Referat fra styremøtet i Buvassbrenna Hytteforening 25.01.2023.

Krafselien, Privat Bilde

Til stede på Teams: Bjørn, Eldbjørg Alise, Sigve og Marie.

Sak 1: Referatet fra styremøtet 23.11.2022 godkjennes.

Sak 2: Regnskap og budsjett 2022, budsjett 2023.

Kasserer gjør rede for de enkelte punktene i regnskap og budsjett for 2022, samt forslag til budsjett for 2023. Budsjettforslaget sendes styret. Det informeres om at hytteforeningen har god økonomi.

 Kasserer har sendt søknad til Skue sparebank om et tilskudd på kroner 3000.

Kasserer informerer om at Grasrotandelen utgjør kroner 6000.

Kasserer informerer om innkjøp av 125 startnummer.

Kasserer starter faktureringen av medlemskontingent til hytteforeningen, samt løypeavgift. Det faktureres fremdeles kroner 250 for medlemskap, årsmøtet må godkjenne en eventuell endring. Løypeavgiften på kroner 1000 er frivillig.

Vedrørende utgiftspost til løyepekjører, informerer kasserer om at løypekjører får betalt for timene han kjører.

Kasserer sender regnskapet til Per Koldstad for revidering og godkjenning.

Sak 3: Rekruttering av nye medlemmer.

Hytteforeningen har per i dag 44 medlemmer, derav 43 betalende. Det er én ny innmelding i hytteforeningen siden forrige styremøte, vedkommende er oppført i medlemslisten.

Sak 4: Vedrørende midlertidig deponi.

Styreleder informerer om at han fremdeles ikke har mottatt tilbakemelding på klagen på midlertidig deponi som ble sendt til Nesbyen kommune i august 2022. Styreleder har ikke påklaget til Statsforvalteren, men følger opp saken videre.

Sak 5: Løypeplaner.

Det planlegges å gjøre Krogh-løypa bredere. Styret foreslår en dugnad når snøen har gått, løypekjører stiller seg til disposisjon. Styret kommer med forslag til dato for dugnad på neste styremøte.

Det er ønskelig med en langtidsplan for løypesetting med stor maskin for opparbeidelse av en tverrforbindelse mellom Lyseren, Synstevassåsen, Buvassbrenna og Tunhovdåsen. Samarbeid med de ulike løypelagene er ønskelig.

Vedrørende runde rundt Buvatn, må det det innhentes tillatelse fra grunneier ved eventuelle utbedringer (klopping og lignende). Dette er et punkt som kan drøftes på årsmøtet.

Sak 6: Reguleringsplaner

Prosjektplan for Buvassvegen 6 er klar og skal legges ut (Rodegård). Planen omfatter fem hytter og én garasje.

Planforslag for Buvassbrenna 6 (74/22) er klar for høring og innspill. Planen omfatter 12 hytter.

Hele reguleringsplanen for felt A er ferdig (30.05.2022).

Sak 7: Årsmøtet.

Det avholdes årsmøte i Buvassbrenna Hytteforening 07.04.2023 klokka 11:00.  Kasserer bestiller lokalet på gamle Tunhovd skole som tidligere. Det er samme saksliste som ved forrige årsmøte;

 • Godkjenning av innkalling
 • Valg av referent
 • Valg av to medlemmer til signering av protoll
 • Godkjenning av referat fra årsmøtet 15.04.2022
 • Revidert regnskap som følger kalenderåret
 • Gjennomgang av årsberetning
 • Innkomne forslag og styreforslag med innstillinger

Styreleder legger ut innkallingen til årsmøtet på hytteforeningens webside så raskt som mulig. Ifølge hytteforeningens vedtekter skal det være minst fjorten dagers varsel på innkallingen. Styret ønsker innkomne forslag og innspill tre uker før årsmøtet.

Styreleder kontakter valgkomitéen v/ leder angående valg av styre.

Sak 8: Eventuelt

 • Rodegård har informert styrelederen om at VA avgiften vil øke på grunn av økte strømutgifter. Buvatn renseanlegg DA mottar ikke strømstøtte. Styret ønsker å informere om dette på årsmøtet i april.
 • Kasserer bestiller oversikt over navn, bruks- og gårdsnummer fra Kartverket. Oversikten legges ut på hytteforeningens webside.
 • Styreleder oppdater websiden, det er mange innom både på websiden og på Facebook.
 •  Styreleder kontakter Valle angående kostnad for websiden.
 • Kasserer kontakter A. Kleiv vedrørende årets påskeskirenn.

Neste styremøte på Teams er 14.03.2023.

Referent: Marie Myre Løstegård.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *