INNOMET spørreundersøkelse – Nesbyen kommune

Til hyttevelforeninger i Nesbyen kommune!

Nesbyen kommune sammen med noen andre kommuner og Viken fylkeskommune gjennomfører nå en spørreundersøkelse om tjenester og utviklingsarbeid i regionen. Undersøkelsen blir ledet av Transportøkonomisk institutt og vil vare i perioden fram til høstferien.

Undersøkelsen kan tas av besøkende, hyttebeboere og fastboende ved å skanne QR-koden eller laste ned fra lenken: https://url.toi.no/rX4GOd0r

Referat fra styremøtet i Buvassbrenna hytteforening 03.05.2023

Utsikt mot Skarpenord, Storneset og Tunhovdfjorden 21.mai 2023

Til stede på Teams: Bjørn. Eldbjørg Alise, Sigve og Marie.

Sak 1: Referatet fra styremøtet 14.03.2023 godkjennes og legges ut på hytteforeningens webside.

Sak 2: Referatet fra årsmøtet 7.04.2023 godkjennes og sendes til signering.

Sak 3: Reguleringsplaner.

Eldbjørg Alise informerer om at det ikke er fremdrift i reguleringsplanen for B.Øye. Eldbjørg ringer kommunen for å få en orientering om fremdriftsplan for feltet (Buvassbrenna 6).  Ellers orienteres det om at det lite aktivitet i hyttesalget, per i dag er det to hytter til salgs på feltet.

Sak 4: Løyper og stiplaner.

Årsmøtet ga styret mandat til å forhandle med Tunhovdåsen hytteforening om en oppsigelig avtale vedrørende felles løypekjøring. Styret ønsker en oppsigelig avtale som evalueres og forlenges årlig. Sigve formulerer et skriftlig utkast til avtale som sendes til Tunhovdåsen hytteforening V/Krogh.

Når det gjelder stien rundt Buvatn , ønsker styret en befaring for å kartlegge om det er mulighet for nye traseer fra Krafslievegen over fylkesveien og på nedsiden av fylkesveien. Bjørn og Sigve tar en befaring nå snøen har gått.

Nes Nordmark har gitt tillatelse til at det kan ryddes ny trasé i Krogh-løypa. Sigve tar kontakt med Jørn Vidar for en befaring, går opp trasé og merker den. Sigve gjør en avtale med Jørn Vidar om hvordan han ønsker det praktiske arbeidet skal gjøres.

Styret planlegger en dugnad for Krogh-løypa og gjengroing på feltet 16. og 17.september 2023

Bjørn informerer om at det har vært et møte mellom Nes Sørmark SA og kommunestyret i Nesbyen 19.april 2023 angående løypekjøring i Nesfjellet. Det er fremdeles steile fronter og løypene blir ikke kjørt opp neste år.

Sak 5: Massedeponi.

Det har kommet tilsvar fra B. Øye angående klagen på massedeponiet nord for Buvassvegen 43 og 45. Øye hevder i tilsvaret at alt er lovlig utført, og at området er rettet opp og tilbakeført slik det var. Kommunen skal ha en befaring når snøen har gått. Bjørn skriver en anmodning til kommunen om å få delta på befaring sammen med styret. Han ønsker også å invitere med seg K.Robertsen, som har gode faglige argumenter, og kjenner området slik det var før massedeponiet ble anlagt.

Sak 7: Eventuelt.

 • Bjørn legger ut et skriv på websiden om at hytteforeningens ønsker nye arrangører til neste års påskeskirenn. Styret stiller med startnummer og bidrag til premier.
 • Eldbjørg tar kontakt med A. Kleiv i forhold til kjøreplan og logistikk hva gjelder arrangementet av påskeskirennet.
 • Det er velvilje fra flere medlemmer om å bidra til fremtidige påskeskirenn (griller med mer).
 • Styret har fått forespørsel om ledig postkasse.. Styret anbefaler de som ikke har postkasse å legge inn en forespørsel på nettsiden vår om noen vil selge. Per Kolstad ordner med nytt navneskilt for cirka 200 kroner.
 • Medlemslisten er oppdatert.

Neste styremøte på Teams 06.06.2023 klokka 20:00.

Referent: Marie Myre Løstegård.

Referat fra styremøtet i Buvassbrenna Hytteforening 14.03.2023.

Bjørn H.Moshuus: Villrein på Fauskofjellet

Referat fra styremøte i Buvassbrenna hytteforening 14.03.2023.

Til stede på Teams: Bjørn, Sigve, Eldbjørg Alise og Marie.

Sak 1: Godkjenning av referat

Referatet fra styremøtet 25.01.2023 er godkjent, med følgende informasjon vedrørende oppfølging av punkter under Eventuelt:

Websiden er oppdatert.

Fakturaene til Valle er betalt.

Sak 2: Årsmøtet 7.04.2023

Det sendes ut innkalling til årsmøtet i Buvassbrenna hytteforening 7.04.2023. Fastsettelse av medlemsavgift 2024 skal godkjennes av årsmøtet.

Kasserer informerer om at regnskapet for 2022 er revidert og godkjent av revisor Per Koldstad.

Sak 3: Årsberetningen for 2022/23

Styreleder presenterer Årsberetningen for styret. Det noteres noen innspill til rettelser vedrørende reguleringsplaner.  Styreleder sender det ferdige dokumentet til styrets medlemmer i etterkant av styremøtet.

Årsberetningen for 2022/23 og innkomne forslag til årsmøtet 2023 legges ut på hytteforeningens webside.

Sak 4: Rekruttering av nye medlemmer

Det er per i dag 44 betalende medlemmer i hytteforeningen. Det er kommet én ny innmelding siden forrige styremøte.

Sak 5: Løype og stiplaner

Krogh fra Tunhovdåsen hytteforening har tatt kontakt med Sigve med en forespørsel om økonomisk bidrag til oppkjøring med tråkkemaskin til Langedrag. Hytteforeningen på Tunhovdåsen har ikke økonomi til å bekoste oppkjøring hver helg, sum kroner 3000 per tur. Krogh spør om Buvassbrenna hytteforening har mulighet for å bidra økonomisk slik at løypa kan kjøres oftere. Styret stiller seg positive til å bidra til neste sesong og ønsker en dialog velkommen. Styret planlegger et møte med Krogh /Tunhovdåsen hytteforening for å lage en plan og et regningssystem som er forutsigbart. Bjørn, Sigve og Eldbjørg Alise deltar på møtet som planlegges på Teams i uke 12.

Det er fremdeles ønskelig med en plan før løypesetting med stor maskin for å knytte de ulike løypene mellom Synstevassåsen, Lyseren, Grønhovd, Myking, Buvassbrenna og Tunhovdåsen sammen.

Vedrørende utbedringer av stier og løyper, ønsker styret en dugnad sommeren 2023. Forslaget drøftes på årsmøtet.

Sak 6: Vedrørende midlertidig deponi hyttefelt Buvassbrenna 74/22

Da Nesbyen kommune ikke har svart på flere henvendelser angående midlertidig deponi, registrerte styret en klage til kommunen 11.02.2023. Styreleder deltok på informasjonsmøte i Nesbyen kommune 25.02.2023, og etterspurte svar på klagen. Kommunalsjef Anders Halland tar saken videre. Om styret ikke får svar i rimelig tid, ønsker styret å rette en klage til Kontrollutvalget i kommunen.

Sak 7: Eventuelt

 • Vedrørende forespørsel om montering av ladestasjon på Buvassbrenna, så anbefaler styret kontaktpersonen i Pay N Charge Nordic å ta kontakt med Joker Tunhovd. Hytteforeningen eier ikke areal for innstallering av ladestasjon. Styreleder svarer på henvendelsen.
 • Buvassbrenna hytteforening har ikke vedtaksfestet at det kun kan stille én person fra hver hytte på årsmøtet. Denne informasjonen slettes i Årsberetningen.
 • Kasserer ønsker å informere årsmøtet omkring rutiner og erfaringer med fakturering.
 • Kasserer har vært i kontakt med Andrea Kleiv, som bekrefter at påskeskirennet arrangeres av de samme frivillige/hytteeierne som tidligere. Styret ønsker å sende en påskjønnelse til de som arrangerer påskeskirennet.
 • Styrets medlemmer koker kaffe til årsmøtet.
 • Styreleder har takket ja til gjenvalg.

Neste styremøte på Teams er 03.05.2023

Referent: Marie Myre Løstegård.

Hvem kan hjelpe til med å arrangere Påskerenn?

Bilder: Maria Kommandantvold

Buvassbrenna Hytteforening har gjennom årene vært heldig med en meget aktivt og kreativ arrangementskomite for påskerennet på langfredag. Nå ønsker arrangementskomiteen «å pensjonere seg».

Vi trenger derfor nye krefter og initiativ til å arrangere neste års påskerenn på vårt hyttefelt. Vi går ut med en oppfordring nå slik at man kan prate med naboen på hyttefeltet og å lodde stemningen for å bli en liten gruppe frivillige som kan arrangere påskerennet. Styret vil stille opp med startnummer og bidrag til premier med mere.

Send en e-post til styret@buvassbrennahytteforening.no om du eller flere kunne tenke seg å bidra!

Slutt på løypekjøring i Nes Sørmarka fra neste sesong.

Bilde vist med tillatelse fra Nes Sørmarka SA

Nes Sørmarka SA har bestemt at de ikke fornyer avtaler om motorisert løypekjøring for sesongen 2023/2024.

Nesbyen kommune, ved ordfører Tore Harldset, inviterte til informasjonsmøte, fredag 31. mars i Kulturhuset Banken, for de politiske partiene, hytteforeningene, velforeningene og løypelagene for å informere om at Nes Sørmarka SA har gjort et årsmøte-vedtak om å stenge løyper som krysser sameiets grenser Nord-Nordvest på ubestemt tid fra og med skisesongen 2023/2024.  Hallingdalsløypa sør holdes åpen. Se bildet ovenfor som Nes Sørmarka SA har laget.

En representant fra Nes Sørmarka SA presenterte deres vedtak fra siste årsmøte om å stenge løypenettet for motorisert løypekjøring og hvorfor de har gått til denne drastiske avgjørelsen.

Nes Sørmarka SA består av 32 000 dekar med 35 eiere og rettighetshavere. Sameiet utøver felles forvaltning av jakt, fiske, beite og hogst.

Nes Sørmarka SA har hatt merknader mot den hyttebyggingen som skjer i Nesfjellet og mener at deres innspill mot hyttebyggingen ikke har blitt hørt av Nesbyen kommunestyre. 

Sameiet viser til at det er 850 hytter i området Natten og Tverrlia. De siste 2 årene har Nesbyen kommune godkjent opp mot 1500 nye enheter (leiligheter og fritidsboliger). Siste plan for området Syningen ble godkjent 9. mars i år.  Nesbyen kommune er den kommunen som bygde fleste hytter i Norge i 2023, cirka 250 hytter.

Nes Sørmarka SA mener at det er manglende konsekvensutredning ved godkjenning av nye utbyggingsplaner. Kommunen, ved ordfører Tore Haraldset og kommunalsjef Anders Halland, informerte om at de nå tar initiativ til å rullere (å revidere) kommuneplanen til Nesbyen kommune, der det ska tas inn elementer som infrastruktur (vei, vann og avløp) og en bredere konsekvensutredning.

Nes Sørmarka SA mener at deres merknader ikke har blitt hørt. Her kan nevnes konsekvenser av å være helårs destinasjon, økt slitasje på naturen, reduserte leveområder for villrein, uttørking av vannkilder,  redusert opplevelse for de som benytter området og en irreversibel handling med konsekvenser vi ikke vet omfanget av nå.

Situasjonen mellom kommunestyret i Nesbyen og Nes Sørmarka SA virker låst.  Det positive er at det er samtaler på gang, men slik det ser ut nå, blir ikke løypene i Nes Sørmarka kjørt opp neste sesong.

Håpet er at den dialogen som nå er i gang, kan føre til et kompromiss.

Velkommen til årsmøte 7.april kl.11 i Buvassbrenna Hytteforening.

Privat Bilde – Nutenutan, Fauskofjellet Jøransetfjellet og Tunhovdåsen

Møtet avholdes på Tunhovd skole fredag 7.april 2023 kl 11.00-13.00

Agenda for møtet(klikk på sak 4, 5 og 6 for PDF dokument):

 1. Godkjenning av innkalling
 2. Valg av referent
 3. Valg av to stk til å signere protokollen
 4. Referat fra foregående årsmøte, 15.april 2022
 5. Økonomi ved/Eldbjørg Elise Hansen
 6. Gjennomgang av beretning fra 2022/2023 v/Bjørn H.Moshuus
 7. Valg av valgkomite, revisor og formann
 8. Annet

Vel møtt!

Vennlig hilsen
Styret Buvassbrenna Hytteforening

Referat fra styremøtet i Buvassbrenna Hytteforening 25.01.2023.

Krafselien, Privat Bilde

Til stede på Teams: Bjørn, Eldbjørg Alise, Sigve og Marie.

Sak 1: Referatet fra styremøtet 23.11.2022 godkjennes.

Sak 2: Regnskap og budsjett 2022, budsjett 2023.

Kasserer gjør rede for de enkelte punktene i regnskap og budsjett for 2022, samt forslag til budsjett for 2023. Budsjettforslaget sendes styret. Det informeres om at hytteforeningen har god økonomi.

 Kasserer har sendt søknad til Skue sparebank om et tilskudd på kroner 3000.

Kasserer informerer om at Grasrotandelen utgjør kroner 6000.

Kasserer informerer om innkjøp av 125 startnummer.

Kasserer starter faktureringen av medlemskontingent til hytteforeningen, samt løypeavgift. Det faktureres fremdeles kroner 250 for medlemskap, årsmøtet må godkjenne en eventuell endring. Løypeavgiften på kroner 1000 er frivillig.

Vedrørende utgiftspost til løyepekjører, informerer kasserer om at løypekjører får betalt for timene han kjører.

Kasserer sender regnskapet til Per Koldstad for revidering og godkjenning.

Sak 3: Rekruttering av nye medlemmer.

Hytteforeningen har per i dag 44 medlemmer, derav 43 betalende. Det er én ny innmelding i hytteforeningen siden forrige styremøte, vedkommende er oppført i medlemslisten.

Sak 4: Vedrørende midlertidig deponi.

Styreleder informerer om at han fremdeles ikke har mottatt tilbakemelding på klagen på midlertidig deponi som ble sendt til Nesbyen kommune i august 2022. Styreleder har ikke påklaget til Statsforvalteren, men følger opp saken videre.

Sak 5: Løypeplaner.

Det planlegges å gjøre Krogh-løypa bredere. Styret foreslår en dugnad når snøen har gått, løypekjører stiller seg til disposisjon. Styret kommer med forslag til dato for dugnad på neste styremøte.

Det er ønskelig med en langtidsplan for løypesetting med stor maskin for opparbeidelse av en tverrforbindelse mellom Lyseren, Synstevassåsen, Buvassbrenna og Tunhovdåsen. Samarbeid med de ulike løypelagene er ønskelig.

Vedrørende runde rundt Buvatn, må det det innhentes tillatelse fra grunneier ved eventuelle utbedringer (klopping og lignende). Dette er et punkt som kan drøftes på årsmøtet.

Sak 6: Reguleringsplaner

Prosjektplan for Buvassvegen 6 er klar og skal legges ut (Rodegård). Planen omfatter fem hytter og én garasje.

Planforslag for Buvassbrenna 6 (74/22) er klar for høring og innspill. Planen omfatter 12 hytter.

Hele reguleringsplanen for felt A er ferdig (30.05.2022).

Sak 7: Årsmøtet.

Det avholdes årsmøte i Buvassbrenna Hytteforening 07.04.2023 klokka 11:00.  Kasserer bestiller lokalet på gamle Tunhovd skole som tidligere. Det er samme saksliste som ved forrige årsmøte;

 • Godkjenning av innkalling
 • Valg av referent
 • Valg av to medlemmer til signering av protoll
 • Godkjenning av referat fra årsmøtet 15.04.2022
 • Revidert regnskap som følger kalenderåret
 • Gjennomgang av årsberetning
 • Innkomne forslag og styreforslag med innstillinger

Styreleder legger ut innkallingen til årsmøtet på hytteforeningens webside så raskt som mulig. Ifølge hytteforeningens vedtekter skal det være minst fjorten dagers varsel på innkallingen. Styret ønsker innkomne forslag og innspill tre uker før årsmøtet.

Styreleder kontakter valgkomitéen v/ leder angående valg av styre.

Sak 8: Eventuelt

 • Rodegård har informert styrelederen om at VA avgiften vil øke på grunn av økte strømutgifter. Buvatn renseanlegg DA mottar ikke strømstøtte. Styret ønsker å informere om dette på årsmøtet i april.
 • Kasserer bestiller oversikt over navn, bruks- og gårdsnummer fra Kartverket. Oversikten legges ut på hytteforeningens webside.
 • Styreleder oppdater websiden, det er mange innom både på websiden og på Facebook.
 •  Styreleder kontakter Valle angående kostnad for websiden.
 • Kasserer kontakter A. Kleiv vedrørende årets påskeskirenn.

Neste styremøte på Teams er 14.03.2023.

Referent: Marie Myre Løstegård.

Velkommen til årsmøtet 2023 i Buvassbrenna Hytteforening

Tunhovd skole, Langfredag 7.april klokka 11:00.

Møtet avholdes på Tunhovd skole fredag 7.april 2023 kl 11.00-13.00

Om du har saker som skal tas opp på årsmøte så ønsker vi å få informasjon om dette innen 18.mars (3 uker før årsmøte ihht vedtektene).

Send til epost innen 18.mars til: styret@buvassbrennahytteforening.no

Agenda for møtet:

 • Godkjenning av innkalling
 • Valg av referent
 • Valg av to stk til å signere protokollen
 • Gjennomgang av beretning fra 2022/2023 v/Bjørn H.Moshuus
 • Økonomi v\Eldbjørg Elise Hansen
 • Annet

Vel møtt!

Vennlig hilsen
Styret Buvassbrenna Hytteforening

Nesbyen kommune inviterte til velforeningsmøte 25. februar 2023

Styret i Buvassbrenna hytteforening fikk invitasjon fra Nesbyen Kommune om å delta på velforeningsmøte 25. februar 2023. Møtet ble arrangert på Teams. Bjørn H.Moshuus deltok på vegne av Buvassbrenna Hytteforening. Det blir nytt infomøte til høstferien 2023.

Dette er viktig informasjon som sikkert er interssant å lese om du er interresert i aktiviteter når du er på hytta eller nysgjerrig på kommunens planer med nytt renseanlegg, kommunalt vann og avløp i vårt område (Myking og Lysern), nye returpunkter for avfallssortering eller hva som skjer med løypekjøring i Nesfjellet (Nes Sørmark). Du finner mer detaljer i PDF filene i slutten av artikkelen:

 1. Informasjon fra Kommunalsjef Anders Halland om bl.a.
  • Starter med kommunedelplan Nesfjellet denne våren
  • Bygger nytt renseanlegg med oppstart april 2024
  • Utreder kommunalt avløp til Lyseren og Myking
  • Jobber med nye returpunkter i fjellet, åpner for sortering
 2. Daglig leder Nesbyen Turist og Næringsservice Solveig informerte om bl.a
  • Frivilligfestivalen 12.juni kl.13-18
  • HallingSpranget
  • Sporty på fjellet / «Høgt over Nesbyen» 16.september
  • Turridning ved nesbyenbooking.no og Langedrag Naturpark
  • Juving i Rukkedøla! Hver dag fra 8. juli. – 20. august. ved nesbyenbooking.no
  • Sommeraktiviteter i Nesbyen, besøk Visitnesbyen.no & kvaskjer.hallingdal.no
  • Samspill med hyttevel om nye merkede stier, gapahuker, badeplasser etc
  • Leie ut hytta? Kontakt Nesbyen Turistkontor og Nesbyenbooking.no
 3. Ordfører Tore Haraldset orienterte kort om følgende saker:
  • Ordfører har invitert Nes Sørmark til møte vedrørende løypekjøring etter vintersesong 2022/2023. Møte skulle avholdes 27. februar.
  • Orienterte om utfordringer med Statsforvalteren vedrørende å flytte på hytta.
   • Hallingdal jobber sammen med Uvdal, Sigdal og Kongsbergregion inn mot Storting og regjering. Det skal være møte i denne gruppa 14. mars.
  • Nesbyen er den kommunen i landet som ferdigstilte flest hytter i 2022 med 197 hytter. Det kommer reportasje på NRK om denne saken mandag 27. februar.
  • Det er siste året med Viken fylkeskommune, neste år har dere hytte i Buskerud fylkeskommune. Hallingdalskommunene har hatt møte med ledelsen i nye Buskerud og gitt innspill på hvilket forventninger vi har og hver enkelt kommune fikk komme med sine innspill.
  • Til høsten vil det stå ferdig en ny stor sportsforretning i Essobygget rett ved rundkjøringen.
  • Det skjer mye på Nesbyen Kjøpesenter, med ny restaurant, pizzeria, bakeutsalg mm.
  • Ordfører fikk innspill på hvordan vi legger opp velforeningsmøter i fremtiden. Det ble bestemt at vi tar et Teamsmøte rundt vinterferietider, trenger ikke være vinterferien. Så blir det et fysisk møte i høstferien.

Her er en hilsen fra Ordføreren Tore Haraldset:

«Hei.

Her kommer referat fra velforeningsmøte 25. februar 2023. Presentasjonene fra Nesbyen Turist & Næringsservice (red: NTN) og kommunalsjef teknisk Anders Halland ligger som vedlegg.

Kan orientere om at jeg og Anders Halland har hatt møte med Nes sørmark ifm løypekjøring og det vil bli et møte i påsken hvor løypelag og velforeninger blir invitert til et møte sammen med Nes sørmark. Kommer tilbake med invitasjon til det.

Vennlig hilsen

Tore Haraldset

Ordfører

Nesbyen kommune»

Klikk på en av PDF-filene nedenfor for detaljert informasjon:

Referat fra styremøtet i Buvassbrenna Hytteforening 23.11.22.

Utsikt mot Fauskofjellet og Jøransetfjellet (Privat bilde)

Til stede på Teams: Bjørn, Eldbjørg Alise og Marie.

Forfall: Sigve.

Sak 1: Referatet fra styremøtet 12.10.22 ble godkjent.

Sak 2: Møte med Frodig Økonomi AS.

Bjørn går gjennom referatet fra møtet mellom Buvassbrenna Hytteforening, Buvatn Renseanlegg DA og Frodig Økonomi AS 07.11.2022. Til stede på Teams var Nils Rodegård, Geir Olav Brøto, Bjørn H. Moshuus, Knut Robert Robertsen og Sigve Oltedal. Bjørn sender referatet til styrets medlemmer. Utgangspunktet for møtet var å bidra til et godt samarbeid mellom alle parter og å se fremover. Spørsmålene knyttet til agendaen tok utgangspunkt i dette perspektivet. Bjørn formidler at det var et positivt møte.

Spørsmålene ble knyttet til regnskap og tilknytningsavgift, fordelingsnøkkel på vann og avløp og investeringer/egenkapital/ekstraordinære utgifter. I tillegg spørsmål vedrørende finansiering og eierskapsstruktur, beredskapsplan og fremtidige aktiviteter. Det er viktig for styret å sikre forutsigbarhet, og ta høyde for uforutsette ekstraordinære kostnader gjennom å bygge opp en buffer i regnskapet.

Sak 3: Informasjonsskriv.

Styret har lagt ned mye arbeid i å lage og henge opp Infoskriv vedrørende hundehold og Buvassbrenna Hytteforening. Det var hengt opp infoskriv på informasjonstavlene og andre aktuelle steder på feltet.

Styreleder har mottatt en melding og skriv fra grunneier B.Øye der han skriver at han har undersøkt det juridiske grunnlaget og regelverket som gjelder for hundehold og båndtvang i Nesbyen kommune per november 2022. Han har rettet henvendelsen både til statsforvalteren og Nesbyen kommune. Utfra svar han har mottatt, er det ikke grunnlag for båndtvang på feltet eller i skiløyper som er kjørt opp med snøscooter.

Styret ønsker alt engasjement velkommen, og det er hyggelig at folk leser informasjonen som blir formidlet. Styret tar redegjørelsen fra statsforvalteren og Nesbyen kommune til etterretning. Styret oppfordrer alle til å vise hensyn til mennesker og dyr, Eldbjørg Alise omformulerer infoskrivet om hundehold med en henstilling om dette. Bjørn formulerer en tilbakemelding til B.Øye. Styret har med dette fulgt opp saken fra Årsmøtet i april 2022.

Sak 4: Rekruttering av medlemmer

Det er ingen nye innmeldinger i hytteforeningen siden forrige styremøte, Bjørn oppdaterer medlemslisten. Det er viktig at medlemmene i hytteforeningen melder inn adresseforandring og e- mailadresser. Bjørn skriver en henstilling om dette på hytteforeningens Web-side.

Faktura på medlemskontingent og løypekontingent (frivillig) sendes ut i slutten av januar, begynnelsen av februar.

Sak 5: Startnummer.

Eldbørg har fått tilsendt nye startnummer og tar ansvar for å oppbevare de. Hun fakturerer startnumrene på årets budsjett.

Sak 6: Gjengroing på feltet.

Bjørn informerer om at Rodegård har ryddet noe. Willy Amundsen har ryddet mye på A-feltet.

Sak 7: Vedrørende midlertidig deponi.

Bjørn informerer om at han ikke har mottatt tilbakemelding på klagen på midlertidig deponi som ble sendt til Nesbyen kommune i slutten av august 2022. Klagen er postført inn til kommunen. Bjørn purret kommunen i slutten av oktober, ingen tilbakemelding. Styret er enig i at Bjørn sender klagen til Statsforvalteren.

Sak 8: Eventuelt.

 • Styret begynner arbeidet med å forberede Årsmøtet 2023 på neste styremøte.
 • På Årsmøtet skal det informeres om at det er viktig at medlemmene i hytteforeningen melder inn adresseforandring og e-mailadresser. Bjørn minner i tillegg om dette på Web-siden.
 • Reguleringsplanen for Buvassvegen 6 er ennå ikke vedtatt.

Neste styremøte på Teams er 25.01.2023.

Referent: Marie Myre Løstegård.