Månedlige arkiver: mars 2023

Velkommen til årsmøte 7.april kl.11 i Buvassbrenna Hytteforening.

Privat Bilde – Nutenutan, Fauskofjellet Jøransetfjellet og Tunhovdåsen

Møtet avholdes på Tunhovd skole fredag 7.april 2023 kl 11.00-13.00

Agenda for møtet(klikk på sak 4, 5 og 6 for PDF dokument):

 1. Godkjenning av innkalling
 2. Valg av referent
 3. Valg av to stk til å signere protokollen
 4. Referat fra foregående årsmøte, 15.april 2022
 5. Økonomi ved/Eldbjørg Elise Hansen
 6. Gjennomgang av beretning fra 2022/2023 v/Bjørn H.Moshuus
 7. Valg av valgkomite, revisor og formann
 8. Annet

Vel møtt!

Vennlig hilsen
Styret Buvassbrenna Hytteforening

  Referat fra styremøtet i Buvassbrenna Hytteforening 25.01.2023.

  Krafselien, Privat Bilde

  Til stede på Teams: Bjørn, Eldbjørg Alise, Sigve og Marie.

  Sak 1: Referatet fra styremøtet 23.11.2022 godkjennes.

  Sak 2: Regnskap og budsjett 2022, budsjett 2023.

  Kasserer gjør rede for de enkelte punktene i regnskap og budsjett for 2022, samt forslag til budsjett for 2023. Budsjettforslaget sendes styret. Det informeres om at hytteforeningen har god økonomi.

   Kasserer har sendt søknad til Skue sparebank om et tilskudd på kroner 3000.

  Kasserer informerer om at Grasrotandelen utgjør kroner 6000.

  Kasserer informerer om innkjøp av 125 startnummer.

  Kasserer starter faktureringen av medlemskontingent til hytteforeningen, samt løypeavgift. Det faktureres fremdeles kroner 250 for medlemskap, årsmøtet må godkjenne en eventuell endring. Løypeavgiften på kroner 1000 er frivillig.

  Vedrørende utgiftspost til løyepekjører, informerer kasserer om at løypekjører får betalt for timene han kjører.

  Kasserer sender regnskapet til Per Koldstad for revidering og godkjenning.

  Sak 3: Rekruttering av nye medlemmer.

  Hytteforeningen har per i dag 44 medlemmer, derav 43 betalende. Det er én ny innmelding i hytteforeningen siden forrige styremøte, vedkommende er oppført i medlemslisten.

  Sak 4: Vedrørende midlertidig deponi.

  Styreleder informerer om at han fremdeles ikke har mottatt tilbakemelding på klagen på midlertidig deponi som ble sendt til Nesbyen kommune i august 2022. Styreleder har ikke påklaget til Statsforvalteren, men følger opp saken videre.

  Sak 5: Løypeplaner.

  Det planlegges å gjøre Krogh-løypa bredere. Styret foreslår en dugnad når snøen har gått, løypekjører stiller seg til disposisjon. Styret kommer med forslag til dato for dugnad på neste styremøte.

  Det er ønskelig med en langtidsplan for løypesetting med stor maskin for opparbeidelse av en tverrforbindelse mellom Lyseren, Synstevassåsen, Buvassbrenna og Tunhovdåsen. Samarbeid med de ulike løypelagene er ønskelig.

  Vedrørende runde rundt Buvatn, må det det innhentes tillatelse fra grunneier ved eventuelle utbedringer (klopping og lignende). Dette er et punkt som kan drøftes på årsmøtet.

  Sak 6: Reguleringsplaner

  Prosjektplan for Buvassvegen 6 er klar og skal legges ut (Rodegård). Planen omfatter fem hytter og én garasje.

  Planforslag for Buvassbrenna 6 (74/22) er klar for høring og innspill. Planen omfatter 12 hytter.

  Hele reguleringsplanen for felt A er ferdig (30.05.2022).

  Sak 7: Årsmøtet.

  Det avholdes årsmøte i Buvassbrenna Hytteforening 07.04.2023 klokka 11:00.  Kasserer bestiller lokalet på gamle Tunhovd skole som tidligere. Det er samme saksliste som ved forrige årsmøte;

  • Godkjenning av innkalling
  • Valg av referent
  • Valg av to medlemmer til signering av protoll
  • Godkjenning av referat fra årsmøtet 15.04.2022
  • Revidert regnskap som følger kalenderåret
  • Gjennomgang av årsberetning
  • Innkomne forslag og styreforslag med innstillinger

  Styreleder legger ut innkallingen til årsmøtet på hytteforeningens webside så raskt som mulig. Ifølge hytteforeningens vedtekter skal det være minst fjorten dagers varsel på innkallingen. Styret ønsker innkomne forslag og innspill tre uker før årsmøtet.

  Styreleder kontakter valgkomitéen v/ leder angående valg av styre.

  Sak 8: Eventuelt

  • Rodegård har informert styrelederen om at VA avgiften vil øke på grunn av økte strømutgifter. Buvatn renseanlegg DA mottar ikke strømstøtte. Styret ønsker å informere om dette på årsmøtet i april.
  • Kasserer bestiller oversikt over navn, bruks- og gårdsnummer fra Kartverket. Oversikten legges ut på hytteforeningens webside.
  • Styreleder oppdater websiden, det er mange innom både på websiden og på Facebook.
  •  Styreleder kontakter Valle angående kostnad for websiden.
  • Kasserer kontakter A. Kleiv vedrørende årets påskeskirenn.

  Neste styremøte på Teams er 14.03.2023.

  Referent: Marie Myre Løstegård.

  Velkommen til årsmøtet 2023 i Buvassbrenna Hytteforening

  Tunhovd skole, Langfredag 7.april klokka 11:00.

  Møtet avholdes på Tunhovd skole fredag 7.april 2023 kl 11.00-13.00

  Om du har saker som skal tas opp på årsmøte så ønsker vi å få informasjon om dette innen 18.mars (3 uker før årsmøte ihht vedtektene).

  Send til epost innen 18.mars til: styret@buvassbrennahytteforening.no

  Agenda for møtet:

  • Godkjenning av innkalling
  • Valg av referent
  • Valg av to stk til å signere protokollen
  • Gjennomgang av beretning fra 2022/2023 v/Bjørn H.Moshuus
  • Økonomi v\Eldbjørg Elise Hansen
  • Annet

  Vel møtt!

  Vennlig hilsen
  Styret Buvassbrenna Hytteforening

  Nesbyen kommune inviterte til velforeningsmøte 25. februar 2023

  Styret i Buvassbrenna hytteforening fikk invitasjon fra Nesbyen Kommune om å delta på velforeningsmøte 25. februar 2023. Møtet ble arrangert på Teams. Bjørn H.Moshuus deltok på vegne av Buvassbrenna Hytteforening. Det blir nytt infomøte til høstferien 2023.

  Dette er viktig informasjon som sikkert er interssant å lese om du er interresert i aktiviteter når du er på hytta eller nysgjerrig på kommunens planer med nytt renseanlegg, kommunalt vann og avløp i vårt område (Myking og Lysern), nye returpunkter for avfallssortering eller hva som skjer med løypekjøring i Nesfjellet (Nes Sørmark). Du finner mer detaljer i PDF filene i slutten av artikkelen:

  1. Informasjon fra Kommunalsjef Anders Halland om bl.a.
   • Starter med kommunedelplan Nesfjellet denne våren
   • Bygger nytt renseanlegg med oppstart april 2024
   • Utreder kommunalt avløp til Lyseren og Myking
   • Jobber med nye returpunkter i fjellet, åpner for sortering
  2. Daglig leder Nesbyen Turist og Næringsservice Solveig informerte om bl.a
   • Frivilligfestivalen 12.juni kl.13-18
   • HallingSpranget
   • Sporty på fjellet / «Høgt over Nesbyen» 16.september
   • Turridning ved nesbyenbooking.no og Langedrag Naturpark
   • Juving i Rukkedøla! Hver dag fra 8. juli. – 20. august. ved nesbyenbooking.no
   • Sommeraktiviteter i Nesbyen, besøk Visitnesbyen.no & kvaskjer.hallingdal.no
   • Samspill med hyttevel om nye merkede stier, gapahuker, badeplasser etc
   • Leie ut hytta? Kontakt Nesbyen Turistkontor og Nesbyenbooking.no
  3. Ordfører Tore Haraldset orienterte kort om følgende saker:
   • Ordfører har invitert Nes Sørmark til møte vedrørende løypekjøring etter vintersesong 2022/2023. Møte skulle avholdes 27. februar.
   • Orienterte om utfordringer med Statsforvalteren vedrørende å flytte på hytta.
    • Hallingdal jobber sammen med Uvdal, Sigdal og Kongsbergregion inn mot Storting og regjering. Det skal være møte i denne gruppa 14. mars.
   • Nesbyen er den kommunen i landet som ferdigstilte flest hytter i 2022 med 197 hytter. Det kommer reportasje på NRK om denne saken mandag 27. februar.
   • Det er siste året med Viken fylkeskommune, neste år har dere hytte i Buskerud fylkeskommune. Hallingdalskommunene har hatt møte med ledelsen i nye Buskerud og gitt innspill på hvilket forventninger vi har og hver enkelt kommune fikk komme med sine innspill.
   • Til høsten vil det stå ferdig en ny stor sportsforretning i Essobygget rett ved rundkjøringen.
   • Det skjer mye på Nesbyen Kjøpesenter, med ny restaurant, pizzeria, bakeutsalg mm.
   • Ordfører fikk innspill på hvordan vi legger opp velforeningsmøter i fremtiden. Det ble bestemt at vi tar et Teamsmøte rundt vinterferietider, trenger ikke være vinterferien. Så blir det et fysisk møte i høstferien.

  Her er en hilsen fra Ordføreren Tore Haraldset:

  «Hei.

  Her kommer referat fra velforeningsmøte 25. februar 2023. Presentasjonene fra Nesbyen Turist & Næringsservice (red: NTN) og kommunalsjef teknisk Anders Halland ligger som vedlegg.

  Kan orientere om at jeg og Anders Halland har hatt møte med Nes sørmark ifm løypekjøring og det vil bli et møte i påsken hvor løypelag og velforeninger blir invitert til et møte sammen med Nes sørmark. Kommer tilbake med invitasjon til det.

  Vennlig hilsen

  Tore Haraldset

  Ordfører

  Nesbyen kommune»

  Klikk på en av PDF-filene nedenfor for detaljert informasjon: