Vedtekter

(vedtatt på stiftelsesmøte fredag 3. april 2015)

§ 1
Buvassbrenna Hytteforening er en forening bestående av hytteeiere og grunneiere i Buvassbrenna Hyttegrend som tegner seg som medlemmer. Foreningens formål er å verne om og fremme medlemmenes interesse av å bevare områdets preg av fritidsområde og ta initiativet til å løse felles oppgaver.

§ 2
Foreningens medlemmer består av eiere og leiere av hyttetomter tilhørende felt A og felt B i buvassbrenna hyttegrend. Aktuelle grunneiere kommer i tillegg. Det kan åpnes for senere utvidelse.

§ 3
Buvassbrenna Hytteforening ledes av et styre bestående av 4 medlemmer som velges av Generalforsamlingen. Styret består av styreleder og 3 medlemmer, der styreleder har dobbelstemme ved stemmelikhet.Styreleder velges for 1 år av gangen, de resterende styremedlemmene velges for 2 år. I tillegg skal en valgkommite velges og skal bestå av to medlemmer.

§ 4
Styret har den daglige ledelse av Foreningens virksomhet og forvalter dets midler. Det holder medlemmene underrettet om viktige saker. Styret fatter sine beslutninger i møter og er beslutningsdyktige når minst 3 medlemmer deltar. Medlemmene kan ikke forpliktes økonomisk utover innbetalt kontingent, med mindre det foreligger samtykke fra de medlemmer det gjelder.

§ 5
Foreningens Generalforsamling holdes i påskeuken etter innkallelse fra styret. Innkallelsen skjer skriftlig med minst 14 dagers varsel. Styrets leder leder forhandlingene. Generalforsamlingen behandler Styrets beretning om Foreningens virksomhet det foregående år, herunder referat fra foregående Generalforsamling.

  1. Revidert regnskap som følger kalenderåret.
  2. Innkomne forslag og styrforslag med innstillinger. Forslag fra medlemmer skal være skriftlig og må være styret i hende senest 3 uker før Generalforsamlingen holdes.
  3. Valg av styremedlemmer, andre tillitsmenn – herunder valgkomite og evt. andre komiteer.
  4. Valg av revisor.
  5. Vedtak om kontingentens størrelse for det følgende år etter innstilling fra styret.

Generalforsamlingen er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene møter enten personlig eller ved fullmakt. Forhandlingen refereres ved referent utpekt av styret.

§ 6
På Generalforsamlinger og likeledes i andre tilfeller hvor det skal skje avstemminger, skjer disse etter følgende regler:

  1. Hvert medlem som har betalt sin årskontingent har 1 stemme.
  2. Kontingenten skal være innbetalt innen 1. mars for det respektive kalenderår og gir da stemmerett for året.
  3. Stemmegivning kan skje ved skriftlig fullmakt til annet medlem.
  4. Med unntak av tilfellene i §§ 8 og 9, avgjøres enhver sak med simpelt flertall. I tilfelle stemmelikhet gjør styreleders stemme utslaget.

§ 7
Styret kan selv innkalle til ekstraordinær generalforsamling eller når minst 1/5 av medlemmene forlanger det. Innkalling skjer som anført i § 5.

§ 8
Endring av disse vedtekter kan bare skje med 2/3 flertall av samtlige stemmeberettigede medlemmer.

§ 9
Med 2/3 flertall av samtlige stemmeberettigede medlemmer kan Foreningen besluttes oppløst. Ved opphør skal foreningens midler og eiendeler overføres til Tunhovd IL. Utmelding av Foreningen skjer skriftlig.

Buvassbrenna hyttegrend , den 3. april 2015.