Hytteeiere tilknyttet Buvassbrenna Vannverk

Som de fleste kjenner til, hadde vi i høst besøk av Mattilsynet (oktober 2018). Det er første gang vi har hatt slikt tilsyn. Den nye drikkevannsforskriften sier at alle vannverk som forsyner mer enn to enheter skal registreres hos Mattilsynet. Vårt vannverk vil, ferdig utbygd, dekke ca 60 hytter. Mattilsynet regner dette som et vannverk som samlet sett produserer mer enn 10m3 vann per døgn i gjennomsnitt den uka i året med høyest forbruk (Påsken). Det innebærer at det er en del krav som skal oppfylles for at vannverket skal være i henhold til den nye forskriften.

Mattilsynet gjorde derfor vedtak om pålegg for at vannverket skal tilfredsstille de krav som settes.

 • Det skal lages beredskapsplaner for vannforsyningen
 • Det skal foreligge en skriftlig internkontroll for vannverket
 • Det skal foreligge en farekartlegging og farehåndtering for vannforsyningen
 • Det skal lages en prøvetakingsplan
 • Det skal tas prøve av vann fra alle brønner for prøvegruppe A

Dette er pålegg som det var nødvendig å engasjere profesjonell hjelp for at det skulle bli gjort skikkelig. Asplan Viak har stått for utarbeidelsen av ”Internkontroll og Beredsskapsplan for Buvassbrenna Vannverk”. Denne ligger vedlagt denne informasjonen i sin helhet slik at alle kan se denne. Det er også et pålegg at dere som brukere skal være informert og derfor legges dette ut på nettsida til velet i Buvassbrenna Hyttegrend. Regner med at alle er inne her og titter av og til og at informasjonsplikten derved blir oppfylt.

Mattilsynet har bekreftet at påleggene nå er oppfylt og sak avsluttes. Arbeidet med prøvetakingsplanen er nå påbegynt slik at vannkvaliteten nå kan dokumenteres. Det er foretatt en prøverunde før jul og i disse dager er neste prøverunde levert til analyse. Her vil det bli analysert for prøvegruppe A + deler av gruppe B, bl.a jern og mangan. Hva dette dekker, framgår av beredskapsplanen.  I samarbeid med Asplan Viak og Mattilsynet vil prøvene bli vurdert fortløpende og eventuelle avvik bli registrert og forsøkt utbedret. I beredskapsplanen er det listet opp de tiltak som tidligere er gjort. De fleste borebrønner har installert utskiftbare porefiltre og i Pumpehus 5 er det i tillegg installert rensesystem for å ta vekk jern/mangan. Det kan bli aktuelt med filtrering for jern/mangan også i andre pumpehus hvis prøvene viser for høye verdier. Dette må nødvendigvis også gjøres i samarbeid med dere som brukere.

Vedlagt ligger analyser av vannprøver. Analysen viser at det ikke er farlige bakterier i vannet, alle brønnene leverer godt vann. Vi har noe problem med jerninnhold i særlig brønn 5. Prøvene viser også noe forhøyet jerninnhold i brønn 8. Dette får vi nærmere analysert ved flere prøver.

Det er i høst også foretatt en GPS registrering av alle traseer for vann og avløp, dette er foretatt av HallingConsult. Denne planen vil også nå foreligge med det første. Videre er det tatt grep for at disse traseene blir som tinglyste heftelser på A og B feltet slik at nødvendig vedlikehold/utbedrelser kan foretas uhindret av hvem som er hjemmelshavere i områdene. Det vil også være bestemmelser mot tiltak over eller i nærheten av traseene uten tillatelse fra de som eier og driver de respektive renseanlegg/vannverk .

Alt dette har en kostnad som må fordeles på tomteeierne og brukerne av vann/kloakk, og som kommer i tillegg til de årlige vann/kloakk avgiftene. Noe av utgiftene vil være engangsutlegg og noe over drift. Anslagsvis vil dette innebære utlegg i størrelsesorden som følger:

 • Beredskapsplan                 ca 65ooo inkl mva  (engangsutlegg)
 • GPS måling                         ca 50000 inkl mva   (engangsutlegg)
 • Analyse av prøver              ca 20000 inkl mva hver prøverunde  (drift)
 • I tillegg eventuelle pålegg om ytterligere rensing      (engangsutlegg + drift)

Utlegg så langt vil da dreie seg om ca 155000 inkl mva som må fordeles . Regner med at det er å foretrekke at dette faktureres for seg og ikke kommer som tillegg på de årlige driftsutgiftene

Dette som foreløpig info til alle. Går ut fra at det er greit for alle at slik info blir gitt over nettsida.

Buvassbrenna 01.03.2019

Nils Rodegård

1 kommentar til “Hytteeiere tilknyttet Buvassbrenna Vannverk

 1. Hei alle, litt nytt om Buvassbrenna vann- og avløp
  Har i sommer (25/6) søkt kommunen om mulig overtakelse av Buvatn Renseanlegg DA. Etter diskusjonen på årsmøtet i påsken, tok jeg skritt for å gjøre om selskapet til et AS, slik at alle kunne få innsyn i regnskap mv. Men så enkelt var det dog ikke.
  Jeg ble gjort oppmerksom på en lov som heter Vass- og Avløpsanleggslova av 01.07.2012. Her heter det bl.a at all omsetning av slike foretak bare kan overdras kommunen. En omgjøring til AS blir sett på som en overdragelse til annen eier. Dette fordi det er overgang fra DA til AS- Uansett må jeg se framover og forberede at andre etter hvert skal ta over vann og avløp på Buvassbrenna. Derfor er nå søknad sendt Nes kommune. Riktig nok kan det tyde på at det er unntak for mindre anlegg, men anlegget vårt på Buvassbrenna kan ikke regnes som lite og da er kommunen eneste mulige overdrager. Uansett har kommunen et ansvar som kontroll myndighet og jeg ser det som lite sannsynlig at kommunen kan si nei.
  Det foreløpige svaret fra kommunen er at det ikke blir sett på dette før etter 1.sept.i år. Det er jo forståelig i og med ferieavikling og mange store saker under arbeid, bl.a nytt renseanlegg på Nesbyen. Jeg vil følge opp dette ovenfor kommunen slik at det ikke blir liggende i en gjenglemt skuff. Styret i velforeningen er informert om dette, men legger nå dette ut slik at infoen er tilgjengelig for alle.
  Fortsatt god sommer alle hytteeiere i Buvassbrenna Hyttegrend
  Nils Rodegård

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *