Utdrag fra referat fra styremøte 23.november 2021

Til stede på Teams: Bjørn, Eldbjørg Alise, Sigve og Mie.

Sak 1: Arbeidsoppgaver vann og avløp.

Sigve og Bjørn har kontaktet Robertson i Asplan Viak og berammet et møte på Teams førstkommende torsdag. Tema i møtet vil være hvordan utarbeide en strategi og sikre en god dialog med grunneier Nils Rodegård i forhold til vann- og avløpsanlegget på Buvavassbrenna. Utgangspunktet er et ønske og forventning om et godt samarbeid mellom styret og grunneier. Robertson stiller seg villig til å gi råd og veiledning. Det er ønskelig å beramme et møte med Nils Rodegård og styret i løpet av desember.

Sak 2: Regulering.

Eldbjørg har vært i kontakt med HR prosjekt v/ Øyvind Frekeplass i Nesbyen kommune.  Det er skilt ut 12 nye hyttetomter av Bent Øye. Vil nye hytter medføre en vesentlig utvidelse av vann-og avløpsanlegget? Innvendig for avkjøring er kommet med i planutkastet. Status: planutkastet for vann og avløp (Asplan Viak) ferdigstilles i desember -21 og meldes inn til kommunen. Det er forventet at det tar 6-12 uker før offentlig høring.

Sak 3: Økonomi og informasjon fra kasserer.

Eldbjørg informerer om at hun og tidligere kasserer Liv Hove har møter angående overtakelse av kasserervervet. Fakturering i januar -22. Eldbjørg og Bjørn jobber sammen om fullmakter til kontoer. Bjørn informerer om at gamle medlemslister ikke kan slettes per i dag.

Sak 4: Rekruttering av nye medlemmer til hytteforeningen.

Eldbjørg og Mie har ikke jobbet videre med rekruttering av nye medlemmer siden forrige styremøte, men det planlegges et treff i løpet av romjula for videre planlegging.

Sak 5: Løypeplaner.

Sigve tar kontakt med løypekjører for planlegging av løypekjøring inneværende sesong.

Sak 6: Kjøring på området.

Det er ikke jobbet videre med nye strategier fra forrige styremøte i oktober-21, men styret ønsker å opprettholde fokus på trafikksikkerhet på begge felt.

Sak 7: Dokumenthåndtering.

Det er ikke jobbet videre i forhold til dokumenthåndtering per i dag.  Bjørn følger opp dette.

Eventuelt:

Eldbjørg oppretter gruppe på Messenger for medlemmene i styret i Buvassbrenna Hytteforening.

Nytt styremøte på digital plattform Teams 11.januar 2022, 18:00-18:50.

Referent: Marie (Mie) Myre Løstegård

Kort utdrag fra referatet styremøte 28.oktober 2021

Styret vil etter hvert styremøte gi et kort utdrag fra inneholdet i siste styremøte. Vi vil oppdatere via forsiden og de aktuelle informasjonssidene på vår webside.

Av personvern hensyn vil ikke hele referatet publiseres kun det som er relevant for alle i hytteforening.

Styret ønsker kontakt med alle i hytteforening slik at vi sammen utvikler vårt hytteområde til det beste for alle hytteiere og brukere av området. Og da ønsker vi velkommen all hjelp og innspill til styret.

Utdrag fra referat fra styremøte 28.oktober 2021:

Arbeidsoppgaver i styret:

Kasserer: Eldbjørg Alise Hansen
Sekretær: Marie Myre Løstegård
Løypeansvarlig: Sigve Oltedal
Oppfølging av websiden «buvassbrennahytteforening.no»: Bjørn H.Moshuus


 Hovedoppgaver for styret 2021-2022:

Vann & avløpsanlegget, Sigve & Bjørn
Nye reguleringsplaner for hyttefeltene, Eldbjørg Alise Hansen
Rekruttere hytteeiere til hytteforeningen, Marie Myre Løstegård & Eldbjørg Alise Hansen
Løypeplaner/stiplaner/status, Sigve & Bjørn
Kjøring på området, tiltak for å senke farten (20 Km/t), Eldbjørg Alise Hansen

Oppdatert 5.11.2021, av Bjørn H.Moshuus

Årsmøte 2021 og nytt styre

Årsmøtet ble avholdt på Tunhovd skole lørdag 9 oktober 2021. Protokollen til årsmøte ligger her.

Det ble valgt et nytt styre som består av følgende:

Styreleder: Bjørn H.Moshuus, bjorn@moshuus.net, mobil: 90890767
Styremedlem: Marie Myre Løstegård, Marie.Myre.Lostegard@drammen.kommune.no, mobil: 91004915
Styremedlem: Sigve Oltedal, sigve.oltedal@gmail.com
Styremedlem: Eldbjørg Elise Hansen, egililseng@hotmail.com

Ta gjerne kontakt med styret ved å legge inn kommentar/spørsmål her.

Stor takk til det «gamle» styret med medlemmene Egil Iversen, Liv Hove, Jørn Haagensen og Terje Dag Johansen som har gjort sin jobb på «overtid».

Det nye styret tar over stafettpinnen og ønsker at dette blir et godt teamarbeid med alle i hytteforeningen der vi alle bidrar der man kan.

Første styremøte er satt til 28.oktober, der vi vil ha følgende agenda:

 1. Hvem er vi i styret?
 2. Arbeidsoppgaver:
  1. Kasserer
  2. Sekretær
  3. Løypeansvarlig
  4. Oppfølging av websiden «buvassbrennahytteforening.no»
  5. Andre oppgaver?
 3. Hovedoppgaver for styret 2021-2022:
  1. Vann & avløpsanlegget
  2. Nye reguleringsplaner for hyttefeltene
  3. Rekruttere hytteeiere til hytteforeningen
  4. Løypeplaner/status
  5. Andre?
 4. Eventuelt
 5. Neste styremøte

Velkommen til årsmøte

Møtet avholdes på Tunhovd skole lørdag 9 oktober 2021 kl 11.00-13.00

Man har kun anledning til å stille med en person pr hytte grunnet begrenset plass.

Agenda for møtet:

 • Godkjenning av innkalling
 • Valg av referent
 • Valg av to stk til å signere protokollen
 • Gjennomgang av referat fra 2019
 • Økonomi v\Liv Hove
 • Valgkomiteen v\Gunnar Flaat og Erik Bjørlien
 • Annet

Vel møtt

Vennlig hilsen
Styret Buvassbrenna Hytteforening

Status fiber Buvassbrenna

Vi har nå oppsummert og ser at vi har nådd minst 60% oppslutning. Det vil si at det blir gjennomført utbygging.

Prosjektet her henger sammen med utbygging i Synstevassåsen. Der er utbyggingen startet og det skal i neste uke etableres sammenkobling med resten av fibernettet. Neste steg er å få koblet på sentralen/noden som er satt på plass i Synstevassåsen.

Utbygging i Buvassbrenna, og områdene rundt, er avhengig av fremdrift i Synstevassåsen. Vi har lagt planer for å blåse fiber her i høst, og legge til rette for installasjoner i vinter. Mer konkret tidsplan må vi komme tilbake til i løpet av oktober.

Mvh. Bruse v/Svein Solhjell

Info fra styret

Vann og avløp

Innledningsvis er vi tilfredse med at vi er enige på ett vesentlig punkt: 
Privat og offentlige vannverk drives etter samme lov-verk -og etter selvkostprinsippet. 

Vi imøteser da dokumentasjon fra regnskapsfører på de øvrige spørsmål (ref .siste avsnitt i ditt brev).

Vi er overrasket over at det ikke er opparbeidet en forsvarlig buffer i selskapet. 

De senere år (etter at Selskapet ble 100% overtatt av deg med familie i 2012 -) er det tilkommet et antall nye hytter med tilkoblingsavgift og de årlige gebyrer, uten at det så vidt vi vet har blitt lagt ned investeringer i ny infrastruktur.

Utgiftene pålagt av Mattilsynet i 2019 ble som kjent viderefakturert hytteeierne. (Vi tør også minne om Internkontrollen for anlegget datert 07.01.19, der det bla. fremgår at det det skal være en årlig informasjon til hytteeiere og klausulering av arealer rundt pumpehus. Vi kan ikke se at dette er fulgt opp.

Hovedproblemet er etter vår syn mangel på struktur/avtaler fra vannverkseier mot abonnenter. Samt at vi-siden selskapet er organisert som et DA -ikke har innsyn i regnskaper og derav dokumentasjon for at selvkostprinsippet er overholdt.

Vi synes det er problematisk at eier av Selskapet har lovt å utlever regnskaper, siden trukket dette tilbake og ikke besvart oppfordringer fra Styret i samme sak. Vi forventer å få regnskapene for årene 2017 t.o.m 2020 slik som forespurt tidligere tilsendt. Inntil dette foreligger vil vi fortsatt anbefale våre medlemmer å holde tilbake omdiskutert faktura.

Styret mener vi ikke kan fortsette å ha denne typen diskusjoner/konflikter med Selskapet, og ser alternative løsninger:

 • Selskapet etablere et avtaleverk med abonnementene og gir fullt årlig innsyn i økonomien, samt at alle rapporteringskrav og rutiner mot Mattilsyn oǵ kommune overholdes. Dette kommuniseres i en årsrapport til hytteeierne
 • Selskapet selger anlegget til et Samvirkeforetak eid og driftet av hytteeierne.

Din snarlige tilbakemelding imøtesees

For Styret i Buvassbrenna hytteeierforening
Egil Iversen

Årsmøtet avlyst

Hei alle sammen,

Grunnet smitte situasjon i Norge må vi igjen avlyse årsmøtet på fredag 2 april, vi foreslår at møtet flyttes til høst 2021 ( vi kommer tilbake med dato )

Styret blir sittende inntil videre men vil ikke starte med nye saker, dette overlates til nytt styre som velges på kommende årsmøte.

Ta kontakt med sittende Styre om det er spørsmål vedrørende Årsmøtet. Egil Iversen 909 34 551

Årets påskeskirenn må vi også avlyse i år.

Hilsen Styret Buvassbrenna Hytteforening.

Informasjon fra Nesbyen kommune

Nesbyen kommune ønsker dere velkommen til hytta i vinterferien.
 • Man må være frisk, ikke i karantene eller i isolasjon. (Husk at man er i karantene etter koronatest – frem til svar foreligger)
 • Dersom man besøker butikker/serveringssteder i Nesbyen, må man være nøye med å følge smittevernreglene.
  •  Det er påbud om bruk av munnbind!
  •  Forsøk å handle på tider med liten trafikk.
 • Følg de nasjonale smittevernrådene – holde avstand både ute på tur, i heis-kø, på butikker og andre offentlige steder.
 • Se info: Slik kan vinterferien tilbringes i Norge – regjeringen.no

Med ønske om en god vinterferie
Nesbyen Kommune