Alle innlegg av Øystein Valle

Buvassbrenna vann- og avløp

Hei alle, litt nytt om Buvassbrenna vann- og avløp

Har i sommer (25/6) søkt kommunen om mulig overtakelse av Buvatn Renseanlegg DA. Etter diskusjonen på årsmøtet i påsken, tok jeg skritt for å gjøre om selskapet til et AS, slik at alle kunne få innsyn i regnskap mv. Men så enkelt var det dog ikke.

Jeg ble gjort oppmerksom på en lov som heter Vass- og Avløpsanleggslova av 01.07.2012. Her heter det bl.a at all omsetning av slike foretak bare kan overdras kommunen. En omgjøring til AS blir sett på som en overdragelse til annen eier. Dette fordi det er overgang fra DA til AS- Uansett må jeg se framover og forberede at andre etter hvert skal ta over vann og avløp på Buvassbrenna. Derfor er nå søknad sendt Nes kommune. Riktig nok kan det tyde på at det er unntak for mindre anlegg, men anlegget vårt på Buvassbrenna kan ikke regnes som lite og da er kommunen eneste mulige overdrager. Uansett har kommunen et ansvar som kontroll myndighet og jeg ser det som lite sannsynlig at kommunen kan si nei.

Det foreløpige svaret fra kommunen er at det ikke blir sett på dette før etter 1.sept.i år. Det er jo forståelig i og med ferieavikling og mange store saker under arbeid, bl.a nytt renseanlegg på Nesbyen. Jeg vil følge opp dette ovenfor kommunen slik at det ikke blir liggende i en gjenglemt skuff. Styret i velforeningen er informert om dette, men legger nå dette ut slik at infoen er tilgjengelig for alle.

Fortsatt god sommer alle hytteeiere i Buvassbrenna Hyttegrend
Nils Rodegård

Hytteeiere tilknyttet Buvassbrenna Vannverk

Som de fleste kjenner til, hadde vi i høst besøk av Mattilsynet (oktober 2018). Det er første gang vi har hatt slikt tilsyn. Den nye drikkevannsforskriften sier at alle vannverk som forsyner mer enn to enheter skal registreres hos Mattilsynet. Vårt vannverk vil, ferdig utbygd, dekke ca 60 hytter. Mattilsynet regner dette som et vannverk som samlet sett produserer mer enn 10m3 vann per døgn i gjennomsnitt den uka i året med høyest forbruk (Påsken). Det innebærer at det er en del krav som skal oppfylles for at vannverket skal være i henhold til den nye forskriften.

Mattilsynet gjorde derfor vedtak om pålegg for at vannverket skal tilfredsstille de krav som settes.

  • Det skal lages beredskapsplaner for vannforsyningen
  • Det skal foreligge en skriftlig internkontroll for vannverket
  • Det skal foreligge en farekartlegging og farehåndtering for vannforsyningen
  • Det skal lages en prøvetakingsplan
  • Det skal tas prøve av vann fra alle brønner for prøvegruppe A

Dette er pålegg som det var nødvendig å engasjere profesjonell hjelp for at det skulle bli gjort skikkelig. Asplan Viak har stått for utarbeidelsen av ”Internkontroll og Beredsskapsplan for Buvassbrenna Vannverk”. Denne ligger vedlagt denne informasjonen i sin helhet slik at alle kan se denne. Det er også et pålegg at dere som brukere skal være informert og derfor legges dette ut på nettsida til velet i Buvassbrenna Hyttegrend. Regner med at alle er inne her og titter av og til og at informasjonsplikten derved blir oppfylt.

Mattilsynet har bekreftet at påleggene nå er oppfylt og sak avsluttes. Arbeidet med prøvetakingsplanen er nå påbegynt slik at vannkvaliteten nå kan dokumenteres. Det er foretatt en prøverunde før jul og i disse dager er neste prøverunde levert til analyse. Her vil det bli analysert for prøvegruppe A + deler av gruppe B, bl.a jern og mangan. Hva dette dekker, framgår av beredskapsplanen.  I samarbeid med Asplan Viak og Mattilsynet vil prøvene bli vurdert fortløpende og eventuelle avvik bli registrert og forsøkt utbedret. I beredskapsplanen er det listet opp de tiltak som tidligere er gjort. De fleste borebrønner har installert utskiftbare porefiltre og i Pumpehus 5 er det i tillegg installert rensesystem for å ta vekk jern/mangan. Det kan bli aktuelt med filtrering for jern/mangan også i andre pumpehus hvis prøvene viser for høye verdier. Dette må nødvendigvis også gjøres i samarbeid med dere som brukere.

