Generalforsamling i Buvassbrenna Hytteforening, Fredag 29.mars kl.11.00, Tunhovd skole

Frist for forslag innen 8.mars 2024

Styret i Hytteforening Buvassbrenna inviterer til Generalforsamling Fredag 29.mars kl.11.00, Tunhovd skole.

Forslag fra medlemmer skal være skriftlig og må være styret i hende senest 3 uker før Generalforsamlingen holdes. I år  er fristen fredag 8.mars!

Forslag sendes til styret@buvassbrennahytteforening.no

Dette er bestemt i vedtektene til hytteforeningens paragraf 5 og 6:

§ 5
Foreningens Generalforsamling holdes i påskeuken etter innkallelse fra styret. Innkallelsen skjer skriftlig med minst 14 dagers varsel. Styrets leder leder forhandlingene. Generalforsamlingen behandler Styrets beretning om Foreningens virksomhet det foregående år, herunder referat fra foregående Generalforsamling.

  1. Revidert regnskap som følger kalenderåret.
  2. Innkomne forslag og styrforslag med innstillinger. Forslag fra medlemmer skal være skriftlig og må være styret i hende senest 3 uker før Generalforsamlingen holdes.
  3. Valg av styremedlemmer, andre tillitsmenn – herunder valgkomite og evt. andre komiteer.
  4. Valg av revisor.
  5. Vedtak om kontingentens størrelse for det følgende år etter innstilling fra styret.

Generalforsamlingen er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene møter enten personlig eller ved fullmakt. Forhandlingen refereres ved referent utpekt av styret.

§ 6
På Generalforsamlinger og likeledes i andre tilfeller hvor det skal skje avstemminger, skjer disse etter følgende regler:

  1. Hvert medlem som har betalt sin årskontingent har 1 stemme.
  2. Kontingenten skal være innbetalt innen 1. mars for det respektive kalenderår og gir da stemmerett for året.
  3. Stemmegivning kan skje ved skriftlig fullmakt til annet medlem.
  4. Med unntak av tilfellene i §§ 8 og 9, avgjøres enhver sak med simpelt flertall. I tilfelle stemmelikhet gjør styreleders stemme utslaget.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *