Månedlige arkiver: januar 2022

Høringsuttalelser detaljreguleringsplan for Buvasslie Hyttegrend fra offentlige etater og Halling Konsult

Styret i hytteforening har fått innsyn på en rekke dokumenter med høringsuttalelser fra offentlige etater og Halling Konsult AS.

Du kan laste ned følgende PDF dokumenter her(klikk på teksten og PDFen åpnes i ny fane):

Referat fra styremøtet i Buvassbrenna Hytteforening 11.01.2022

Til stede: Eldbjørg Alise, Bjørn, Sigve og Marie

Sak 1: Vann og avløp

Bjørn og Sigve hadde møte med grunneier Nils Rodegård 28.desember 2021 vedrørende plan for vann og avløp, Knut Robertsen (Asplan Viak) deltok i møtet. I møtet ble det foretatt en grundig gjennomgang av status for vann og avløp slik situasjonen er per i dag. Bjørn informerer om at det skal forfattes et skriv som omhandler en konkret beskrivelse av situasjonen slik den foreligger. Det planlegges et nytt møte med grunneier Rodegård, Robertsen og styret i løpet av første kvartal -22. Fokus vil være kostnadsstruktur og kostnadsfordeling.

Det informeres om at Robertsen selger sine tjenester til Øie og Rodegård. Robertson er tydelig på hvilke rolle han innehar vedrørende samarbeidet med styret.

Det er besluttet bygget et nytt vann- og avløpsanlegg for hele Nesbyen kommune. Anlegget er en stor investering for kommunen. Flere nabokommuner planlegger det samme. I møtet med styret ble grunneier spurt om han tenker at kommunen på sikt kan være interessert i å overta anlegget på Buvassbrenna.  Slik Bjørn og Sigve forstår grunneier, kan det være en vag mulighet for overtakelse. Det er ønskelig at grunneier sjekker status med kommunen. Det er snakk om et tidsperspektiv på flere år (5-12) om en eventuelle overtakelse. Robertsen frykter at kommunen ikke ønsker å ta over. Det kan være nyttig at en eventuell overtakelse av vann- og avløpsanlegget kan ligge som en betingelse i den nye reguleringsplanen.

Sak 2: Regulering

Styret har mottatt innspill fra fem hytteeiere. Bjørn har lagt innspillene inn i et eget dokument som er lagt ut på hytteforeningens side. Det er mulig andre hytteeiere sender sine egne innspill direkte til kommunen.

Det sendes en egen kommentar fra styret hvor det blant annet etterspørres svar på eierskapet i forhold til vann- og avløpsanlegget på hyttefeltet. Kommentaren vil også omhandle trafikksikkerhet og et ønske om redusert hastighet på fylkesveien, gjerne fra Lysernkrysset til innkjørselen til Tunhovdåsen.  Her ligger styrets «Kommentarer og innspill vedr reguleringsplan Buvasslie hyttegrend gbnr 56 bnr 328 mfl 2022-01-22».

Eldbjørg har vært i kontakt med prosjektleder for 1.utkast til reguleringsplan for hyttene til Bent Øie (øst for blå strek). I følge prosjektleder er reguleringsplanen forsinket på grunn av manglende ROS- analyse.

Midlertidig plankart for hytteområdet «Buvassbrenna»

Robertsen er involvert i vann og avløp i forhold til nye hytter (10, pluss én i Buvassvegen og én i Buvasskroken) tilhørende Øie og Rodegård. I følge Robertsen utgjør ikke antallet nye hytter utfordringer vedrørende kapasitet når det gjelder vann og avløp.

Sak 3: Økonomi og informasjon fra kasserer

Eldbjørg har meldt inn det nye styret til Brønnøysundregisteret. Hun informerer om at hun har fått dokumentet i retur på grunn av avvik; Per Kolstad er valgt som revisor for 1 ½ år. Erna Feydt og Christin Øie er kontaktet i forhold til underskrifter av protokoll. Eldbjørg sender innmeldingen til nytt styre til Brønnøysundregisteret på nytt, hun informerer om at avviksmeldingen forsinker prosessen.

Det er oppdaget svindel i forhold til bruk av Bjørn sin mailadresse. Eldbjørg og Liv Hove har hatt dialog i forhold til dette.

Årsavgiften til Buvassbrenna Hytteforening på kroner 250,- videreføres. En eventuell endring i årsavgift skal ifølge vedtektene vedtas på Årsmøtet. I følge Eldbjørg har tidligere kasserer Liv Hove tilbudt seg å fakturere medlemskontingent og løypekjøring for 2022. Eldbjørg og Liv Hove planlegger en gjennomgang av regnskapet.

Årsmøtet i Buvassbrenna Hytteforening avholdes 15.april klokka 11:00. Eldbjørg tar kontakt med Nore og Uvdal kommune for å bestille lokaler. Saker til årsmøtet må meldes til styret innen tre uker før årsmøtet. Bjørn legger ut informasjon om dette på hytteforeningens side. Innkalling til årsmøtet og årsberetningen sendes medlemmene senest fjorten dager før årsmøtet.

Det er behov for å oppdatere medlemslistene våre. Eldbjørg kontakter Liv Hove angående medlemslisten, Bjørn oppdaterer ved eventuelle endringer og legger medlemslisten ut på siden vår. Styret diskuterer hvilke kontaktinformasjon medlemslisten skal inneholde og ønsker å fremme dette som egen sak på årsmøtet. Per i dag ligger navn, e-postadresse og hyttenummer på listen.

Medlemsavgift og løypeavgift skal være innbetalt før Årsmøtet-22.

Sak 4: Rekruttering av nye medlemmer

Innmeldingsskjema for nye medlemmer til hytteforeningen redigeres og flyttes som egen post, Bjørn tar ansvar for dette.

Det informeres om at Facebookgruppa har 160 medlemmer.

Det er ikke jobbet aktivt med rekruttering av nye medlemmer siden forrige styremøte.

Sak 5: Løypeplaner

Sigve har jevnlig kontakt med løypekjører Lindborg. Planen er å kjøre løype til Nedre Lysern når det er nok snø. Løypene skal kjøres opp før hver helg, men per i dag er det for lite snø.

Når det gjelder henvendelser angående løypekjøring, oppfordres det til at all kontakt skal gå gjennom Sigve. Eventuelle henvendelser i forbindelse med løypekjøring blir infosak på årsmøtet.

Sak 6: Kjøring på området

Det er viktig for styret å opprettholde fokus på trafikksikkerhet på begge felt.  Styret er bekymret for utfordringer knyttet til at økt tetthet av hytter øker trafikken.  I høringsutkastet styret sender til kommunen, kommer det forslag om at det skal stilles krav i reguleringsplanen om trafikksikkerhetstiltak og en avklaring av hvilke ansvar utbygger har i forhold til dette.

Sak 7: Dokumenthåndtering

Det er ønskelig å finne nye løsninger i forhold til dokumenthåndtering, per nå benyttes «Wordpress», Bjørn har fått tilgang fra Valle. Bjørn jobber videre med dette. Hvem står som eier av «Buvassbrenna hytteforening.no»?

Sak 8: Eventuelt

Sigve ønsker en drøfting på tema «gjengroing på feltet». Forslag om at dette er et tema som bør drøftes på Årsmøtet. Vedlikehold, vegetasjon og hvilke type landskap ønsker hytteforeningen det skal være der ingen eier (fellesområder)? Forskrifter vedrørende vedlikehold der ingen eier bør inn i reguleringsplanen, den enkelte hytteeier forvalter sin egen eiendom.

Merk: Bjørn og Sigve forfatter innspill og kommentarer til høringsutkastet på vegne av styret i Buvassbrenna Hytteforening.

Et forslag til Høringsuttalelse ligger her fram til 22.januar.

Neste styremøte er 1.mars 2022.

Referent: Marie (Mie) Myre Løstegård,

Drammen 14.01.22

Hva mener du? Les høringsuttalelse for detaljreguleringsplan – 1.gangs offentlig ettersyn

Buvassbrenna hytteforening, org.nr 919327766, vil gjerne levere en høringsuttalelse til nevnte detaljreguleringsplan fra styret og fra våre medlemmer. 

Les vårt utkast til høringsuttalelse som skal sendes til Nesbyen kommune 22.januar.

Her er dokumentet som ble sendt til Nesbyen Kommune.

Om du har innspill og rettelser som du mener skal med så kan du sende en epost til styret@buvassbrennahytteforening.no så raskt som mulig! Vi er åpne for alle forslag til innspill.

Informasjon om vann og avløp

Her kan du få følgende viktig informasjon om vann og avløp til våre hyttefelter:

  • Oversikt over avløpsanleggene og vannforsyningen
  • Utfordringer ved avløpsanlegg
  • Utfordringer ved vannforsyning
  • Vannmåleravlesing
  • Viktig oppfordring til alle hytteeiere – Kun bæsj, tiss og dopapir i toalettene!

Sigve Oltedal og Bjørn H.Moshuus fra styret og Knut Robert Robertsen hadde i romjulen et møte med Nils Rodegård fra Buvatn Renseanlegg DA om vann- og avløpssituasjonen for Buvassbrenna hyttefelter.

Formålet med møtet var å etablere en god og konstruktiv dialog om vann- og avløpssystemet mellom Buvassbrenna Hytteforening og Buvatn Renseanlegg DA.  Og denne dialogen ønsker vi å videreformidle til alle i hytteforeningen slik at alle sitter med den samme informasjonen.

Vi får god solid faglig hjelp fra Knut Robert Robertsen, som har hytte i Buvassvegen 45 og til daglig er Senior Rådgiver i Asplan Viak.

Oversikt over avløpsanleggene og vannforsyningen

Knut Robert har delt med oss informasjon som alle bør ta til seg slik at man forstår hva vi har av vann og avløp i dag og hvordan borebrønner og renseanlegg er fordelt og installert på vårt hyttefelt.

Figur 2 viser tilknytning til de to renseanleggene, figur 3 tilsvarende tilknytning til de ulike borebrønnene, tabell 1 viser det vi foreløpig vet om de enkelte borebrønnene.

Figur 2 viser installerte avløpsrenseanlegg (markert svarte ringer) og hvilke hytter som ikke er tilknyttet, er markert med røde firkanter. 

Den røde streken skiller mellom de to hyttefeltene, vest for denne er det hyttefeltet med regulerings-planene fra Nils Rodegård. Øst for den rød streken er det hyttefeltet med reguleringsplan fra Bent Øye.

Figur 3 viser et oversiktskart over Buvassbrenna vannverk bestående av 7 borebrønner i fjell markert med blå sirkler. Brønn 1 og 5 er ikke i drift, grunnet høyt innhold av jern/mangan.

Private borebrønner er markert med lyseblå sirkler. Private avløpsanlegg er markert med røde sirkler.  Felles renseanlegg , 2 stk er vist med røde sirkler med svart ramme.

I tillegg har Knut Robert delt med oss tabell 1 som viser det vi foreløpig vet om de enkelte borebrønnene.

Utfordringer ved avløpsanlegg

Tilsyn utført av Nesbyen kommune og KAV Hallingdal i høstferien 2021. Det er gitt flere pålegg om utbedring/prøvetaking fra KAV Hallingdal. Klage på vedtak er sendt fra Buvassbrenna vannverk, og det er mottatt positive tilbakemeldinger på e-post. Det er bedt om et møte med KAV Hallingdal for å diskutere kravene.

Krav som må oppfylles er bl.a.:

  • Etablere en prøvetakingskum på utløp av begge renseanlegg.
  • Dokumentere avløpsmengder som tilføres renseanleggene (montere vippeteller eller tilsvarende).
  • Prøvetaking 6 x årlig, og beregne antall pe (person ekvivalenter)*1 tilknyttet renseanleggene.

Dette er krav som allerede står i utslippstillatelsen fra 2006, men som ikke er oppfylt.

Det fremgår også av rekkefølgebestemmelsene*2 i planbestemmelsen for revidert reguleringsplan (§8.2) at det må dokumenteres at det er tilstrekkelig kapasitet på renseanlegget (W30) før det kan gis igangsettingstillatelse for ny bebyggelse.

Renseanlegget til  Niels Rodegård (markert med rødt med sort sirkel i felt B i figur 3)  har en total kapasitet på 49 hytter og renseanlegget til  Bent Øye (markert med rødt med sort sirkel i øst i figur 3) har en total kapasitet på 30 hytter.

Utfordringer ved vannforsyning

Område A

Begrenset kapasitet på vannledningsnettet.

Område B

Begrenset kapasitet på borebrønnen.

Område C, D, E

For høyt innhold av jern/mangan i grunnvannet.

Vannmåleravlesing

Buvatn vannverk ved Nils Rodegård har lest av forbruket av vann i brønn 2 og 3, det er som følger:

Brønn 2 dekker pt 14 hytter og er oppgitt å gi 500 l/h
22 – 23 des. Vannforbruk 1.9m3 (avlest ca kl.13.00 begge dager)
27 – 28 des. Vannforbruk 3.0m3 (avlest ca kl.15.30 begge dager)
31/12 – 1/1 Vannforbruk 3.5m3 (avlest ca kl.13.30 begge dager)
Hele perioden 22.des – 1.januar 26.5m3

Brønn 3 dekker 25 hytter og er oppgitt å gi 3000 l/h
22 -23 des. Vannforbruk 2.1 m3 (avlest ca kl.13.00 begge dager)
27 – 28 des. Vannforbruk 5.0m3 (avlest ca kl.15.30 begge dager)
31/12 – 1/1 Vannforbruk 10m3 (avlest ca kl.13.30 begge dager)
Hele perioden 22.des – 1.januar 50.0 m3

Nils Rodegård tar nye målinger i forbindelse med vinterferien og ikke minst i påsken.

Viktig oppfordring til alle hytteeiere – Kun bæsj, tiss og dopapir i toalettene!

Tilsynet med de to renseanleggene viste at det var svært mye fettavleiringer i begge anlegg.

Av miljøhensyn og for å holde drifts- og abonnementskostnader nede, oppfordres det til ikke å benytte toalettet som en søppelkasse eller utslagsvask for ulike kjemikalier.

Husk at det kun er 3 ting som skal tilføres toalettene: bæsj, tiss og dopapir!

De to renseanleggene som er etablert er kun basert på fjerning av organisk materiale (slam) og fosfor. Alt som tilføres av kjemikalier, medisinrester etc. vil gå tvers gjennom renseanleggene, og ut i Buvatnet.

Fett eller oljer skal ikke tilføres avløpsnettet. Når fettet stivner i avløpsrør eller i renseanleggene, vil dette kunne skape driftsproblemer, og økte driftskostnader. Husk derfor å tørke av stekepanner med papir etter bruk, og kast papiret i søpla.

Bleier, bind og våtservietter må heller ikke kastes i toalettene.

Det bør også brukes mykt do-papir. Det ”billige” harde do-papiret er fullt av lim og løser seg ikke opp. Det blir bare en hard klump som kan skade knivene i kloakkpumpene. Det samme gjelder papir fra tørkeruller/papirhåndklær.

Fotnoter:

*1: Personekvivalenter (pe) er et mål på mengden organisk materiale i avløpsvannet og 1 pe defineres som den mengden organisk stoff som brytes ned biologisk med et biokjemisk oksygenforbruk over fem døgn. For mindre avløpsanlegg (<50 pe) dvs enkelthus og -hytter, benyttes generelt 1 person = 1 pe. Dersom flere boliger eller hytter er tilknyttet et fellesanlegg, kan det pga. sannsynligheten for samtidighet reduseres noe på antall pe per enhet.

*2: Rekkefølgebestemmelsene: Bestemmelser om tiltak som må utføres før man kan igangsette utbygging av et område eller en tomt kalles rekkefølgebestemmelser.