Månedlige arkiver: april 2021

Info fra styret

Vann og avløp

Innledningsvis er vi tilfredse med at vi er enige på ett vesentlig punkt: 
Privat og offentlige vannverk drives etter samme lov-verk -og etter selvkostprinsippet. 

Vi imøteser da dokumentasjon fra regnskapsfører på de øvrige spørsmål (ref .siste avsnitt i ditt brev).

Vi er overrasket over at det ikke er opparbeidet en forsvarlig buffer i selskapet. 

De senere år (etter at Selskapet ble 100% overtatt av deg med familie i 2012 -) er det tilkommet et antall nye hytter med tilkoblingsavgift og de årlige gebyrer, uten at det så vidt vi vet har blitt lagt ned investeringer i ny infrastruktur.

Utgiftene pålagt av Mattilsynet i 2019 ble som kjent viderefakturert hytteeierne. (Vi tør også minne om Internkontrollen for anlegget datert 07.01.19, der det bla. fremgår at det det skal være en årlig informasjon til hytteeiere og klausulering av arealer rundt pumpehus. Vi kan ikke se at dette er fulgt opp.

Hovedproblemet er etter vår syn mangel på struktur/avtaler fra vannverkseier mot abonnenter. Samt at vi-siden selskapet er organisert som et DA -ikke har innsyn i regnskaper og derav dokumentasjon for at selvkostprinsippet er overholdt.

Vi synes det er problematisk at eier av Selskapet har lovt å utlever regnskaper, siden trukket dette tilbake og ikke besvart oppfordringer fra Styret i samme sak. Vi forventer å få regnskapene for årene 2017 t.o.m 2020 slik som forespurt tidligere tilsendt. Inntil dette foreligger vil vi fortsatt anbefale våre medlemmer å holde tilbake omdiskutert faktura.

Styret mener vi ikke kan fortsette å ha denne typen diskusjoner/konflikter med Selskapet, og ser alternative løsninger:

  • Selskapet etablere et avtaleverk med abonnementene og gir fullt årlig innsyn i økonomien, samt at alle rapporteringskrav og rutiner mot Mattilsyn oǵ kommune overholdes. Dette kommuniseres i en årsrapport til hytteeierne
  • Selskapet selger anlegget til et Samvirkeforetak eid og driftet av hytteeierne.

Din snarlige tilbakemelding imøtesees

For Styret i Buvassbrenna hytteeierforening
Egil Iversen