Kategoriarkiv: Infoskriv

Velkommen til årsmøtet 2023 i Buvassbrenna Hytteforening

Tunhovd skole, Langfredag 7.april klokka 11:00.

Møtet avholdes på Tunhovd skole fredag 7.april 2023 kl 11.00-13.00

Om du har saker som skal tas opp på årsmøte så ønsker vi å få informasjon om dette innen 18.mars (3 uker før årsmøte ihht vedtektene).

Send til epost innen 18.mars til: styret@buvassbrennahytteforening.no

Agenda for møtet:

 • Godkjenning av innkalling
 • Valg av referent
 • Valg av to stk til å signere protokollen
 • Gjennomgang av beretning fra 2022/2023 v/Bjørn H.Moshuus
 • Økonomi v\Eldbjørg Elise Hansen
 • Annet

Vel møtt!

Vennlig hilsen
Styret Buvassbrenna Hytteforening

Nesbyen kommune inviterte til velforeningsmøte 25. februar 2023

Styret i Buvassbrenna hytteforening fikk invitasjon fra Nesbyen Kommune om å delta på velforeningsmøte 25. februar 2023. Møtet ble arrangert på Teams. Bjørn H.Moshuus deltok på vegne av Buvassbrenna Hytteforening. Det blir nytt infomøte til høstferien 2023.

Dette er viktig informasjon som sikkert er interssant å lese om du er interresert i aktiviteter når du er på hytta eller nysgjerrig på kommunens planer med nytt renseanlegg, kommunalt vann og avløp i vårt område (Myking og Lysern), nye returpunkter for avfallssortering eller hva som skjer med løypekjøring i Nesfjellet (Nes Sørmark). Du finner mer detaljer i PDF filene i slutten av artikkelen:

 1. Informasjon fra Kommunalsjef Anders Halland om bl.a.
  • Starter med kommunedelplan Nesfjellet denne våren
  • Bygger nytt renseanlegg med oppstart april 2024
  • Utreder kommunalt avløp til Lyseren og Myking
  • Jobber med nye returpunkter i fjellet, åpner for sortering
 2. Daglig leder Nesbyen Turist og Næringsservice Solveig informerte om bl.a
  • Frivilligfestivalen 12.juni kl.13-18
  • HallingSpranget
  • Sporty på fjellet / «Høgt over Nesbyen» 16.september
  • Turridning ved nesbyenbooking.no og Langedrag Naturpark
  • Juving i Rukkedøla! Hver dag fra 8. juli. – 20. august. ved nesbyenbooking.no
  • Sommeraktiviteter i Nesbyen, besøk Visitnesbyen.no & kvaskjer.hallingdal.no
  • Samspill med hyttevel om nye merkede stier, gapahuker, badeplasser etc
  • Leie ut hytta? Kontakt Nesbyen Turistkontor og Nesbyenbooking.no
 3. Ordfører Tore Haraldset orienterte kort om følgende saker:
  • Ordfører har invitert Nes Sørmark til møte vedrørende løypekjøring etter vintersesong 2022/2023. Møte skulle avholdes 27. februar.
  • Orienterte om utfordringer med Statsforvalteren vedrørende å flytte på hytta.
   • Hallingdal jobber sammen med Uvdal, Sigdal og Kongsbergregion inn mot Storting og regjering. Det skal være møte i denne gruppa 14. mars.
  • Nesbyen er den kommunen i landet som ferdigstilte flest hytter i 2022 med 197 hytter. Det kommer reportasje på NRK om denne saken mandag 27. februar.
  • Det er siste året med Viken fylkeskommune, neste år har dere hytte i Buskerud fylkeskommune. Hallingdalskommunene har hatt møte med ledelsen i nye Buskerud og gitt innspill på hvilket forventninger vi har og hver enkelt kommune fikk komme med sine innspill.
  • Til høsten vil det stå ferdig en ny stor sportsforretning i Essobygget rett ved rundkjøringen.
  • Det skjer mye på Nesbyen Kjøpesenter, med ny restaurant, pizzeria, bakeutsalg mm.
  • Ordfører fikk innspill på hvordan vi legger opp velforeningsmøter i fremtiden. Det ble bestemt at vi tar et Teamsmøte rundt vinterferietider, trenger ikke være vinterferien. Så blir det et fysisk møte i høstferien.

Her er en hilsen fra Ordføreren Tore Haraldset:

«Hei.

Her kommer referat fra velforeningsmøte 25. februar 2023. Presentasjonene fra Nesbyen Turist & Næringsservice (red: NTN) og kommunalsjef teknisk Anders Halland ligger som vedlegg.

Kan orientere om at jeg og Anders Halland har hatt møte med Nes sørmark ifm løypekjøring og det vil bli et møte i påsken hvor løypelag og velforeninger blir invitert til et møte sammen med Nes sørmark. Kommer tilbake med invitasjon til det.

Vennlig hilsen

Tore Haraldset

Ordfører

Nesbyen kommune»

Klikk på en av PDF-filene nedenfor for detaljert informasjon:

Referat fra styremøtet i Buvassbrenna Hytteforening 23.11.22.

Utsikt mot Fauskofjellet og Jøransetfjellet (Privat bilde)

Til stede på Teams: Bjørn, Eldbjørg Alise og Marie.

Forfall: Sigve.

Sak 1: Referatet fra styremøtet 12.10.22 ble godkjent.

Sak 2: Møte med Frodig Økonomi AS.

Bjørn går gjennom referatet fra møtet mellom Buvassbrenna Hytteforening, Buvatn Renseanlegg DA og Frodig Økonomi AS 07.11.2022. Til stede på Teams var Nils Rodegård, Geir Olav Brøto, Bjørn H. Moshuus, Knut Robert Robertsen og Sigve Oltedal. Bjørn sender referatet til styrets medlemmer. Utgangspunktet for møtet var å bidra til et godt samarbeid mellom alle parter og å se fremover. Spørsmålene knyttet til agendaen tok utgangspunkt i dette perspektivet. Bjørn formidler at det var et positivt møte.

Spørsmålene ble knyttet til regnskap og tilknytningsavgift, fordelingsnøkkel på vann og avløp og investeringer/egenkapital/ekstraordinære utgifter. I tillegg spørsmål vedrørende finansiering og eierskapsstruktur, beredskapsplan og fremtidige aktiviteter. Det er viktig for styret å sikre forutsigbarhet, og ta høyde for uforutsette ekstraordinære kostnader gjennom å bygge opp en buffer i regnskapet.

Sak 3: Informasjonsskriv.

Styret har lagt ned mye arbeid i å lage og henge opp Infoskriv vedrørende hundehold og Buvassbrenna Hytteforening. Det var hengt opp infoskriv på informasjonstavlene og andre aktuelle steder på feltet.

Styreleder har mottatt en melding og skriv fra grunneier B.Øye der han skriver at han har undersøkt det juridiske grunnlaget og regelverket som gjelder for hundehold og båndtvang i Nesbyen kommune per november 2022. Han har rettet henvendelsen både til statsforvalteren og Nesbyen kommune. Utfra svar han har mottatt, er det ikke grunnlag for båndtvang på feltet eller i skiløyper som er kjørt opp med snøscooter.

Styret ønsker alt engasjement velkommen, og det er hyggelig at folk leser informasjonen som blir formidlet. Styret tar redegjørelsen fra statsforvalteren og Nesbyen kommune til etterretning. Styret oppfordrer alle til å vise hensyn til mennesker og dyr, Eldbjørg Alise omformulerer infoskrivet om hundehold med en henstilling om dette. Bjørn formulerer en tilbakemelding til B.Øye. Styret har med dette fulgt opp saken fra Årsmøtet i april 2022.

Sak 4: Rekruttering av medlemmer

Det er ingen nye innmeldinger i hytteforeningen siden forrige styremøte, Bjørn oppdaterer medlemslisten. Det er viktig at medlemmene i hytteforeningen melder inn adresseforandring og e- mailadresser. Bjørn skriver en henstilling om dette på hytteforeningens Web-side.

Faktura på medlemskontingent og løypekontingent (frivillig) sendes ut i slutten av januar, begynnelsen av februar.

Sak 5: Startnummer.

Eldbørg har fått tilsendt nye startnummer og tar ansvar for å oppbevare de. Hun fakturerer startnumrene på årets budsjett.

Sak 6: Gjengroing på feltet.

Bjørn informerer om at Rodegård har ryddet noe. Willy Amundsen har ryddet mye på A-feltet.

Sak 7: Vedrørende midlertidig deponi.

Bjørn informerer om at han ikke har mottatt tilbakemelding på klagen på midlertidig deponi som ble sendt til Nesbyen kommune i slutten av august 2022. Klagen er postført inn til kommunen. Bjørn purret kommunen i slutten av oktober, ingen tilbakemelding. Styret er enig i at Bjørn sender klagen til Statsforvalteren.

Sak 8: Eventuelt.

 • Styret begynner arbeidet med å forberede Årsmøtet 2023 på neste styremøte.
 • På Årsmøtet skal det informeres om at det er viktig at medlemmene i hytteforeningen melder inn adresseforandring og e-mailadresser. Bjørn minner i tillegg om dette på Web-siden.
 • Reguleringsplanen for Buvassvegen 6 er ennå ikke vedtatt.

Neste styremøte på Teams er 25.01.2023.

Referent: Marie Myre Løstegård.

«Det snør ikke skispor» – vi trenger din støtte!

Løypekjøring – Ditt bidrag er viktig!

Løypekjøring i vårt område er et spleiselag blant hytte- og grunneiere. Jørn Vidar gjør en fantasisk jobb, tidlig og sent, med å kjøre opp våre løyper i nærområdet.

Medlemmer får tilsendt en faktura, men om du ikke er medlem og likevel ønsker å bidra i sesongen 2022/2023, kan 1000 kr settes inn på konto 2230.27.11171

Takk for at du blir med og Riktig Godt Nyttår i skisporet!

Referat fra møte med Buvassbrenna Hytteforening, Buvatn Renseanlegg DA og Frodig Økonomi AS 7.november 2022.

Buvassbrenna hytteområde og Buvatn (Privat bilde)

Referat fra møte med Buvassbrenna Hytteforening, Buvatn Renseanlegg DA og Frodig Økonomi AS 7.november 2022.

Til stede på Teams: Nils Rodegård, Geir Olav Brøto med kollega Kjell Borge, Bjørn H. Moshuus, Knut Robert Robertsen og Sigve Oltedal

Buvassbrenna Hytteforening ønsker å formidle fakta om regnskapet til Buvatn Renseanlegg DA, og vi ønsker å se fremover, der vi kan bidra og samarbeide best mulig med Buvatn Renseanlegg DA.

Derfor hadde vi noen enkle spørsmål knyttet til agendaen som var god hjelp for å få et effektivt møte mandag 7.11 kl.10.

 • Gjennomgang av regnskapet per. dags dato
 • Tilknytningsavgifter fra de nye hyttene som er koblet til?
  • Ingen nye tilknytninger i 2022. Det skjedde tilknytninger i 2020. Inntektsført for å dekke investering med kostnadsført avskriving hvert år. Det er en gjeld til Nils Rodegård som er et innskudd kapital for investeringen i renseanlegget. De planlagte 10 nye hyttene i området til Bent Øye vil finansiere egen infrastruktur som skal tilknyttes vann og avløpet. De vil derfor ikke belaste regnskapet men blir med på den fremtidig fordelingen av driftskostnadene. Det er satt et vilkår for videre tilknytning til vannverket av det nye feltet til Bent Øye, det må dokumenteres tilstrekkelig kapasitet for å koble til flere.
 • Fordelingsnøkkel på vann og avløp?
  • Fordelingen per hytte med 1/3 vann og 2/3 del kloakk.  Ikke alle hytter er koblet til vann og kloakk. Så for de 7 hyttene som ikke er koblet til vann slipper 1/3 del av vann. 3 hytter er ikke koblet til kloakk.
 • Investeringer/egenkapital/ Ekstraordinære utgifter
 • Avsetning til uforutsette kostnader i budsjettet?
  • Det bør bygges opp en buffer i regnskapet for fremtidig uforutsatte ekstra ordinære kostnader. Dette skal tydeliggjøres i regnskapet. Det som vurderes investert i 2023 er en såkalt utjevningstank for vannsystemet på felt 2 og 3, brønn 2 spesielt for å sikre kapasiteten.
 • Finansiering
 • Lån Dekning invest/lån anlegg til Bent Øye?
  • Buvatn Renseanlegg DA eies nå kun av Nils Rodegård. Bent Øye har ikke noen eierskap lenger eller noen lån.
 • Hva er investert og hvordan håndteres avskrivninger?
  • Investering på vannverket med avløpsrenseanleggene er ennå ikke regnskapsført i påvente av faktura for disse investeringer. Disse investeringene tas inn i regnskapet og det vil gjøre avskrivninger.
 • Eierskapsstrukturen i Buvatn Renseanlegg DA
 • Hva skjer med eierskapet i selskapet?
  • Buvatn Renseanlegg DA eies nå kun av Nils Rodegård. Bent Øye har ikke noen eierskap lenger.
 • Opprettelse av et nytt eierskap for drift og vedlikehold av vann & avløp? 
  • En mulig fremtidig modell er et samvirkeforetak med hytteeierne som del-eiere. Dette bør vurderes på lenge sikt. Dette krever en driftsmodell som betjenes av leverandører som leverer tjenester for daglig drift og beredskap.  Dette må videre utredes i tett dialog med Nils Rodegård.
 • Eventuelt
 • Beredskapsplan, sikre drift av anlegget, ved sykdom, lengre fravær e.l.
  • Det er en vedlikeholdsavtale med Rørservice AS. I tillegg har han brukt en lokal ressurs Ivar Billett.  På lengre sikt kan det være mulig at Nesbyen kommune, i samarbeide med Nore og Uvdal kommune, vurderer et felles renseanlegg i Rukkedalen for vårt område, Lyseren og Myking, evt.
 • Fremtidig aktiviteter
  • Buvatn Renseanlegg DA legger frem budsjett for 2023 i januar til styret for Hytteforeningen
  • Buvatn Renseanlegg DA vil fremover informere styret slik at uforutsette og ekstraordinære kostnader kan informeres om så tidlig som mulig.
  • Frodig Økonomi AS vil legge frem Balanserapport for 2022 og et oppdatert regnskap.
  • Kapasiteten til vannverk nummer 2 må dokumenteres før evt nye hytter tilknyttes. En eventuell utbygging av vannkapasiteten til vannverk nummer 2. For eksempel med utjevningstank.

Referent: Bjørn H.Moshuus

Referat fra styremøtet i Buvassbrenna Hytteforening 12 oktober 2022

Fra Urderudnatten mot Krafsen og Buvatn (Privat bilde)

Referat fra styremøtet i Buvassbrenna Hytteforening 12.10.2022.

Til stede på Teams: Bjørn, Eldbjørg Alise, Sigve og Marie.

Sak 1: Referatet fra styremøtet 29.08.22 er godkjent.

Sak 2: Møte med Frodig Økonomi AS.

Det planlegges et fysisk møte med styret, Rodegård og regnskapsfører i Frodig økonomi. Hensikten er å gi hytteforeningen innsikt i økonomien for Buvatn VA SA. Bjørn ønsker at Knut Robert R. og Sigve O. deltar på møtet. Bjørn følger opp og kommer med forslag på dato.

Sak 3. Infoskriv.

Infoskriv er ikke sendt til laminering. Eldbjørg følger opp saken.

Sak 4: Rekruttering av nye medlemmer.

Det er innmeldt tre nye medlemmer i hytteforeningen. Eldbjørg informerer om at nye fakturaer sendes ut i januar/februar -23. Bjørn oppdaterer medlemslistene.

Sak 5: Startnummer.

Eldbjørg informerer om at hun har innhentet to tilbud, hun har god kontakt med et firma i Horten. Startnummer på 25 x 30 cm, med nummer på begge sider og Buvassbrenna hytteforening logo på forsiden. Det bestilles 125 startnummer til en pris av cirka 12000 kroner.

Sak 6: Løypeplaner.

Sigve informerer om at Lyseren løypelag har slått seg sammen med løypelaget på Grønhovd, med formål å jobbe for felles løyper. Sigve har kontakt med ressursperson på Synstevassåsen, og undersøker om det kan være interesse for et samarbeid mellom hytteforeningene om felles løyper. Sigve ringer Jørn Vidar og konfererer med han.

Kroghløypa bør holdes oppe og merkes ut når snøen kommer, Bjørn tar ansvar for det.

Det diskuteres mulighet for løype fra Krafselien til Nedre Lyseren. Sommerstiene fra Krafselien til Lyseren bør merkes, grunneier må spørres. Generelt er det er et ønske om bedre merkede stier, og stier hvor man ikke behøver å gå så mye på asfalt.

Sak 7: Gjengroing på feltet.

Bjørn følger opp og spør Rodegård om han har mulighet for å rydde noe på feltet.

Sak 8: Vedrørende midlertidig deponi.

Bjørn informerer om at Nesbyen kommune ikke har gitt tilbakemelding på brevet styret sendte vedrørende midlertidig deponi. Øye mener han har fått tillatelse. Robertsen mener tillatelsen skal dokumenteres fra kommunen. Han anbefaler å sende brevet vedrørende midlertidig deponi til Statsforvalteren, om ingen respons gis fra kommunen.

Sak 9: Eventuelt

 • Reguleringsplan for Buvassvegen 6: Eldbjørg informerer om at det er ikke er foretatt befaring og kulturminnerapporten er derfor ikke ferdigstilt. Reguleringsplanen er ikke vedtatt per i dag.
 • Rodegård har fått tillatelse til å bygge fem hytter og én garasje.
 • Det har ikke kommet noen reaksjoner etter skrivet fra Bjørn vedrørende fakturering fra Buvatn Renseanlegg DA, årsavgift 2022-2023.

Neste styremøte på Teams er 23.11.22 klokka 20:00.

Referent: Marie Myre Løstegård.

Referat fra styremøtet i Buvassbrenna Hytteforening 29.08.2022

Til stede på Teams: Bjørn, Eldbjørg Alise, Sigve og Marie.

Sak 1: Gjennomgang av referat fra styremøtet 20.06.22, Bjørn legger ut referatet på hytteforeningens Web-side.

Sak 2: Vedlikehold av vei ved slitasje.

Bjørn har snakket med Rodegård angående slitasje, tetting av hull og salting. Rodegård har fulgt opp det han skal, men det er fremdeles hull som ikke er tettet. Bjørn følger opp saken med Rodegård. Slitasje etter byggevirksomhet skal tas opp med Øye.

Sak 3: Båndtvang.

Eldbjørg Alise informerer om at loven tolkes i forhold til hvilke begrep som brukes om et område. Buvassbrenna hyttelandsby defineres som tettbygd boligområde, derav krav om båndtvang hele året. Eldbjørg Alise har laget et informasjonsskriv vedrørende hundehold og båndtvang på feltet, informasjonsskrivet legges ut på Web-siden og henges opp på infotavle.

Sak 4: Rekruttering av nye medlemmer.

Eldbjørg Alise har laget et utkast til skriv vedrørende medlemsrekruttering. Hun tar kontakt med Ø. Valle for hjelp til redigering og hvordan få lagt skrivet inn på hytteforeningens side. Bjørn laminerer. Eldbjørg Alise og Marie snakker sammen om på hvilken måte vi bør distribuere informasjonsskrivet, det er viktig å få med seg nye hytteeiere.

Sak 5: Løypeplaner.

Sigve tar kontakt med løypekjører for en befaring i høstferien. Sigve orienterer blant annet om eventuelle alternative trasér ved Krafsebekken, det er vanskelig å sette spor og det kan bare brukes maskin og ikke sporsetter. Sigve tar ansvar for å snakke med løypelegger om muligheten for å rydde langs løype, og om det er ønskelig å invitere til en dugnad på hytteforeningens Web-side.

Sak 6: Gjengroing på feltet.

Styret oppfordrer som tidligere alle hytteeiere til å ta ansvar for å holde vegetasjonen nede. Det er mye vegetasjon på øvre feltet, ospen bør tas så fort som mulig, furutrær vokser fort. Styret ønsker å høre med Rodegård om han har mulighet for å rydde noe.

Sak 7: Vedrørende midlertidig deponi.

Saken gjelder massedeponi nord for Buvassvegen 43 og 45 som ikke er fjernet. Området er heller ikke tilbakestilt etter bruk. Området er regulert til LNF område, og det er ikke tillatt med masser i et slikt område. Bjørn har vært i kontakt med Agro service som mener at massedeponiet er anlagt ved nevnte plass etter instruks fra Øye. Bjørn kontaktet prosjektansvarlig Haraldseth som var enig i at massedeponiet skulle være midlertidig og at området skulle tilbakestilles etter bruk.  Bjørn har vært i telefonkontakt med Øye som mener at massedeponiet er fjernet og at område er tilbakestilt.

Styret er enig om å sende en klage til Nesbyen kommune om dette alvorlige avviket, og krever at området må tilbakestilles før vinteren. Bjørn forfatter og sender brevet umiddelbart til kommunen.

Sak 8: Eventuelt.

 • Reguleringsplan for Buvassvegen 6 er ennå ikke vedtatt. Ifølge prosjektansvarlig har ikke fylkeskommunen hatt kapasitet til befaring i forhold til funn av kulturminner (kullgroper). Kulturminnerapporten må ferdigstilles før vedtak.
 • Strømgjerde kan settes opp etter 1.juni og skal tas ned innen 1.oktober.
 • Bjørn legger ut dokumentet “Detaljregulering for Buvassbrenna hyttegrend med arealplaner” på hytteforeningens Web-side.
 • Vedrørende siste faktura fra Buvatn Renseanlegg DA, årsavgift 2022-2023; styret hadde kunnet ønsket seg informasjon i forkant når avgiften øker med et så betydelig beløp. Bjørn initierer et møte med Robertsen, Sigve og Bjørn.
 • Spørsmål vedrørende regnskapet til Rodegård bes sendes til Bjørn i forkant av møtet med styreleder i hytteforeningen, Rodegård og regnskapsfører i Frodig. Styret ønsker blant annet avklaring i forhold til avskrivning, tilkoblingsavgifter, investeringer og felleskostnader.

Neste styremøte på Teams mandag 10.oktober klokka 20:00.

Referent: Marie Myre Løstegård.

Referat fra styremøtet i Buvassbrenna Hytteforening 20.06.2022

Til stede på Teams: Bjørn, Eldbjørg Alise, Sigve og Marie.

Sak 1: Referatet fra Årsmøtet i Buvassbrenna hytteforening 15.02.22

Referatet er skrevet, det mangler signerte underskrifter. Bjørn legger referatet ut på hytteforeningens Web-side så fort det er signert.

Sak 2: Vedlikehold av vei v/slitasje.

Vedlikehold av vei er en sak som bør drøftes med grunneierne Rodegård og Øie. Når det gjelder salting og tetting av hull ved slitasje, følger Bjørn opp saken med Rodegård.  Når det gjelder behov for møteplasser til felt B, stiller Bjørn spørsmål om det har vært et problem tidligere.  Det kan bli et problem, både av hensyn til slitasje og møteplasser,ved byggevirksomhet til nye hytter (12). Bjørn følger opp og hører med Rodegård om han har noen tanker om møteplasser til felt B.

Sak 3: Båndtvang på feltet.

Eldbjørg Alise ringer Nesbyen kommune for å avklare hvilke regler som gjelder med hensyn til båndtvang på hyttefeltet.

Sak 4: Rekruttering av nye medlemmer.

Eldbjørg Alise jobber med informasjonsbrosjyrer som skal distribueres til nye hytteiere. Brosjyrene kan legges i postkassene og laminerte plakater kan henges opp på oppslagstavle. Eldbjørg sender oss et forslag til korrektur.

Sak 5: Løypeplaner.

Styret diskuterer muligheter for tilknytning til Lyserenområdet, eventuelt fra Krafsen og opp. Sigve tar en runde selv og hører deretter med løypekjører om muligheten for en befaring, som også omhandler Kroghløypa.

Ved merking av sommerløyper/stier skal det søkes grunneier. Bjørn orienterer om fine turmuligheter i områdene rundt Krafsen, Nedre Lyseren til Undersrudnatten- Hyttestølen og ned til hyttefeltet.

Etter befaring i sommer planlegges det en eventuell dugnad ved neste styremøte.

Sak 6: Gjengroing på feltet-dugnad.

Styret oppfordrer den enkelte hytteeier til å holde sine områder åpne. Bjørn tar kontakt med Rodegård angående en befaring på fellesområdene i løpet av sommeren. Er det aktuelt med en dugnad? Bjørn hører med Rodegård om han har en plan for rydding.

Sak 7: Eventuelt

Vedrørende reguleringsplan for Buvassbrenna 6: Eldbjørg informerer om at hun har vært i kontakt med prosjektleder, og prosjektet er i gang igjen. Flomrapporten er godkjent, kulturminnerapporten venter. Grunneier ønsker å få levert reguleringsplanen før ferien, ifølge prosjektleder.

Vedrørende startnummer: Eldbjørg undersøker muligheten for om en vernet bedrift kan ta jobben med å trykke startnumrene.

Neste styremøte er 29.08.22 på Teams.

Referent Marie Myre Løstegård.

Drammen 29.06.22

Vedrørende siste faktura fra Buvatn Renseanlegg DA – Årsavgift 2022-2023 juli. 

Alle hytteiere tilknyttet Buvatn Renseanlegg har fått en faktura for vann og kloakk for perioden juli 2022 til juli 2023.  Styret har fått noen reaksjoner fra medlemmer av hytteforeningen og hadde et møte om saken 9.august 2022. 

Fakturaen for årsavgift til Buvatn Renseanlegg DA har økt med mer enn 38%. Det er en realitet som vi må forholde oss til.  

Det er mange hendelser i 2021 og 2022 som påfører vårt samfunn økte kostnader på viktige varer og tjenester.  Strømkostnadene har økt fra 20 øre til over 2 kroner per kwt.  Samtidig har alle andre tjenester og varer økt betraktelig i forhold til tidligere år.  Styret er derfor ikke overrasket over at kostnadene for renseanlegget øker på lik linje med andre kostnader i samfunnet.  Et samlet styre oppfordrer alle hytteeiere til å betale denne faktura ved forfall.  

Som tidligere informert  har styret en god dialog med Nils Rodegård som styret ønsker å fortsette med, til felles beste for både Buvatn Rensanlegg DA og for medlemmene av Buvassbrenna hytteforening.  En god dialog skal være basert på fakta og god tilgang til informasjon. Vi håper dialogen på sikt vil bidra til å redusere usikkerheten som vi forstår at enkelte hytteeiere opplever med hensyn til styring og forvalting av vann og avløp i hyttefeltet. 

Styret skal ha et møte med regnskapsfører til Buvatn Renseanlegg DA denne høsten. Av praktiske årsaker ble det ikke en mulighet for dette før sommerferien. Når styret har hatt denne gjennomgangen vil vi informere alle medlemmene i hytteforeningen.  

Styret Buvassbrenna Hytteforening