Månedlige arkiver: februar 2024

Generalforsamling i Buvassbrenna Hytteforening, Fredag 29.mars kl.11.00, Tunhovd skole

Frist for forslag innen 8.mars 2024

Styret i Hytteforening Buvassbrenna inviterer til Generalforsamling Fredag 29.mars kl.11.00, Tunhovd skole.

Forslag fra medlemmer skal være skriftlig og må være styret i hende senest 3 uker før Generalforsamlingen holdes. I år  er fristen fredag 8.mars!

Forslag sendes til styret@buvassbrennahytteforening.no

Dette er bestemt i vedtektene til hytteforeningens paragraf 5 og 6:

§ 5
Foreningens Generalforsamling holdes i påskeuken etter innkallelse fra styret. Innkallelsen skjer skriftlig med minst 14 dagers varsel. Styrets leder leder forhandlingene. Generalforsamlingen behandler Styrets beretning om Foreningens virksomhet det foregående år, herunder referat fra foregående Generalforsamling.

 1. Revidert regnskap som følger kalenderåret.
 2. Innkomne forslag og styrforslag med innstillinger. Forslag fra medlemmer skal være skriftlig og må være styret i hende senest 3 uker før Generalforsamlingen holdes.
 3. Valg av styremedlemmer, andre tillitsmenn – herunder valgkomite og evt. andre komiteer.
 4. Valg av revisor.
 5. Vedtak om kontingentens størrelse for det følgende år etter innstilling fra styret.

Generalforsamlingen er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene møter enten personlig eller ved fullmakt. Forhandlingen refereres ved referent utpekt av styret.

§ 6
På Generalforsamlinger og likeledes i andre tilfeller hvor det skal skje avstemminger, skjer disse etter følgende regler:

 1. Hvert medlem som har betalt sin årskontingent har 1 stemme.
 2. Kontingenten skal være innbetalt innen 1. mars for det respektive kalenderår og gir da stemmerett for året.
 3. Stemmegivning kan skje ved skriftlig fullmakt til annet medlem.
 4. Med unntak av tilfellene i §§ 8 og 9, avgjøres enhver sak med simpelt flertall. I tilfelle stemmelikhet gjør styreleders stemme utslaget.

Påskerenn 2024!

Da er det bare 4 uker til årets store happening på Buvassbrenna, fredag 29.mars kl.14.00!

Vi begynner å få orden på hvem som gjør hva.

Men vi trenger fremdeles både løypemannskap, premier og hjelp til en av postene i løypa.

Er det noen som gjerne vil hjelpe til så er dere velkomne til å bidra.

Hjelp etterlyses:

 • Til å bemanne Post 4 med en lek, bør være 2 personer
 • Høyttaleranlegg med mikrofon
 • Løypemannskap som kan hjelpe til
 • Premier ønskes. Disse leveres til Sølvi Amundsen, Buvasslie 10
 • Og glade innslag ønskes på selve dagen, som for eksempel trekkspill !

Her ser dere hvem som gjør hva:

HvemHva skal gjøres
Petter BøSpeaker. Vi trenger et anlegg med mikrofon og høyttaler!
Marit Randhol & LineKjøper inn påskeegg og står for 1 post i løypa
SigveKjøper inn pølser & lomper, ketchup & sennep
Avtaler med Jørn Vidar om løypekjøring
Roy Bredesen & Terje Hove2 stk Griller & Bord med et par stoler
EldbjørgNummerutdeling
BjørnTidsregistrering
Fam Moshuus/Kommandanvold1 Post i løypa – Kaste baller mot bøtter
Fam Amundsen1 post – Gjettelek
Hvem kan ta post 4?1 post med en lek – kom med ide til lek
Sølvi AmundsenInnsamling av premier. Leveres til Buvasslie 10!

Påskerenn 2024! TEAMS møte Mandag 26.2 kl.20.00 – Vi trenger din hjelp!

Vi har satt i gang med å arrangere påskerenn for alle store og små i Buvassbrenna Hytteforening. Neste arrangementskomite møte blir mandag 26.februar kl.20.00. Vi møtes på Teams!

Marit, Katrine, Line, Sigve og Eldbjørg stiller opp for å hjelpe med å arrangere påskerenn.

Men vi trenger flere frivillige som kan hjelpe med premier, lage aktiviteter i løypa, være løyepmannskap, å grille og mye mere.

Kan du bidra med en eller flere av oppgavene for årets påskerenn? Send beskjed til styret@buvassbrennahytteforening.no.

HVEMANSVAR
Petter BøSpeaker
Marit & LineKjøpe inn og sette sammen påskeegg
Lage 1 post på skirennet
SigveKjøper inn pølser, lomper, ketchup & sennep
EldbjørgGriller
Hvem kan hjelpe med?Tidsregistrering og tidtaking
Hvem kan hjelpe med?3 poster med aktiviteter
Hvem kan hjelpe med?Løypemannskap / hjelp ved postene
Hvem kan hjelpe med?Innsamling av premier

Vi tar et nytt Teams møte mandag 26.februar kl.20.00:

Join on your computer, mobile app or room device

Click here to join the meeting

Meeting ID: 321 434 958 178
Passcode: FeYnJi

Download Teams | Join on the web