Kategoriarkiv: Infoskriv

Vedrørende siste faktura fra Buvatn Renseanlegg DA – Årsavgift 2022-2023 juli. 

Alle hytteiere tilknyttet Buvatn Renseanlegg har fått en faktura for vann og kloakk for perioden juli 2022 til juli 2023.  Styret har fått noen reaksjoner fra medlemmer av hytteforeningen og hadde et møte om saken 9.august 2022. 

Fakturaen for årsavgift til Buvatn Renseanlegg DA har økt med mer enn 38%. Det er en realitet som vi må forholde oss til.  

Det er mange hendelser i 2021 og 2022 som påfører vårt samfunn økte kostnader på viktige varer og tjenester.  Strømkostnadene har økt fra 20 øre til over 2 kroner per kwt.  Samtidig har alle andre tjenester og varer økt betraktelig i forhold til tidligere år.  Styret er derfor ikke overrasket over at kostnadene for renseanlegget øker på lik linje med andre kostnader i samfunnet.  Et samlet styre oppfordrer alle hytteeiere til å betale denne faktura ved forfall.  

Som tidligere informert  har styret en god dialog med Nils Rodegård som styret ønsker å fortsette med, til felles beste for både Buvatn Rensanlegg DA og for medlemmene av Buvassbrenna hytteforening.  En god dialog skal være basert på fakta og god tilgang til informasjon. Vi håper dialogen på sikt vil bidra til å redusere usikkerheten som vi forstår at enkelte hytteeiere opplever med hensyn til styring og forvalting av vann og avløp i hyttefeltet. 

Styret skal ha et møte med regnskapsfører til Buvatn Renseanlegg DA denne høsten. Av praktiske årsaker ble det ikke en mulighet for dette før sommerferien. Når styret har hatt denne gjennomgangen vil vi informere alle medlemmene i hytteforeningen.  

Styret Buvassbrenna Hytteforening 

Nytt om fiber installasjonen

Status fiberutbygging Buvassbrenna

Det meste er klart der nå. Pga dårlig kvalitet på eksisterende rør har vi måttet bytte til en annen teknisk løsning for nettet. Dette ble gjort stort sett klar før helga. Det er fortsatt håp om installasjon i juni, men det dukket opp en sykemelding idag. Vi skal gjøre så godt vi kan for å omdisponere personell. 
Dere blir kontaktet for avtale om installasjon.
Mvh.

SVEIN SOLHJELL
Daglig leder / CEO

Påskeskirenn 2022

Langfredag 15. april kl. 14:00 er det igjen klart for det tradisjonsrike PÅSKESKIRENNET på Buvassbrenna. Skirennet er for både store og små, og registrering skjer ved ankomst. Ta gjerne med familie og venner.

Bålpanna blir tent og står klar til grilling av medbrakte pølser. Det blir utdeling av premier når rennet er ferdig. Bidrag til premier mottas med takk.

Referat fra styremøtet i Buvassbrenna Hytteforening 16.03.2022

Til stede på Teams: Bjørn, Eldbjørg, Sigve og Marie

Sak 1: Arbeidsoppgaver vann og avløp

Bjørn informerer om at han tar et initiativ til et nytt møte med Nils Rodegård i løpet av påsken. Fokus vil være på det kommersielle, inntekter og utgifter. Alt av informasjon gjeldende reguleringsplanen er gitt ut.

I følge Eldbjørg er det ikke noe nytt vedrørende reguleringsplan for tomtene til Øie, ROS- rapporten tar tid. Eldbjørg følger opp aktiviteter vedrørende dette.

Sak 2: Økonomi og informasjon fra kasserer

Eldbjørg har fått oversendt regnskapet fra 2021 fra Liv Hove. Eldbjørg informerer om planlagte justeringer i budsjettet for 2022.

Eldbjørg har fått låne hundre startnummer fra forsvaret til påskeskirennet 15.april. Hun informerer om priser ved kjøp av egne startnummer, og kostnader vedrørende felles aktiviteter og skiløype.

Jørn Vidar Lindborg kontaktes med en forespørsel om å kjøre opp den vanlige løypa til påskeskirennet (nedenfor hytta til Bredesen).

Det ønskes bidrag til gaver og presanger til påskeskirennet, gavene kan leveres til Kleiv. Det legges ut en oppfordring om dette på hytteforeningens Facebook- side.

Sak 3: Løypeplaner               

Sigve informerer om at det diskuteres en bedre tilknytning til løypene på Lyseren. En eventuell løype fra Krafselien til Lyseren, Sigve følger opp dette med Lindborg. Løypenettet vil være en sak på årsmøtet.

Sak 4: Årsmøtet

Bjørn legger ut innkalling til Årsmøtet 15.april på hytteforeningens side. Saker som skal behandles på årsmøtet må være styret i hende innen 25 mars.

Sak 5: Eventuelt

Det er behov for en ny oversikt over hytteeiere, Eldbjørg jobber med dette.  Medlemslisten trenger en oppdatering, Bjørn tar på seg ansvaret for å oppdatere.

Neste styremøte er på Teams, onsdag 6.april klokka 20:00

Referent Marie Myre Løstegård.

Velkommen til årsmøtet 2022 i Buvassbrenna Hytteforening 15.april klokka 11:00.

Møtet avholdes på Tunhovd skole fredag 15 april 2022 kl 11.00-13.00

Om du har saker som skal tas opp på årsmøte så ønsker vi å få informasjon om dette innen 25.mars (3 uker før årsmøte ihht vedtektene)

Man har kun anledning til å stille med en person pr hytte grunnet begrenset plass.

Agenda for møtet:

  • Godkjenning av innkalling
  • Valg av referent
  • Valg av to stk til å signere protokollen
  • Gjennomgang av beretning fra 2021/2021 v/Bjørn H.Moshuus
  • Økonomi v\Eldbjørg Elise Hansen
  • Annet

Vel møtt

Vennlig hilsen
Styret Buvassbrenna Hytteforening

Høringsuttalelser detaljreguleringsplan for Buvasslie Hyttegrend fra offentlige etater og Halling Konsult

Styret i hytteforening har fått innsyn på en rekke dokumenter med høringsuttalelser fra offentlige etater og Halling Konsult AS.

Du kan laste ned følgende PDF dokumenter her(klikk på teksten og PDFen åpnes i ny fane):

Referat fra styremøtet i Buvassbrenna Hytteforening 11.01.2022

Til stede: Eldbjørg Alise, Bjørn, Sigve og Marie

Sak 1: Vann og avløp

Bjørn og Sigve hadde møte med grunneier Nils Rodegård 28.desember 2021 vedrørende plan for vann og avløp, Knut Robertsen (Asplan Viak) deltok i møtet. I møtet ble det foretatt en grundig gjennomgang av status for vann og avløp slik situasjonen er per i dag. Bjørn informerer om at det skal forfattes et skriv som omhandler en konkret beskrivelse av situasjonen slik den foreligger. Det planlegges et nytt møte med grunneier Rodegård, Robertsen og styret i løpet av første kvartal -22. Fokus vil være kostnadsstruktur og kostnadsfordeling.

Det informeres om at Robertsen selger sine tjenester til Øie og Rodegård. Robertson er tydelig på hvilke rolle han innehar vedrørende samarbeidet med styret.

Det er besluttet bygget et nytt vann- og avløpsanlegg for hele Nesbyen kommune. Anlegget er en stor investering for kommunen. Flere nabokommuner planlegger det samme. I møtet med styret ble grunneier spurt om han tenker at kommunen på sikt kan være interessert i å overta anlegget på Buvassbrenna.  Slik Bjørn og Sigve forstår grunneier, kan det være en vag mulighet for overtakelse. Det er ønskelig at grunneier sjekker status med kommunen. Det er snakk om et tidsperspektiv på flere år (5-12) om en eventuelle overtakelse. Robertsen frykter at kommunen ikke ønsker å ta over. Det kan være nyttig at en eventuell overtakelse av vann- og avløpsanlegget kan ligge som en betingelse i den nye reguleringsplanen.

Sak 2: Regulering

Styret har mottatt innspill fra fem hytteeiere. Bjørn har lagt innspillene inn i et eget dokument som er lagt ut på hytteforeningens side. Det er mulig andre hytteeiere sender sine egne innspill direkte til kommunen.

Det sendes en egen kommentar fra styret hvor det blant annet etterspørres svar på eierskapet i forhold til vann- og avløpsanlegget på hyttefeltet. Kommentaren vil også omhandle trafikksikkerhet og et ønske om redusert hastighet på fylkesveien, gjerne fra Lysernkrysset til innkjørselen til Tunhovdåsen.  Her ligger styrets «Kommentarer og innspill vedr reguleringsplan Buvasslie hyttegrend gbnr 56 bnr 328 mfl 2022-01-22».

Eldbjørg har vært i kontakt med prosjektleder for 1.utkast til reguleringsplan for hyttene til Bent Øie (øst for blå strek). I følge prosjektleder er reguleringsplanen forsinket på grunn av manglende ROS- analyse.

Midlertidig plankart for hytteområdet «Buvassbrenna»

Robertsen er involvert i vann og avløp i forhold til nye hytter (10, pluss én i Buvassvegen og én i Buvasskroken) tilhørende Øie og Rodegård. I følge Robertsen utgjør ikke antallet nye hytter utfordringer vedrørende kapasitet når det gjelder vann og avløp.

Sak 3: Økonomi og informasjon fra kasserer

Eldbjørg har meldt inn det nye styret til Brønnøysundregisteret. Hun informerer om at hun har fått dokumentet i retur på grunn av avvik; Per Kolstad er valgt som revisor for 1 ½ år. Erna Feydt og Christin Øie er kontaktet i forhold til underskrifter av protokoll. Eldbjørg sender innmeldingen til nytt styre til Brønnøysundregisteret på nytt, hun informerer om at avviksmeldingen forsinker prosessen.

Det er oppdaget svindel i forhold til bruk av Bjørn sin mailadresse. Eldbjørg og Liv Hove har hatt dialog i forhold til dette.

Årsavgiften til Buvassbrenna Hytteforening på kroner 250,- videreføres. En eventuell endring i årsavgift skal ifølge vedtektene vedtas på Årsmøtet. I følge Eldbjørg har tidligere kasserer Liv Hove tilbudt seg å fakturere medlemskontingent og løypekjøring for 2022. Eldbjørg og Liv Hove planlegger en gjennomgang av regnskapet.

Årsmøtet i Buvassbrenna Hytteforening avholdes 15.april klokka 11:00. Eldbjørg tar kontakt med Nore og Uvdal kommune for å bestille lokaler. Saker til årsmøtet må meldes til styret innen tre uker før årsmøtet. Bjørn legger ut informasjon om dette på hytteforeningens side. Innkalling til årsmøtet og årsberetningen sendes medlemmene senest fjorten dager før årsmøtet.

Det er behov for å oppdatere medlemslistene våre. Eldbjørg kontakter Liv Hove angående medlemslisten, Bjørn oppdaterer ved eventuelle endringer og legger medlemslisten ut på siden vår. Styret diskuterer hvilke kontaktinformasjon medlemslisten skal inneholde og ønsker å fremme dette som egen sak på årsmøtet. Per i dag ligger navn, e-postadresse og hyttenummer på listen.

Medlemsavgift og løypeavgift skal være innbetalt før Årsmøtet-22.

Sak 4: Rekruttering av nye medlemmer

Innmeldingsskjema for nye medlemmer til hytteforeningen redigeres og flyttes som egen post, Bjørn tar ansvar for dette.

Det informeres om at Facebookgruppa har 160 medlemmer.

Det er ikke jobbet aktivt med rekruttering av nye medlemmer siden forrige styremøte.

Sak 5: Løypeplaner

Sigve har jevnlig kontakt med løypekjører Lindborg. Planen er å kjøre løype til Nedre Lysern når det er nok snø. Løypene skal kjøres opp før hver helg, men per i dag er det for lite snø.

Når det gjelder henvendelser angående løypekjøring, oppfordres det til at all kontakt skal gå gjennom Sigve. Eventuelle henvendelser i forbindelse med løypekjøring blir infosak på årsmøtet.

Sak 6: Kjøring på området

Det er viktig for styret å opprettholde fokus på trafikksikkerhet på begge felt.  Styret er bekymret for utfordringer knyttet til at økt tetthet av hytter øker trafikken.  I høringsutkastet styret sender til kommunen, kommer det forslag om at det skal stilles krav i reguleringsplanen om trafikksikkerhetstiltak og en avklaring av hvilke ansvar utbygger har i forhold til dette.

Sak 7: Dokumenthåndtering

Det er ønskelig å finne nye løsninger i forhold til dokumenthåndtering, per nå benyttes «Wordpress», Bjørn har fått tilgang fra Valle. Bjørn jobber videre med dette. Hvem står som eier av «Buvassbrenna hytteforening.no»?

Sak 8: Eventuelt

Sigve ønsker en drøfting på tema «gjengroing på feltet». Forslag om at dette er et tema som bør drøftes på Årsmøtet. Vedlikehold, vegetasjon og hvilke type landskap ønsker hytteforeningen det skal være der ingen eier (fellesområder)? Forskrifter vedrørende vedlikehold der ingen eier bør inn i reguleringsplanen, den enkelte hytteeier forvalter sin egen eiendom.

Merk: Bjørn og Sigve forfatter innspill og kommentarer til høringsutkastet på vegne av styret i Buvassbrenna Hytteforening.

Et forslag til Høringsuttalelse ligger her fram til 22.januar.

Neste styremøte er 1.mars 2022.

Referent: Marie (Mie) Myre Løstegård,

Drammen 14.01.22

Hva mener du? Les høringsuttalelse for detaljreguleringsplan – 1.gangs offentlig ettersyn

Buvassbrenna hytteforening, org.nr 919327766, vil gjerne levere en høringsuttalelse til nevnte detaljreguleringsplan fra styret og fra våre medlemmer. 

Les vårt utkast til høringsuttalelse som skal sendes til Nesbyen kommune 22.januar.

Her er dokumentet som ble sendt til Nesbyen Kommune.

Om du har innspill og rettelser som du mener skal med så kan du sende en epost til styret@buvassbrennahytteforening.no så raskt som mulig! Vi er åpne for alle forslag til innspill.