Kategoriarkiv: Infoskriv

Viktig Informasjon – fra Nesbyen kommune og klagesak vedrørende reguleringsplan

Her viktig informasjon som både berører oss som har hytte i Nesbyen kommune og spesielt oss i Buvassbrenna hytteforening.

Nesbyen kommune har regelmessig informasjonsmøter med hyttevelforeninger og siste var 16.april. Og det er alltid noe informasjon som kan være nyttig for deg som hytteeier og med informasjon som du som hyttenesning kan delta på lokale arrangementer og aktiviteter.

I tillegg finner du informasjon om utfallet av bl.a. klagesaken som Buvassbrenna Hytteforening sendte inn vedrørende detaljreguleringsplan for Bruvassbrenna 6. Dessverre ble ikke hytteforeningens klage tatt til følge.

Klikk på linkene nedenfor og du kan lese PDF dokumentet.

Velkommen til årsmøte 29.mars 2024 kl.11.00, i Buvassbrenna Hytteforening.

Møtet avholdes på Tunhovd skole fredag 29.mars 2024 kl 11.00-13.00

Agenda for møtet(klikk på sak 4, 5 og 6 for PDF dokument):

 1. Godkjenning av innkalling
 2. Valg av referent
 3. Valg av to stk til å signere protokollen
 4. Referat fra foregående årsmøte, 7.april 2023
 5. Økonomi ved/Eldbjørg Elise Hansen
 6. Gjennomgang av beretning fra 2023/2024 v/Bjørn H.Moshuus
 7. Valg av valgkomite, styremedlemmer, revisor og formann
 8. Annet

Vel møtt!

Generalforsamling i Buvassbrenna Hytteforening, Fredag 29.mars kl.11.00, Tunhovd skole

Frist for forslag innen 8.mars 2024

Styret i Hytteforening Buvassbrenna inviterer til Generalforsamling Fredag 29.mars kl.11.00, Tunhovd skole.

Forslag fra medlemmer skal være skriftlig og må være styret i hende senest 3 uker før Generalforsamlingen holdes. I år  er fristen fredag 8.mars!

Forslag sendes til styret@buvassbrennahytteforening.no

Dette er bestemt i vedtektene til hytteforeningens paragraf 5 og 6:

§ 5
Foreningens Generalforsamling holdes i påskeuken etter innkallelse fra styret. Innkallelsen skjer skriftlig med minst 14 dagers varsel. Styrets leder leder forhandlingene. Generalforsamlingen behandler Styrets beretning om Foreningens virksomhet det foregående år, herunder referat fra foregående Generalforsamling.

 1. Revidert regnskap som følger kalenderåret.
 2. Innkomne forslag og styrforslag med innstillinger. Forslag fra medlemmer skal være skriftlig og må være styret i hende senest 3 uker før Generalforsamlingen holdes.
 3. Valg av styremedlemmer, andre tillitsmenn – herunder valgkomite og evt. andre komiteer.
 4. Valg av revisor.
 5. Vedtak om kontingentens størrelse for det følgende år etter innstilling fra styret.

Generalforsamlingen er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene møter enten personlig eller ved fullmakt. Forhandlingen refereres ved referent utpekt av styret.

§ 6
På Generalforsamlinger og likeledes i andre tilfeller hvor det skal skje avstemminger, skjer disse etter følgende regler:

 1. Hvert medlem som har betalt sin årskontingent har 1 stemme.
 2. Kontingenten skal være innbetalt innen 1. mars for det respektive kalenderår og gir da stemmerett for året.
 3. Stemmegivning kan skje ved skriftlig fullmakt til annet medlem.
 4. Med unntak av tilfellene i §§ 8 og 9, avgjøres enhver sak med simpelt flertall. I tilfelle stemmelikhet gjør styreleders stemme utslaget.

Påskerenn 2024!

Da er det bare 4 uker til årets store happening på Buvassbrenna, fredag 29.mars kl.14.00!

Vi begynner å få orden på hvem som gjør hva.

Men vi trenger fremdeles både løypemannskap, premier og hjelp til en av postene i løypa.

Er det noen som gjerne vil hjelpe til så er dere velkomne til å bidra.

Hjelp etterlyses:

 • Til å bemanne Post 4 med en lek, bør være 2 personer
 • Høyttaleranlegg med mikrofon
 • Løypemannskap som kan hjelpe til
 • Premier ønskes. Disse leveres til Sølvi Amundsen, Buvasslie 10
 • Og glade innslag ønskes på selve dagen, som for eksempel trekkspill !

Her ser dere hvem som gjør hva:

HvemHva skal gjøres
Petter BøSpeaker. Vi trenger et anlegg med mikrofon og høyttaler!
Marit Randhol & LineKjøper inn påskeegg og står for 1 post i løypa
SigveKjøper inn pølser & lomper, ketchup & sennep
Avtaler med Jørn Vidar om løypekjøring
Roy Bredesen & Terje Hove2 stk Griller & Bord med et par stoler
EldbjørgNummerutdeling
BjørnTidsregistrering
Fam Moshuus/Kommandanvold1 Post i løypa – Kaste baller mot bøtter
Fam Amundsen1 post – Gjettelek
Hvem kan ta post 4?1 post med en lek – kom med ide til lek
Sølvi AmundsenInnsamling av premier. Leveres til Buvasslie 10!

Påskerenn 2024! TEAMS møte Mandag 26.2 kl.20.00 – Vi trenger din hjelp!

Vi har satt i gang med å arrangere påskerenn for alle store og små i Buvassbrenna Hytteforening. Neste arrangementskomite møte blir mandag 26.februar kl.20.00. Vi møtes på Teams!

Marit, Katrine, Line, Sigve og Eldbjørg stiller opp for å hjelpe med å arrangere påskerenn.

Men vi trenger flere frivillige som kan hjelpe med premier, lage aktiviteter i løypa, være løyepmannskap, å grille og mye mere.

Kan du bidra med en eller flere av oppgavene for årets påskerenn? Send beskjed til styret@buvassbrennahytteforening.no.

HVEMANSVAR
Petter BøSpeaker
Marit & LineKjøpe inn og sette sammen påskeegg
Lage 1 post på skirennet
SigveKjøper inn pølser, lomper, ketchup & sennep
EldbjørgGriller
Hvem kan hjelpe med?Tidsregistrering og tidtaking
Hvem kan hjelpe med?3 poster med aktiviteter
Hvem kan hjelpe med?Løypemannskap / hjelp ved postene
Hvem kan hjelpe med?Innsamling av premier

Vi tar et nytt Teams møte mandag 26.februar kl.20.00:

Join on your computer, mobile app or room device

Click here to join the meeting

Meeting ID: 321 434 958 178
Passcode: FeYnJi

Download Teams | Join on the web

Vi trenger en arrangement komite for påskerenn!

STYRET INVITERER TIL TEAMS MØTE MANDAG 29.JANUAR kl.20.00

Det er behov for ny arrangementskomité for påskeskirennet 2024.

Styret ønsker å invitere de av medlemmene i hytteforeningen som kunne være interessert i å være med å arrangere påskeskirennet, til et Teams -møte 29.januar klokka 20:00.

Det er gode innspill å hente fra den forrige komitéen, men styret ønsker å formidle at det er opp til den nye komitéen å lage sitt eget opplegg.

Her er informasjon om Teams møte Mandag 29.januar kl.20.00:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 318 378 448 79
Passcode: zGytPh

Download Teams | Join on the web

Styremøter Høsten 2023

Langedragsløypa – utsikt mot Hallingskarvet – Privat Bilde

Styret har hatt to styremøter i løpet av høsten 2023. Vi har fulgt opp en rekke saker for hytteforeningen. I et kort sammendrag har vi hatt følgende saker:

 • Dugnad i Krogh løypa, ny trase er ryddet. Tusen takk til fantastisk innsats!
 • Nye skilt til Krogh løypa, se bilde. Søknad sendt til Nes Nordmark sameie Grunneierlag.
 • Avtale med Tunhovd Hytteforening om å bidra til løypene til Langedrag.
 • Styret har sendt inn en klage vedrørende reguleringsplanen for Buvassbrenna 6, se vedlegg nedenfor.
 • Oppfølging av årsregnskapet for Buvatn Renseanlegg DA.
 • Styre ønsker å engasjere en gruppe medlemmer som kan jobbe med påske skirenn, egen innkalling 29.januar 2024.
 • Oppfølging av massedeponiet nord for Buvassvegen 43/45.
 • Sender en søknad til Skue sparebank om støtte til opparbeidelse og vedlikehold av stier og løyper.

Referat fra styremøtet i Buvassbrenna Hytteforening 12 okt 2023

Referat fra styremøtet i Buvassbrenna hytteforening 04 sept 2023

Klage på detaljreguleringsplan for Buvassbrenna 6

Kart på plassering av skilt ved løypa Krafselivegen Nes Nordmark

Buvassbrenna 6 – detaljreguleringsplan – melding om vedtak

Det vises til vedtak i Nesbyen kommune for ny reguleringsplan for Buvassbrenna 6 tilhørende Bent Øye. Alle dokumentene ligger her samt hos Nesbyen Kommune.

Det er klagefrist til 8.1.2024.

Styret hadde planlagt styremøte 9.januar. Om det ønskes at hytteforening eventuelt har noen bemerkninger så ber vi om å få innspill på dette så raskt som mulig. Så får vi vurdere å fremskynde vårt styremøte.

Saksprotokoll 01202101, Buvassbrenna 6 – detaljreguleringsplan – sluttbehandling.PDF

01202101, Buvassbrenna 6 – detaljreguleringsplan – sluttbehandling.PDF

01202101_Planbestemmelser_Buvassbrenna6_KST_30.11.2023_vedtatt.PDF

3040_01202101_Rp_Buvassbrenna6_plankart_vedtatt_A0.PDF

Planbeskrivelse_vedtatt.PDF

VA-plan Buvatn – leveranse 24042023.PDF

Flomfarevurdering.pdf.PDF

ROS-analyse – Buvassbrenna6.pdf.PDF

Buvassbrenna6 kulturminnerapport.pdf.PDF

Høstdugnad, Søndag 17.sept kl.10

Styret inviterer til to arbeidsoppgaver, søndag 17.september kl.10, for felles glede og nytte. Vi avslutter med Kaffe, brus og vafler kl.14.00

 1. Rydde Krogh skiløypa. Gjøre løypa lettere tilgjengelig for både brukere og for snøscooter preparering. Vi møtes søndag 17.september kl.10.00 der Krogh løypa starter fra Krafselivegen. Vi oppfordrer de som har mulighet til å ta med motorsag, sag, øks og kraftig tau. Arbeidsleder Sigve Oltedal, løypeansvarlig.
 2. Forhindre gjengroing på egen hytteeiendom. Hver enkelt hytteeier oppfordres til å holde sine områder åpne og hindre gjengroing av bl.a. bjørketrær og grantrær. Arbeidsleder hver enkelt hytteeier.

Etter dugnaden møtes vi kl.14.00 hos hytta til Marte og Sigve Oltedal, Buvasslie 22 for vafler, brus og kaffe. Velkommen!