Vedlagt ligger analyser av vannprøver. Analysen viser at det ikke er farlige bakterier i vannet, alle brønnene leverer godt vann. Vi har noe problem med jerninnhold i særlig brønn 5. Prøvene viser også noe forhøyet jerninnhold i brønn 8. Dette får vi nærmere analysert ved flere prøver.

Det er i høst også foretatt en GPS registrering av alle traseer for vann og avløp, dette er foretatt av HallingConsult. Denne planen vil også nå foreligge med det første. Videre er det tatt grep for at disse traseene blir som tinglyste heftelser på A og B feltet slik at nødvendig vedlikehold/utbedrelser kan foretas uhindret av hvem som er hjemmelshavere i områdene. Det vil også være bestemmelser mot tiltak over eller i nærheten av traseene uten tillatelse fra de som eier og driver de respektive renseanlegg/vannverk .

Alt dette har en kostnad som må fordeles på tomteeierne og brukerne av vann/kloakk, og som kommer i tillegg til de årlige vann/kloakk avgiftene. Noe av utgiftene vil være engangsutlegg og noe over drift. Anslagsvis vil dette innebære utlegg i størrelsesorden som følger:

  • Beredskapsplan                 ca 65ooo inkl mva  (engangsutlegg)
  • GPS måling                         ca 50000 inkl mva   (engangsutlegg)
  • Analyse av prøver              ca 20000 inkl mva hver prøverunde  (drift)
  • I tillegg eventuelle pålegg om ytterligere rensing      (engangsutlegg + drift)

Utlegg så langt vil da dreie seg om ca 155000 inkl mva som må fordeles . Regner med at det er å foretrekke at dette faktureres for seg og ikke kommer som tillegg på de årlige driftsutgiftene

Dette som foreløpig info til alle. Går ut fra at det er greit for alle at slik info blir gitt over nettsida.

Buvassbrenna 01.03.2019

Nils Rodegård

Løypestatus

Til nå har oppdateringer om løypekjøring og status på løypene kun vært tilgjengelig på Buvassbrenna hytteforening løypeinformasjon på Facebook. Etter tilbakemeldinger fra flere som ikke er på Facebook, har vi nå lagt inn de samme løypestatus-oppdateringen (fra Facebook-siden) inn på Hytteforeningens nettside. De siste oppdateringene finner du på forsiden og på løypestatus-siden.

Nes fjellene til sentrum

Vil du bidra til at Nesbyen utvikler tilbudet sitt til oss hyttefolk?

Les vedlagte link og gi prosjektet din tilbakemelding INNEN 31. januar hvis du har små eller store ideer, ønsker eller innspill som du tenker at de bør ta med seg i prosessen.
Det finnes mange muligheter i Nes, og vi som hytteeiere og brukere av tilbudene vet best hva vi ønsker mer av.

Les mer om prosjektet her: http://www.nes-bu.kommune.no/aktuelt/la-oss-utvikle-nesbyen-sammen/

Info – januar 2016

Styret i Buvassbrenna hytteforening hadde styremøte på NGI (Norges Geotekniske Institutt) 12. januar 2016

Vannkvalitet
En del hytter opplevde grumsete vann i jula. Dette skyltes et par vannlekkasjer tilknyttet et av pumpehusene. Nils Rodegård & Co jobbet mye med dette i jula for å utbedre skadene.

Det er ønske om at hvert pumpehus skal ha en «vaktmester» for å gjøre enkelt vedlikehold som blant annet bytte filter. Mer om dette på årsmøtet.

Medlemskontigent for 2016
Det var 20 betalende medlemmer pr 31.12.2015 i Buvassbrenna hytteforening. Det vil si at det er god plass til flere 🙂 Ønsker du medlemskap i Buvassbrenna hytteforening for 2016, kan du sette inn 250,- på kontonr 2230.26.60593 innen 1. mars 2016. Medlemskap gir stemmerett på eventuelle avstemninger på årsmøtet. Man må også være medlem for å sitte i styret. Å være medlem er selvfølgelig frivillig.

Fiber
Styret har valg å ikke jobbe videre med felles fiber i denne omgang. Dette fordi styret mener det blir for dyrt. Ca 30000,- pr hytte. Dette er bare fiber til hytteveggen, i tillegg kommer installasjon i hytte. I område vårt er er det kun mulig å få internett over fiber, ikke TV. Styret vil evt ta dette opp igjen ved en senere anledning.

Postkassestativ
Styret jobber fortsatt med å få på plass et nytt postkassestativ med tilhørende ny infotavle.

Fjerning av eksisterende infotavle
Styret vil ta initiativ til dette en helg til våren når snøen er borte.

Påskeskirenn
Det blir påskeskirenn i år også, nærmere bestemt langfredag (25. mars) kl. 1400. Påskeskirennet arrangeres av en engen rennkommite, og sposnes med kr. 1000 av Hytteforeningen. Alle er hjertelig velkommen, både store og små 🙂

Årsmøte 2016
Årsmøte avholdes på Tunhovd skole langfredag (25. mars) kl. 1200. Vel møtt.

Hilsen styret i Buvassbrenna hytteforening

Info – september 2015

Styret i Buvassbrenna hytteforening hadde styremøte på Buvassbrenna 19. september. Følgende saker ble behandlet på møtet.

Faktura
Det er kommet flere tilbakemeldinger ang faktura på vann og kloakk. Det vil kommet et eget innlegg med forklaring av faktura.

Skiløyper
Styret har mottatt et skriv fra Bent øye der han klargjør hva vi som brukere av løypene kan forvente oss med tanke på oppkjørte løyper. Les egen sak.

Fiber
Styret har undersøkt mulighet for fiber til hyttene.  Hallingdal Kraftnett har kommet med et grovestimat som ligger på 20-30000 pr hytte. I tillegg trenger hver hytte abonnement hos Hallingdal Breiband som levere Altibox- Denne Altibox-tjenesten vil i første omgang kun inneholde internett, ikke TV.

Postkasser / Infotavle
Styret har bedt Nils Rodegård om å se på mulighet for å sette opp et ekstra postkassestativ. Det er kommet 5-6 tilbakemeldinger fra hytteeiere som ønsker postkasse. Den store infotavlen vil da evt bli fjernet og erstattet med en mindre tavle i tilknytning til de to postkassestativene.

Fiske med garn i Buvatn
Det er mulig å låne fiskegarn fra Nes Nordmark fiskeforening ved Gerd Jorde, tlf 41420811, gjorde@onine.no for fisking i Buvatn.

Websider
På litt sikt vil styret kun bruke disse sidene som infokanal. Ønsker dere å få mail når ny info legges ut, abonner på nettsiden ved å legg inn mailadressen på høyre side .

Hilsen styret i Buvassbrenna hytteforening

Løypekjøring 2015/2016

Generelt

Det legges opp til løypekjøring i de samme traseer som tidligere år. I tillegg vil det bli forsøkt kjørt opp en trasee mellom løypa til Krafseli og Tunhovdåsløypa, via Nyseterveien.
Forutsetningen for dette forsøket er avklaring med aktuelle grunneiere fra grense Nore og Uvdal/Nes.

Om dette lar seg realisere vil det lettere kunne hentes inn bistand til oppkjøring fra blant annet Tunhovd.

Mitt utgangspunkt er at alle skal ha best mulig løyper tilgjengelig og glede seg over gode dager i fjellet.

Forventningsavklaring – hyppighet på kjøring

Som tidligere år vil løypene bli kjørt opp på fredager. Fortrinnsvis på dagtid. Løypene blir vedlikeholdt gjennom helgen. Dette gjelder også i høytider og vinterferie. På hverdager vil det ikke bli kjørt løyper med mindre helt spesielle forhold.

Ved snøfall vil det selvfølgelig bli oppkjørt, men det kan ikke forventes at løypene er oppkjørt til enhver tid. Det må tolereres inntil 5 cm med lett nysnø i løypene. Snø og vindforhold kan være svært forskjellige fra Buvassbrenna og opp til Øyvatn. Om det er lite vind på Buvassbrenna kan det føyke raskt igjen innover i fjellet. Dette er forhold det vanskelig lar seg gjøre noe med basert på slik tjenesten er lagt opp.

Situasjonen er slik for kommende sesong at jeg er alene om oppkjøring. Jeg vil søke samarbeid både med de som kjører løypene på Tunhovdåsen og på Lysern for å få til at løypene er mest mulig oppkjørt.

Sporsleden som ble kjøpt inn og er av samme type, med samme sporbredde som den som benyttes på Tunhovdåsen er ett av tiltakene for å få til bistand til hverandre.

Bent Øye