Informasjon om vann og avløp

Her kan du få følgende viktig informasjon om vann og avløp til våre hyttefelter:

 • Oversikt over avløpsanleggene og vannforsyningen
 • Utfordringer ved avløpsanlegg
 • Utfordringer ved vannforsyning
 • Vannmåleravlesing
 • Viktig oppfordring til alle hytteeiere – Kun bæsj, tiss og dopapir i toalettene!

Sigve Oltedal og Bjørn H.Moshuus fra styret og Knut Robert Robertsen hadde i romjulen et møte med Nils Rodegård fra Buvatn Renseanlegg DA om vann- og avløpssituasjonen for Buvassbrenna hyttefelter.

Formålet med møtet var å etablere en god og konstruktiv dialog om vann- og avløpssystemet mellom Buvassbrenna Hytteforening og Buvatn Renseanlegg DA.  Og denne dialogen ønsker vi å videreformidle til alle i hytteforeningen slik at alle sitter med den samme informasjonen.

Vi får god solid faglig hjelp fra Knut Robert Robertsen, som har hytte i Buvassvegen 45 og til daglig er Senior Rådgiver i Asplan Viak.

Oversikt over avløpsanleggene og vannforsyningen

Knut Robert har delt med oss informasjon som alle bør ta til seg slik at man forstår hva vi har av vann og avløp i dag og hvordan borebrønner og renseanlegg er fordelt og installert på vårt hyttefelt.

Figur 2 viser tilknytning til de to renseanleggene, figur 3 tilsvarende tilknytning til de ulike borebrønnene, tabell 1 viser det vi foreløpig vet om de enkelte borebrønnene.

Figur 2 viser installerte avløpsrenseanlegg (markert svarte ringer) og hvilke hytter som ikke er tilknyttet, er markert med røde firkanter. 

Den røde streken skiller mellom de to hyttefeltene, vest for denne er det hyttefeltet med regulerings-planene fra Nils Rodegård. Øst for den rød streken er det hyttefeltet med reguleringsplan fra Bent Øye.

Figur 3 viser et oversiktskart over Buvassbrenna vannverk bestående av 7 borebrønner i fjell markert med blå sirkler. Brønn 1 og 5 er ikke i drift, grunnet høyt innhold av jern/mangan.

Private borebrønner er markert med lyseblå sirkler. Private avløpsanlegg er markert med røde sirkler.  Felles renseanlegg , 2 stk er vist med røde sirkler med svart ramme.

I tillegg har Knut Robert delt med oss tabell 1 som viser det vi foreløpig vet om de enkelte borebrønnene.

Utfordringer ved avløpsanlegg

Tilsyn utført av Nesbyen kommune og KAV Hallingdal i høstferien 2021. Det er gitt flere pålegg om utbedring/prøvetaking fra KAV Hallingdal. Klage på vedtak er sendt fra Buvassbrenna vannverk, og det er mottatt positive tilbakemeldinger på e-post. Det er bedt om et møte med KAV Hallingdal for å diskutere kravene.

Krav som må oppfylles er bl.a.:

 • Etablere en prøvetakingskum på utløp av begge renseanlegg.
 • Dokumentere avløpsmengder som tilføres renseanleggene (montere vippeteller eller tilsvarende).
 • Prøvetaking 6 x årlig, og beregne antall pe (person ekvivalenter)*1 tilknyttet renseanleggene.

Dette er krav som allerede står i utslippstillatelsen fra 2006, men som ikke er oppfylt.

Det fremgår også av rekkefølgebestemmelsene*2 i planbestemmelsen for revidert reguleringsplan (§8.2) at det må dokumenteres at det er tilstrekkelig kapasitet på renseanlegget (W30) før det kan gis igangsettingstillatelse for ny bebyggelse.

Renseanlegget til  Niels Rodegård (markert med rødt med sort sirkel i felt B i figur 3)  har en total kapasitet på 49 hytter og renseanlegget til  Bent Øye (markert med rødt med sort sirkel i øst i figur 3) har en total kapasitet på 30 hytter.

Utfordringer ved vannforsyning

Område A

Begrenset kapasitet på vannledningsnettet.

Område B

Begrenset kapasitet på borebrønnen.

Område C, D, E

For høyt innhold av jern/mangan i grunnvannet.

Vannmåleravlesing

Buvatn vannverk ved Nils Rodegård har lest av forbruket av vann i brønn 2 og 3, det er som følger:

Brønn 2 dekker pt 14 hytter og er oppgitt å gi 500 l/h
22 – 23 des. Vannforbruk 1.9m3 (avlest ca kl.13.00 begge dager)
27 – 28 des. Vannforbruk 3.0m3 (avlest ca kl.15.30 begge dager)
31/12 – 1/1 Vannforbruk 3.5m3 (avlest ca kl.13.30 begge dager)
Hele perioden 22.des – 1.januar 26.5m3

Brønn 3 dekker 25 hytter og er oppgitt å gi 3000 l/h
22 -23 des. Vannforbruk 2.1 m3 (avlest ca kl.13.00 begge dager)
27 – 28 des. Vannforbruk 5.0m3 (avlest ca kl.15.30 begge dager)
31/12 – 1/1 Vannforbruk 10m3 (avlest ca kl.13.30 begge dager)
Hele perioden 22.des – 1.januar 50.0 m3

Nils Rodegård tar nye målinger i forbindelse med vinterferien og ikke minst i påsken.

Viktig oppfordring til alle hytteeiere – Kun bæsj, tiss og dopapir i toalettene!

Tilsynet med de to renseanleggene viste at det var svært mye fettavleiringer i begge anlegg.

Av miljøhensyn og for å holde drifts- og abonnementskostnader nede, oppfordres det til ikke å benytte toalettet som en søppelkasse eller utslagsvask for ulike kjemikalier.

Husk at det kun er 3 ting som skal tilføres toalettene: bæsj, tiss og dopapir!

De to renseanleggene som er etablert er kun basert på fjerning av organisk materiale (slam) og fosfor. Alt som tilføres av kjemikalier, medisinrester etc. vil gå tvers gjennom renseanleggene, og ut i Buvatnet.

Fett eller oljer skal ikke tilføres avløpsnettet. Når fettet stivner i avløpsrør eller i renseanleggene, vil dette kunne skape driftsproblemer, og økte driftskostnader. Husk derfor å tørke av stekepanner med papir etter bruk, og kast papiret i søpla.

Bleier, bind og våtservietter må heller ikke kastes i toalettene.

Det bør også brukes mykt do-papir. Det ”billige” harde do-papiret er fullt av lim og løser seg ikke opp. Det blir bare en hard klump som kan skade knivene i kloakkpumpene. Det samme gjelder papir fra tørkeruller/papirhåndklær.

Fotnoter:

*1: Personekvivalenter (pe) er et mål på mengden organisk materiale i avløpsvannet og 1 pe defineres som den mengden organisk stoff som brytes ned biologisk med et biokjemisk oksygenforbruk over fem døgn. For mindre avløpsanlegg (<50 pe) dvs enkelthus og -hytter, benyttes generelt 1 person = 1 pe. Dersom flere boliger eller hytter er tilknyttet et fellesanlegg, kan det pga. sannsynligheten for samtidighet reduseres noe på antall pe per enhet.

*2: Rekkefølgebestemmelsene: Bestemmelser om tiltak som må utføres før man kan igangsette utbygging av et område eller en tomt kalles rekkefølgebestemmelser.

Planbeskrivelse-Buvasslie hyttegrend i Nesbyen kommune

Buvatn Skog og utvikling DA ved Nils Rodegård har engasjert Hallingkonsult a.s. med å utarbeide forslag til detaljregulering for eiendommen gbnr.58/328 med flere i Nesbyen kommune. Se kartutsnittet nedenfor.

Denne detaljreguleringsplan er lagt ut til 1.gangs offentlig ettersyn med høringsfrist til 22.1.2022.

Vi har lagt ut disse dokumentene også her på hytteforeningens webside, se listen nedenfor av dokumenter du kan laste ned som PDF (krever Acrobat Reader).

Hytteforening tar gjerne i mot innspill som foreningen kan inkludere i et eventuelt høringssvar fra Buvassbrenna Hytteforening.

Styret har styremøte 11.januar 2022 og ønsker derfor alle innspill sendt inn til styret innen denne dato. Send eventuelt innspill til  styret@buvassbrennahytteforening.no.

Oppdatert status om fiber til Buvassbrenna

Det har blitt montert fiber hos en del hytter denne høsten. Fiberen er trukket frem til hytteveggen men er ikke aktivert ennå. Bruse mener at selve tilkoblingen kan skje i løpet av vinteren. Men det vil sikkert være ulike forhold hos den enkelte hytte om når dette kan skje.
I tillegg er tilkoblingen og aktiveringen av fiberen avhengig av tilkoblingen i Synstevassåsen. Her gjenstår en del arbeid før de er klare i Synstevassåsen. Først når dette er ferdig så kan fiberen til Buvassbrenna aktiveres.

Den enkelte hytteeier vil bli kontaktet for installasjon innvendig i hytta.

Bruse som er ansvarlig for oppkoblingen kan kontaktes på  www.bruse.no eller +47 32 07 80 70

Utdrag fra referat fra styremøte 23.november 2021

Til stede på Teams: Bjørn, Eldbjørg Alise, Sigve og Mie.

Sak 1: Arbeidsoppgaver vann og avløp.

Sigve og Bjørn har kontaktet Robertson i Asplan Viak og berammet et møte på Teams førstkommende torsdag. Tema i møtet vil være hvordan utarbeide en strategi og sikre en god dialog med grunneier Nils Rodegård i forhold til vann- og avløpsanlegget på Buvavassbrenna. Utgangspunktet er et ønske og forventning om et godt samarbeid mellom styret og grunneier. Robertson stiller seg villig til å gi råd og veiledning. Det er ønskelig å beramme et møte med Nils Rodegård og styret i løpet av desember.

Sak 2: Regulering.

Eldbjørg har vært i kontakt med HR prosjekt v/ Øyvind Frekeplass i Nesbyen kommune.  Det er skilt ut 12 nye hyttetomter av Bent Øye. Vil nye hytter medføre en vesentlig utvidelse av vann-og avløpsanlegget? Innvendig for avkjøring er kommet med i planutkastet. Status: planutkastet for vann og avløp (Asplan Viak) ferdigstilles i desember -21 og meldes inn til kommunen. Det er forventet at det tar 6-12 uker før offentlig høring.

Sak 3: Økonomi og informasjon fra kasserer.

Eldbjørg informerer om at hun og tidligere kasserer Liv Hove har møter angående overtakelse av kasserervervet. Fakturering i januar -22. Eldbjørg og Bjørn jobber sammen om fullmakter til kontoer. Bjørn informerer om at gamle medlemslister ikke kan slettes per i dag.

Sak 4: Rekruttering av nye medlemmer til hytteforeningen.

Eldbjørg og Mie har ikke jobbet videre med rekruttering av nye medlemmer siden forrige styremøte, men det planlegges et treff i løpet av romjula for videre planlegging.

Sak 5: Løypeplaner.

Sigve tar kontakt med løypekjører for planlegging av løypekjøring inneværende sesong.

Sak 6: Kjøring på området.

Det er ikke jobbet videre med nye strategier fra forrige styremøte i oktober-21, men styret ønsker å opprettholde fokus på trafikksikkerhet på begge felt.

Sak 7: Dokumenthåndtering.

Det er ikke jobbet videre i forhold til dokumenthåndtering per i dag.  Bjørn følger opp dette.

Eventuelt:

Eldbjørg oppretter gruppe på Messenger for medlemmene i styret i Buvassbrenna Hytteforening.

Nytt styremøte på digital plattform Teams 11.januar 2022, 18:00-18:50.

Referent: Marie (Mie) Myre Løstegård

Kort utdrag fra referatet styremøte 28.oktober 2021

Styret vil etter hvert styremøte gi et kort utdrag fra inneholdet i siste styremøte. Vi vil oppdatere via forsiden og de aktuelle informasjonssidene på vår webside.

Av personvern hensyn vil ikke hele referatet publiseres kun det som er relevant for alle i hytteforening.

Styret ønsker kontakt med alle i hytteforening slik at vi sammen utvikler vårt hytteområde til det beste for alle hytteiere og brukere av området. Og da ønsker vi velkommen all hjelp og innspill til styret.

Utdrag fra referat fra styremøte 28.oktober 2021:

Arbeidsoppgaver i styret:

Kasserer: Eldbjørg Alise Hansen
Sekretær: Marie Myre Løstegård
Løypeansvarlig: Sigve Oltedal
Oppfølging av websiden «buvassbrennahytteforening.no»: Bjørn H.Moshuus


 Hovedoppgaver for styret 2021-2022:

Vann & avløpsanlegget, Sigve & Bjørn
Nye reguleringsplaner for hyttefeltene, Eldbjørg Alise Hansen
Rekruttere hytteeiere til hytteforeningen, Marie Myre Løstegård & Eldbjørg Alise Hansen
Løypeplaner/stiplaner/status, Sigve & Bjørn
Kjøring på området, tiltak for å senke farten (20 Km/t), Eldbjørg Alise Hansen

Oppdatert 5.11.2021, av Bjørn H.Moshuus

Årsmøte 2021 og nytt styre

Årsmøtet ble avholdt på Tunhovd skole lørdag 9 oktober 2021. Protokollen til årsmøte ligger her.

Det ble valgt et nytt styre som består av følgende:

Styreleder: Bjørn H.Moshuus, bjorn@moshuus.net, mobil: 90890767
Styremedlem: Marie Myre Løstegård, Marie.Myre.Lostegard@drammen.kommune.no, mobil: 91004915
Styremedlem: Sigve Oltedal, sigve.oltedal@gmail.com
Styremedlem: Eldbjørg Elise Hansen, egililseng@hotmail.com

Ta gjerne kontakt med styret ved å legge inn kommentar/spørsmål her.

Stor takk til det «gamle» styret med medlemmene Egil Iversen, Liv Hove, Jørn Haagensen og Terje Dag Johansen som har gjort sin jobb på «overtid».

Det nye styret tar over stafettpinnen og ønsker at dette blir et godt teamarbeid med alle i hytteforeningen der vi alle bidrar der man kan.

Første styremøte er satt til 28.oktober, der vi vil ha følgende agenda:

 1. Hvem er vi i styret?
 2. Arbeidsoppgaver:
  1. Kasserer
  2. Sekretær
  3. Løypeansvarlig
  4. Oppfølging av websiden «buvassbrennahytteforening.no»
  5. Andre oppgaver?
 3. Hovedoppgaver for styret 2021-2022:
  1. Vann & avløpsanlegget
  2. Nye reguleringsplaner for hyttefeltene
  3. Rekruttere hytteeiere til hytteforeningen
  4. Løypeplaner/status
  5. Andre?
 4. Eventuelt
 5. Neste styremøte

Velkommen til årsmøte

Møtet avholdes på Tunhovd skole lørdag 9 oktober 2021 kl 11.00-13.00

Man har kun anledning til å stille med en person pr hytte grunnet begrenset plass.

Agenda for møtet:

 • Godkjenning av innkalling
 • Valg av referent
 • Valg av to stk til å signere protokollen
 • Gjennomgang av referat fra 2019
 • Økonomi v\Liv Hove
 • Valgkomiteen v\Gunnar Flaat og Erik Bjørlien
 • Annet

Vel møtt

Vennlig hilsen
Styret Buvassbrenna Hytteforening

Status fiber Buvassbrenna

Vi har nå oppsummert og ser at vi har nådd minst 60% oppslutning. Det vil si at det blir gjennomført utbygging.

Prosjektet her henger sammen med utbygging i Synstevassåsen. Der er utbyggingen startet og det skal i neste uke etableres sammenkobling med resten av fibernettet. Neste steg er å få koblet på sentralen/noden som er satt på plass i Synstevassåsen.

Utbygging i Buvassbrenna, og områdene rundt, er avhengig av fremdrift i Synstevassåsen. Vi har lagt planer for å blåse fiber her i høst, og legge til rette for installasjoner i vinter. Mer konkret tidsplan må vi komme tilbake til i løpet av oktober.

Mvh. Bruse v/Svein Solhjell