Månedlige arkiver: januar 2023

Referat fra styremøtet i Buvassbrenna Hytteforening 23.11.22.

Utsikt mot Fauskofjellet og Jøransetfjellet (Privat bilde)

Til stede på Teams: Bjørn, Eldbjørg Alise og Marie.

Forfall: Sigve.

Sak 1: Referatet fra styremøtet 12.10.22 ble godkjent.

Sak 2: Møte med Frodig Økonomi AS.

Bjørn går gjennom referatet fra møtet mellom Buvassbrenna Hytteforening, Buvatn Renseanlegg DA og Frodig Økonomi AS 07.11.2022. Til stede på Teams var Nils Rodegård, Geir Olav Brøto, Bjørn H. Moshuus, Knut Robert Robertsen og Sigve Oltedal. Bjørn sender referatet til styrets medlemmer. Utgangspunktet for møtet var å bidra til et godt samarbeid mellom alle parter og å se fremover. Spørsmålene knyttet til agendaen tok utgangspunkt i dette perspektivet. Bjørn formidler at det var et positivt møte.

Spørsmålene ble knyttet til regnskap og tilknytningsavgift, fordelingsnøkkel på vann og avløp og investeringer/egenkapital/ekstraordinære utgifter. I tillegg spørsmål vedrørende finansiering og eierskapsstruktur, beredskapsplan og fremtidige aktiviteter. Det er viktig for styret å sikre forutsigbarhet, og ta høyde for uforutsette ekstraordinære kostnader gjennom å bygge opp en buffer i regnskapet.

Sak 3: Informasjonsskriv.

Styret har lagt ned mye arbeid i å lage og henge opp Infoskriv vedrørende hundehold og Buvassbrenna Hytteforening. Det var hengt opp infoskriv på informasjonstavlene og andre aktuelle steder på feltet.

Styreleder har mottatt en melding og skriv fra grunneier B.Øye der han skriver at han har undersøkt det juridiske grunnlaget og regelverket som gjelder for hundehold og båndtvang i Nesbyen kommune per november 2022. Han har rettet henvendelsen både til statsforvalteren og Nesbyen kommune. Utfra svar han har mottatt, er det ikke grunnlag for båndtvang på feltet eller i skiløyper som er kjørt opp med snøscooter.

Styret ønsker alt engasjement velkommen, og det er hyggelig at folk leser informasjonen som blir formidlet. Styret tar redegjørelsen fra statsforvalteren og Nesbyen kommune til etterretning. Styret oppfordrer alle til å vise hensyn til mennesker og dyr, Eldbjørg Alise omformulerer infoskrivet om hundehold med en henstilling om dette. Bjørn formulerer en tilbakemelding til B.Øye. Styret har med dette fulgt opp saken fra Årsmøtet i april 2022.

Sak 4: Rekruttering av medlemmer

Det er ingen nye innmeldinger i hytteforeningen siden forrige styremøte, Bjørn oppdaterer medlemslisten. Det er viktig at medlemmene i hytteforeningen melder inn adresseforandring og e- mailadresser. Bjørn skriver en henstilling om dette på hytteforeningens Web-side.

Faktura på medlemskontingent og løypekontingent (frivillig) sendes ut i slutten av januar, begynnelsen av februar.

Sak 5: Startnummer.

Eldbørg har fått tilsendt nye startnummer og tar ansvar for å oppbevare de. Hun fakturerer startnumrene på årets budsjett.

Sak 6: Gjengroing på feltet.

Bjørn informerer om at Rodegård har ryddet noe. Willy Amundsen har ryddet mye på A-feltet.

Sak 7: Vedrørende midlertidig deponi.

Bjørn informerer om at han ikke har mottatt tilbakemelding på klagen på midlertidig deponi som ble sendt til Nesbyen kommune i slutten av august 2022. Klagen er postført inn til kommunen. Bjørn purret kommunen i slutten av oktober, ingen tilbakemelding. Styret er enig i at Bjørn sender klagen til Statsforvalteren.

Sak 8: Eventuelt.

  • Styret begynner arbeidet med å forberede Årsmøtet 2023 på neste styremøte.
  • På Årsmøtet skal det informeres om at det er viktig at medlemmene i hytteforeningen melder inn adresseforandring og e-mailadresser. Bjørn minner i tillegg om dette på Web-siden.
  • Reguleringsplanen for Buvassvegen 6 er ennå ikke vedtatt.

Neste styremøte på Teams er 25.01.2023.

Referent: Marie Myre Løstegård.

«Det snør ikke skispor» – vi trenger din støtte!

Løypekjøring – Ditt bidrag er viktig!

Løypekjøring i vårt område er et spleiselag blant hytte- og grunneiere. Jørn Vidar gjør en fantasisk jobb, tidlig og sent, med å kjøre opp våre løyper i nærområdet.

Medlemmer får tilsendt en faktura, men om du ikke er medlem og likevel ønsker å bidra i sesongen 2022/2023, kan 1000 kr settes inn på konto 2230.27.11171

Takk for at du blir med og Riktig Godt Nyttår i skisporet!