Referat fra styremøtet i Buvassbrenna Hytteforening 29.08.2022

Til stede på Teams: Bjørn, Eldbjørg Alise, Sigve og Marie.

Sak 1: Gjennomgang av referat fra styremøtet 20.06.22, Bjørn legger ut referatet på hytteforeningens Web-side.

Sak 2: Vedlikehold av vei ved slitasje.

Bjørn har snakket med Rodegård angående slitasje, tetting av hull og salting. Rodegård har fulgt opp det han skal, men det er fremdeles hull som ikke er tettet. Bjørn følger opp saken med Rodegård. Slitasje etter byggevirksomhet skal tas opp med Øye.

Sak 3: Båndtvang.

Eldbjørg Alise informerer om at loven tolkes i forhold til hvilke begrep som brukes om et område. Buvassbrenna hyttelandsby defineres som tettbygd boligområde, derav krav om båndtvang hele året. Eldbjørg Alise har laget et informasjonsskriv vedrørende hundehold og båndtvang på feltet, informasjonsskrivet legges ut på Web-siden og henges opp på infotavle.

Sak 4: Rekruttering av nye medlemmer.

Eldbjørg Alise har laget et utkast til skriv vedrørende medlemsrekruttering. Hun tar kontakt med Ø. Valle for hjelp til redigering og hvordan få lagt skrivet inn på hytteforeningens side. Bjørn laminerer. Eldbjørg Alise og Marie snakker sammen om på hvilken måte vi bør distribuere informasjonsskrivet, det er viktig å få med seg nye hytteeiere.

Sak 5: Løypeplaner.

Sigve tar kontakt med løypekjører for en befaring i høstferien. Sigve orienterer blant annet om eventuelle alternative trasér ved Krafsebekken, det er vanskelig å sette spor og det kan bare brukes maskin og ikke sporsetter. Sigve tar ansvar for å snakke med løypelegger om muligheten for å rydde langs løype, og om det er ønskelig å invitere til en dugnad på hytteforeningens Web-side.

Sak 6: Gjengroing på feltet.

Styret oppfordrer som tidligere alle hytteeiere til å ta ansvar for å holde vegetasjonen nede. Det er mye vegetasjon på øvre feltet, ospen bør tas så fort som mulig, furutrær vokser fort. Styret ønsker å høre med Rodegård om han har mulighet for å rydde noe.

Sak 7: Vedrørende midlertidig deponi.

Saken gjelder massedeponi nord for Buvassvegen 43 og 45 som ikke er fjernet. Området er heller ikke tilbakestilt etter bruk. Området er regulert til LNF område, og det er ikke tillatt med masser i et slikt område. Bjørn har vært i kontakt med Agro service som mener at massedeponiet er anlagt ved nevnte plass etter instruks fra Øye. Bjørn kontaktet prosjektansvarlig Haraldseth som var enig i at massedeponiet skulle være midlertidig og at området skulle tilbakestilles etter bruk.  Bjørn har vært i telefonkontakt med Øye som mener at massedeponiet er fjernet og at område er tilbakestilt.

Styret er enig om å sende en klage til Nesbyen kommune om dette alvorlige avviket, og krever at området må tilbakestilles før vinteren. Bjørn forfatter og sender brevet umiddelbart til kommunen.

Sak 8: Eventuelt.

  • Reguleringsplan for Buvassvegen 6 er ennå ikke vedtatt. Ifølge prosjektansvarlig har ikke fylkeskommunen hatt kapasitet til befaring i forhold til funn av kulturminner (kullgroper). Kulturminnerapporten må ferdigstilles før vedtak.
  • Strømgjerde kan settes opp etter 1.juni og skal tas ned innen 1.oktober.
  • Bjørn legger ut dokumentet “Detaljregulering for Buvassbrenna hyttegrend med arealplaner” på hytteforeningens Web-side.
  • Vedrørende siste faktura fra Buvatn Renseanlegg DA, årsavgift 2022-2023; styret hadde kunnet ønsket seg informasjon i forkant når avgiften øker med et så betydelig beløp. Bjørn initierer et møte med Robertsen, Sigve og Bjørn.
  • Spørsmål vedrørende regnskapet til Rodegård bes sendes til Bjørn i forkant av møtet med styreleder i hytteforeningen, Rodegård og regnskapsfører i Frodig. Styret ønsker blant annet avklaring i forhold til avskrivning, tilkoblingsavgifter, investeringer og felleskostnader.

Neste styremøte på Teams mandag 10.oktober klokka 20:00.

Referent: Marie Myre Løstegård.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *