Månedlige arkiver: november 2021

Utdrag fra referat fra styremøte 23.november 2021

Til stede på Teams: Bjørn, Eldbjørg Alise, Sigve og Mie.

Sak 1: Arbeidsoppgaver vann og avløp.

Sigve og Bjørn har kontaktet Robertson i Asplan Viak og berammet et møte på Teams førstkommende torsdag. Tema i møtet vil være hvordan utarbeide en strategi og sikre en god dialog med grunneier Nils Rodegård i forhold til vann- og avløpsanlegget på Buvavassbrenna. Utgangspunktet er et ønske og forventning om et godt samarbeid mellom styret og grunneier. Robertson stiller seg villig til å gi råd og veiledning. Det er ønskelig å beramme et møte med Nils Rodegård og styret i løpet av desember.

Sak 2: Regulering.

Eldbjørg har vært i kontakt med HR prosjekt v/ Øyvind Frekeplass i Nesbyen kommune.  Det er skilt ut 12 nye hyttetomter av Bent Øye. Vil nye hytter medføre en vesentlig utvidelse av vann-og avløpsanlegget? Innvendig for avkjøring er kommet med i planutkastet. Status: planutkastet for vann og avløp (Asplan Viak) ferdigstilles i desember -21 og meldes inn til kommunen. Det er forventet at det tar 6-12 uker før offentlig høring.

Sak 3: Økonomi og informasjon fra kasserer.

Eldbjørg informerer om at hun og tidligere kasserer Liv Hove har møter angående overtakelse av kasserervervet. Fakturering i januar -22. Eldbjørg og Bjørn jobber sammen om fullmakter til kontoer. Bjørn informerer om at gamle medlemslister ikke kan slettes per i dag.

Sak 4: Rekruttering av nye medlemmer til hytteforeningen.

Eldbjørg og Mie har ikke jobbet videre med rekruttering av nye medlemmer siden forrige styremøte, men det planlegges et treff i løpet av romjula for videre planlegging.

Sak 5: Løypeplaner.

Sigve tar kontakt med løypekjører for planlegging av løypekjøring inneværende sesong.

Sak 6: Kjøring på området.

Det er ikke jobbet videre med nye strategier fra forrige styremøte i oktober-21, men styret ønsker å opprettholde fokus på trafikksikkerhet på begge felt.

Sak 7: Dokumenthåndtering.

Det er ikke jobbet videre i forhold til dokumenthåndtering per i dag.  Bjørn følger opp dette.

Eventuelt:

Eldbjørg oppretter gruppe på Messenger for medlemmene i styret i Buvassbrenna Hytteforening.

Nytt styremøte på digital plattform Teams 11.januar 2022, 18:00-18:50.

Referent: Marie (Mie) Myre Løstegård

Kort utdrag fra referatet styremøte 28.oktober 2021

Styret vil etter hvert styremøte gi et kort utdrag fra inneholdet i siste styremøte. Vi vil oppdatere via forsiden og de aktuelle informasjonssidene på vår webside.

Av personvern hensyn vil ikke hele referatet publiseres kun det som er relevant for alle i hytteforening.

Styret ønsker kontakt med alle i hytteforening slik at vi sammen utvikler vårt hytteområde til det beste for alle hytteiere og brukere av området. Og da ønsker vi velkommen all hjelp og innspill til styret.

Utdrag fra referat fra styremøte 28.oktober 2021:

Arbeidsoppgaver i styret:

Kasserer: Eldbjørg Alise Hansen
Sekretær: Marie Myre Løstegård
Løypeansvarlig: Sigve Oltedal
Oppfølging av websiden «buvassbrennahytteforening.no»: Bjørn H.Moshuus


 Hovedoppgaver for styret 2021-2022:

Vann & avløpsanlegget, Sigve & Bjørn
Nye reguleringsplaner for hyttefeltene, Eldbjørg Alise Hansen
Rekruttere hytteeiere til hytteforeningen, Marie Myre Løstegård & Eldbjørg Alise Hansen
Løypeplaner/stiplaner/status, Sigve & Bjørn
Kjøring på området, tiltak for å senke farten (20 Km/t), Eldbjørg Alise Hansen

Oppdatert 5.11.2021, av Bjørn H.Moshuus