Månedlige arkiver: november 2022

Referat fra møte med Buvassbrenna Hytteforening, Buvatn Renseanlegg DA og Frodig Økonomi AS 7.november 2022.

Buvassbrenna hytteområde og Buvatn (Privat bilde)

Referat fra møte med Buvassbrenna Hytteforening, Buvatn Renseanlegg DA og Frodig Økonomi AS 7.november 2022.

Til stede på Teams: Nils Rodegård, Geir Olav Brøto med kollega Kjell Borge, Bjørn H. Moshuus, Knut Robert Robertsen og Sigve Oltedal

Buvassbrenna Hytteforening ønsker å formidle fakta om regnskapet til Buvatn Renseanlegg DA, og vi ønsker å se fremover, der vi kan bidra og samarbeide best mulig med Buvatn Renseanlegg DA.

Derfor hadde vi noen enkle spørsmål knyttet til agendaen som var god hjelp for å få et effektivt møte mandag 7.11 kl.10.

 • Gjennomgang av regnskapet per. dags dato
 • Tilknytningsavgifter fra de nye hyttene som er koblet til?
  • Ingen nye tilknytninger i 2022. Det skjedde tilknytninger i 2020. Inntektsført for å dekke investering med kostnadsført avskriving hvert år. Det er en gjeld til Nils Rodegård som er et innskudd kapital for investeringen i renseanlegget. De planlagte 10 nye hyttene i området til Bent Øye vil finansiere egen infrastruktur som skal tilknyttes vann og avløpet. De vil derfor ikke belaste regnskapet men blir med på den fremtidig fordelingen av driftskostnadene. Det er satt et vilkår for videre tilknytning til vannverket av det nye feltet til Bent Øye, det må dokumenteres tilstrekkelig kapasitet for å koble til flere.
 • Fordelingsnøkkel på vann og avløp?
  • Fordelingen per hytte med 1/3 vann og 2/3 del kloakk.  Ikke alle hytter er koblet til vann og kloakk. Så for de 7 hyttene som ikke er koblet til vann slipper 1/3 del av vann. 3 hytter er ikke koblet til kloakk.
 • Investeringer/egenkapital/ Ekstraordinære utgifter
 • Avsetning til uforutsette kostnader i budsjettet?
  • Det bør bygges opp en buffer i regnskapet for fremtidig uforutsatte ekstra ordinære kostnader. Dette skal tydeliggjøres i regnskapet. Det som vurderes investert i 2023 er en såkalt utjevningstank for vannsystemet på felt 2 og 3, brønn 2 spesielt for å sikre kapasiteten.
 • Finansiering
 • Lån Dekning invest/lån anlegg til Bent Øye?
  • Buvatn Renseanlegg DA eies nå kun av Nils Rodegård. Bent Øye har ikke noen eierskap lenger eller noen lån.
 • Hva er investert og hvordan håndteres avskrivninger?
  • Investering på vannverket med avløpsrenseanleggene er ennå ikke regnskapsført i påvente av faktura for disse investeringer. Disse investeringene tas inn i regnskapet og det vil gjøre avskrivninger.
 • Eierskapsstrukturen i Buvatn Renseanlegg DA
 • Hva skjer med eierskapet i selskapet?
  • Buvatn Renseanlegg DA eies nå kun av Nils Rodegård. Bent Øye har ikke noen eierskap lenger.
 • Opprettelse av et nytt eierskap for drift og vedlikehold av vann & avløp? 
  • En mulig fremtidig modell er et samvirkeforetak med hytteeierne som del-eiere. Dette bør vurderes på lenge sikt. Dette krever en driftsmodell som betjenes av leverandører som leverer tjenester for daglig drift og beredskap.  Dette må videre utredes i tett dialog med Nils Rodegård.
 • Eventuelt
 • Beredskapsplan, sikre drift av anlegget, ved sykdom, lengre fravær e.l.
  • Det er en vedlikeholdsavtale med Rørservice AS. I tillegg har han brukt en lokal ressurs Ivar Billett.  På lengre sikt kan det være mulig at Nesbyen kommune, i samarbeide med Nore og Uvdal kommune, vurderer et felles renseanlegg i Rukkedalen for vårt område, Lyseren og Myking, evt.
 • Fremtidig aktiviteter
  • Buvatn Renseanlegg DA legger frem budsjett for 2023 i januar til styret for Hytteforeningen
  • Buvatn Renseanlegg DA vil fremover informere styret slik at uforutsette og ekstraordinære kostnader kan informeres om så tidlig som mulig.
  • Frodig Økonomi AS vil legge frem Balanserapport for 2022 og et oppdatert regnskap.
  • Kapasiteten til vannverk nummer 2 må dokumenteres før evt nye hytter tilknyttes. En eventuell utbygging av vannkapasiteten til vannverk nummer 2. For eksempel med utjevningstank.

Referent: Bjørn H.Moshuus

Referat fra styremøtet i Buvassbrenna Hytteforening 12 oktober 2022

Fra Urderudnatten mot Krafsen og Buvatn (Privat bilde)

Referat fra styremøtet i Buvassbrenna Hytteforening 12.10.2022.

Til stede på Teams: Bjørn, Eldbjørg Alise, Sigve og Marie.

Sak 1: Referatet fra styremøtet 29.08.22 er godkjent.

Sak 2: Møte med Frodig Økonomi AS.

Det planlegges et fysisk møte med styret, Rodegård og regnskapsfører i Frodig økonomi. Hensikten er å gi hytteforeningen innsikt i økonomien for Buvatn VA SA. Bjørn ønsker at Knut Robert R. og Sigve O. deltar på møtet. Bjørn følger opp og kommer med forslag på dato.

Sak 3. Infoskriv.

Infoskriv er ikke sendt til laminering. Eldbjørg følger opp saken.

Sak 4: Rekruttering av nye medlemmer.

Det er innmeldt tre nye medlemmer i hytteforeningen. Eldbjørg informerer om at nye fakturaer sendes ut i januar/februar -23. Bjørn oppdaterer medlemslistene.

Sak 5: Startnummer.

Eldbjørg informerer om at hun har innhentet to tilbud, hun har god kontakt med et firma i Horten. Startnummer på 25 x 30 cm, med nummer på begge sider og Buvassbrenna hytteforening logo på forsiden. Det bestilles 125 startnummer til en pris av cirka 12000 kroner.

Sak 6: Løypeplaner.

Sigve informerer om at Lyseren løypelag har slått seg sammen med løypelaget på Grønhovd, med formål å jobbe for felles løyper. Sigve har kontakt med ressursperson på Synstevassåsen, og undersøker om det kan være interesse for et samarbeid mellom hytteforeningene om felles løyper. Sigve ringer Jørn Vidar og konfererer med han.

Kroghløypa bør holdes oppe og merkes ut når snøen kommer, Bjørn tar ansvar for det.

Det diskuteres mulighet for løype fra Krafselien til Nedre Lyseren. Sommerstiene fra Krafselien til Lyseren bør merkes, grunneier må spørres. Generelt er det er et ønske om bedre merkede stier, og stier hvor man ikke behøver å gå så mye på asfalt.

Sak 7: Gjengroing på feltet.

Bjørn følger opp og spør Rodegård om han har mulighet for å rydde noe på feltet.

Sak 8: Vedrørende midlertidig deponi.

Bjørn informerer om at Nesbyen kommune ikke har gitt tilbakemelding på brevet styret sendte vedrørende midlertidig deponi. Øye mener han har fått tillatelse. Robertsen mener tillatelsen skal dokumenteres fra kommunen. Han anbefaler å sende brevet vedrørende midlertidig deponi til Statsforvalteren, om ingen respons gis fra kommunen.

Sak 9: Eventuelt

 • Reguleringsplan for Buvassvegen 6: Eldbjørg informerer om at det er ikke er foretatt befaring og kulturminnerapporten er derfor ikke ferdigstilt. Reguleringsplanen er ikke vedtatt per i dag.
 • Rodegård har fått tillatelse til å bygge fem hytter og én garasje.
 • Det har ikke kommet noen reaksjoner etter skrivet fra Bjørn vedrørende fakturering fra Buvatn Renseanlegg DA, årsavgift 2022-2023.

Neste styremøte på Teams er 23.11.22 klokka 20:00.

Referent: Marie Myre Løstegård.