Kategoriarkiv: Arkiv

Dokumenter – årsmøte 2018

Hei alle sammen, her er foilene vi skal ha på årsmøtet fredag 30 mars.
Vi anbefaler at dere leser over til møtet.

Hvis det er spørsmål i forkant kan dere kontakte:
Egil Iversen +47 909 34 551 eller mail egil.iversen@online.no

Årsmøte Buvassbrenna Hytteforening 2018
Avtale vedrørende drift av fellesanlegg på Buvassbrenna 16.03.18 Utkast
Godkjennelse Frivillighetsregisteret
Innkallesle Årsmøte Buvassbrenna Hytteforening 2018
Kart Buvassbrenna Grunneiere 2018 Mailliste_20180316
Referat årsmøte 2017
Skiløyper-Oppsummering
Vedtekter og Stiftelses dokument Buvassbrenna hytteforening
Mailliste_20180316

Referat fra Årsmøte 2017

Referat fra Årsmøte langfredag 14. april 2017, Buvassbrenna hytteforening

Årsmøtet ble avholdt på Tunhovd skole.

Innkallingen var sendt til alle tomte- og hytteeiere i Buvassbrenna hyttegrend.

I 2016 ble det registret 27 betalende medlemmer. I 2017 er det kommet til 1 nytt medlem, 2 er ikke lenger medlem, og 1 ønsker å bli medlem. Det er altså 26 medlemmer, 20 stemmeberettigede møtte opp på årsmøtet, samt 1 uten stemmerett.

 1. Valg av møteleder: Knut Erik Nygård
 2. Valg av referent: Andrea Kleiv
 3. Valg av to til å signere protokollen: Hege Lily Galtung og Erna Feydt
 4. Godkjenning av møteinnkalling: Godkjent uten kommentarer
 5. Godkjenning av referat fra forrige årsmøtet: Godkjent uten kommentarer
 6. Årsmelding: fremlagt årsmelding, godkjent uten kommentarer
 7. Regnskap 2016/Budsjett 2017: godkjent uten kommentarer
 8. Valg av styre: Jørn Karl Haagensen, Liv Hove, Irene Hortman, Egil Iversen (formann)-disse ble klappet inn. Formann velges for 1 år, de resterende for 2 år. Valg av ny valgkomite: Gunnar Flaat, Erik Bjørlin. Revisor: Per Kolstad.
 9. Innkomne forslag. Det er ikke kommet inn forslag for behandling på årsmøtet ut over styrets to forslag til vedtektsendringer.
  • Styret kom med forslag om å endre antall styremedlemmer fra 5 til 4 medlemmer. Dette ble vedtatt enstemmig ved votering. Ordlyden endres til:
   Buvassbrenna Hytteforening ledes av et styre bestående av 4 medlemmer som velges på årsmøtet. Styret består av styreleder og 3 medlemmer, der styreleder har dobbeltstemme ved stemmelikhet. Styreleder velges for ett å av gangen, de resterende styremedlemmene velges for 2 år. Et av styremedlemmene fungerer som kasserer og er signaturberettiget i fellesskap med ett av de medlemmene. Det skal også velges en valgkomité bestående av to medlemmer.
  • Styret foreslo å endre ordlyden slik at foreningen kan registreres i Brønnøysundregisteret og få et organisasjonsnummer. Dette ble vedtatt enstemmig ved votering. Ordlyden endres til:
   Med 2/3 flertall av samtlige stemmeberettigede medlemmer kan Foreningen besluttet oppløst. Ved opphør skal foreningens midler og eiendeler overføres til Tunhovd IL. Utmelding av foreningen skjer skriftlig.
 10. Brøyting, orientering ved Nils Rodegård: Det har vært en spesiell 2016/17 vintersesong med regn/kulde som fører til stålis. Det er få som har strøbil i området-hovedveier blir prioritert når det er glatt. Rodegård har lagt ut informasjon om brøyting på e-post. Han må prioritere-fastboende, og spesielt de som er i behov av hjemmesykepleien. Det blir alltid brøytet til helger. Ved behov bestilles strøbil. Han vil brøyte hovedveiene på hyttefeltet først, deretter rydding av gårdsplasser om han har tid. Dette er en ekstra service til hytteeierne som ikke inngår i brøyteavgiften.
 11. Løypekjøring: Det har vært lite snø i år, derav også manglende skiløyper, men det har vært kjørt løyper etter nyttår. Løypene blir kjørt fredag kveld eller lørdag formiddag, endringer av dette kan avtales i løpet av sesongen. Det legges ut info om løypekjøring på Facebookside: Buvassbrenna Hytteforening. Det tar ca. en til to timer å kjøre opp nåværende løypetrase. Løypekjører har tatt kr 600 kr pr time for dette i 2016. Hytteforeningen er fornøyd med den nye løypa bort til Tunhovdåsen. Det nye styret skal vurdere å forlenge kjøring av løype opp til Lysern og ned mot Synstevann. Dette er et ønske fra betalende hytteeiere i det tilstøtende hytteområdet. Nytt styre vil se på muligheter for GPS-logging på «Skisporet.no»

Dette ble også tatt opp:

 • Det er 3 ledige postkasser-en hytteeier ønsket en av disse
 • Forslag om at bidrag til løypekonto og innmelding i hytteforeningen betales før utgangen av januar
 • Pumpehus: fungerer bra. Meld fra til Nils Rodegård ved problemer, bytte av filter/tomt for filter
 • Fiber: nei-signalene er ikke gode nok