Velkommen til årsmøte i Buvassbrenna Hytteforening.

Møtet avholdes på Tunhovd skole fredag 19 april kl 11.00-13.00

Agenda for møtet:

 • Godkjenning av innkalling
 • Valg av referent
 • Valg av to stk til å signere protokollen
 • Gjennomgang av referat fra 2018
 • Løypeinformasjon fra Jørn
 • Økonomi v\Liv Hove
 • Vann og kloakk, informasjon
 • Valgkomiteen v\Gunnar Flaat og Erik Bjørlien
 • Annet

Vel møtt

Hvis noen har saker som bør tas opp i møte kan man sende dette til: egil.iversen@online.no  

Vennlig hilsen
Styret Buvassbrenna Hytteforening

Åpen bom i påsken

Bommen ved innkjøringen til hyttefeltet på Buvassbrenna vil bli stående åpen gjennom hele påsken, tom 2. påskedag. En åpen bom gjør det enklere å ta imot gjester og andre som kommer på besøk, uten å tenke på tidspunkt eller hvordan de skal komme gjennom bommen.

Av hensyn til små og store som ferdes og leker langs veiene på hyttefeltet, oppfordres alle bilførere til å holde lav fart inne på hyttefeltet.

Info fra styret

Hei alle medlemmer,

For en tid tilbake la Nils Rodegård (på vegne av vann og kloakk selskapet) ut info på vår hjemmeside om kostnadsfordeling av pålagte utbedringer fra Mattilsynet.

Hytteforeningen er i dialog med Rodegård om kravet og hvorfor vi har mottatt dette.

Inntil det er en avklaring rundt kravet anbefaler Hytteforeningen at ingen betaler faktura når den blir mottatt.

Vi kommer med mer info fredag 19 april med egen agenda etter selve årsmøtet.

Ta kontakt med styret om det er spørsmål i sakens anledning.

Med vennlig hilsen
Styret i Buvassbrenna Hytteforening.

Årsmøte Buvassbrenna hytteforening 19.4.19 kl. 11.00

Hei alle hytteeiere på Buvassbrenna.

Langfredag 19.4.2019 kl. 11.00 avholdes årsmøte i hytteforeningen på Tunhovd skole.  Vi har ikke e-post til alle på feltet, men forsøker å nå alle via www.buvassbrennahytteforening.no eller Facebook Buvassbrennahytteforening Løypeinformasjon.  Det er svært viktig at alle hytter er representert på årsmøtet, viktig informasjon vil komme, kan du ikke møte vennligst gi skriftlig tilbakemelding til Liv Hove på e-post liv.hove@gmail.com eller SMS på 98 06 76 86.

Vær så snill å spre budskapet om årsmøtet, snakk med hyttenaboen din og be han/hun om å møte på årsmøtet.  

Påskeskirenn 2019

Langfredag 19. april kl. 14:00 er det igjen klart for det tradisjonsrike PÅSKESKIRENNET på Buvassbrenna. Skirennet er for både store og små, og registrering skjer ved ankomst. Ta gjerne med familie og venner.

Bålpanna blir tent og står klar til grilling av medbrakte pølser. Det blir utdeling av premier når rennet er ferdig. Bidrag til premier mottas med takk.

Hytteeiere tilknyttet Buvassbrenna Vannverk

Som de fleste kjenner til, hadde vi i høst besøk av Mattilsynet (oktober 2018). Det er første gang vi har hatt slikt tilsyn. Den nye drikkevannsforskriften sier at alle vannverk som forsyner mer enn to enheter skal registreres hos Mattilsynet. Vårt vannverk vil, ferdig utbygd, dekke ca 60 hytter. Mattilsynet regner dette som et vannverk som samlet sett produserer mer enn 10m3 vann per døgn i gjennomsnitt den uka i året med høyest forbruk (Påsken). Det innebærer at det er en del krav som skal oppfylles for at vannverket skal være i henhold til den nye forskriften.

Mattilsynet gjorde derfor vedtak om pålegg for at vannverket skal tilfredsstille de krav som settes.

 • Det skal lages beredskapsplaner for vannforsyningen
 • Det skal foreligge en skriftlig internkontroll for vannverket
 • Det skal foreligge en farekartlegging og farehåndtering for vannforsyningen
 • Det skal lages en prøvetakingsplan
 • Det skal tas prøve av vann fra alle brønner for prøvegruppe A

Dette er pålegg som det var nødvendig å engasjere profesjonell hjelp for at det skulle bli gjort skikkelig. Asplan Viak har stått for utarbeidelsen av ”Internkontroll og Beredsskapsplan for Buvassbrenna Vannverk”. Denne ligger vedlagt denne informasjonen i sin helhet slik at alle kan se denne. Det er også et pålegg at dere som brukere skal være informert og derfor legges dette ut på nettsida til velet i Buvassbrenna Hyttegrend. Regner med at alle er inne her og titter av og til og at informasjonsplikten derved blir oppfylt.

Mattilsynet har bekreftet at påleggene nå er oppfylt og sak avsluttes. Arbeidet med prøvetakingsplanen er nå påbegynt slik at vannkvaliteten nå kan dokumenteres. Det er foretatt en prøverunde før jul og i disse dager er neste prøverunde levert til analyse. Her vil det bli analysert for prøvegruppe A + deler av gruppe B, bl.a jern og mangan. Hva dette dekker, framgår av beredskapsplanen.  I samarbeid med Asplan Viak og Mattilsynet vil prøvene bli vurdert fortløpende og eventuelle avvik bli registrert og forsøkt utbedret. I beredskapsplanen er det listet opp de tiltak som tidligere er gjort. De fleste borebrønner har installert utskiftbare porefiltre og i Pumpehus 5 er det i tillegg installert rensesystem for å ta vekk jern/mangan. Det kan bli aktuelt med filtrering for jern/mangan også i andre pumpehus hvis prøvene viser for høye verdier. Dette må nødvendigvis også gjøres i samarbeid med dere som brukere.

Vedlagt ligger analyser av vannprøver. Analysen viser at det ikke er farlige bakterier i vannet, alle brønnene leverer godt vann. Vi har noe problem med jerninnhold i særlig brønn 5. Prøvene viser også noe forhøyet jerninnhold i brønn 8. Dette får vi nærmere analysert ved flere prøver.

Det er i høst også foretatt en GPS registrering av alle traseer for vann og avløp, dette er foretatt av HallingConsult. Denne planen vil også nå foreligge med det første. Videre er det tatt grep for at disse traseene blir som tinglyste heftelser på A og B feltet slik at nødvendig vedlikehold/utbedrelser kan foretas uhindret av hvem som er hjemmelshavere i områdene. Det vil også være bestemmelser mot tiltak over eller i nærheten av traseene uten tillatelse fra de som eier og driver de respektive renseanlegg/vannverk .

Alt dette har en kostnad som må fordeles på tomteeierne og brukerne av vann/kloakk, og som kommer i tillegg til de årlige vann/kloakk avgiftene. Noe av utgiftene vil være engangsutlegg og noe over drift. Anslagsvis vil dette innebære utlegg i størrelsesorden som følger:

 • Beredskapsplan                 ca 65ooo inkl mva  (engangsutlegg)
 • GPS måling                         ca 50000 inkl mva   (engangsutlegg)
 • Analyse av prøver              ca 20000 inkl mva hver prøverunde  (drift)
 • I tillegg eventuelle pålegg om ytterligere rensing      (engangsutlegg + drift)

Utlegg så langt vil da dreie seg om ca 155000 inkl mva som må fordeles . Regner med at det er å foretrekke at dette faktureres for seg og ikke kommer som tillegg på de årlige driftsutgiftene

Dette som foreløpig info til alle. Går ut fra at det er greit for alle at slik info blir gitt over nettsida.

Buvassbrenna 01.03.2019

Nils Rodegård

Velkommen til årets MÅNESKINNSTUR

Førstkommende fredag kan du bli med på Nesbyens mest stemningsfulle tradisjon 🙂
Årets MÅNESKINNSTUR blir en magisk og kulinarisk opplevelse!

Fredag 22. februar arrangerer vi for sjette gang årets måneskinnstur i Trondrudmarka! Vi satser på at månen spiller på vårt lag.

Vi starter kl. 20 fra Nystølkroken Kafè og går på ski i oppkjørte skiløyper med fakler og overraskelse ute i sporet. På årets måneskinnstur griller vi vår egen forrett “Camembert kanapeer” på åpent bål. Etter en stemningsfull opplevelse går skituren på ca. 5 km, videre til Nystølen Hyttegrend og Kafè hvor vi får servert hovedrett og dessert. Velg om du ønsker fisk- eller viltkjøtt-rett når du bestiller.

Måneskinnsturen passer for alle – kom gjerne alene. Vi går på ski og spiser sammen. Pris fra kr 415,- pr.pers.inkl.3-retters middag.

Påmelding her

For spørsmål: kontakt info@nesbyen.no (tlf. 32 07 01 70) eller Nystølkroken Kafè (tlf. 918 45 238)

Løypekjøring

Til nå har løyper blitt kjørt opp med scooter lørdag morgen/formiddag. Fra nå av blir det også kjørt søndager og andre dager ved behov.

Det innebærer at det også kjøres på søndager dersom det kommer mer enn 5 cm nysnø samt at det eventuelt kjøres andre dager dersom det er kommet større snøfall.

Nyhet:
Ny løype mellom Buvassbrenna og Synstevassåsen er igangsatt!
Det betyr at eksisterende løype er forlenget mot Lyserenvegen med ca. 500m, slik at vi kommer inn på ny løpe som korresponderer mot Liaset (Sør) og Myking (Nor).

Innkalling årsmøte 2018

Velkommen til årsmøte i Buvassbrenna Hytteforening.

Møtet avholdes på Tunhovd skole fredag 30. mars (langfredag) kl 11.00-1300

Agenda for møtet:

 • Gjennomgang av referat fra 2017
 • Resyme fra styret 2017\2018
 • Gapahuk
 • Løype informasjon fra Jørn
 • Påskerennet 2018\premier
 • Økonomi v\Liv Hove
 • Vei, vann og kloakk
 • Valgkomiteen v\Gunnar Flaat og Erik Bjørlien
 • Annet

Vel møtt

Hvis noen har saker som bør tas opp i møte kan man sende dette til: egil.iversen@online.no