Informasjon om vann og avløp

Her kan du få følgende viktig informasjon om vann og avløp til våre hyttefelter:

  • Oversikt over avløpsanleggene og vannforsyningen
  • Utfordringer ved avløpsanlegg
  • Utfordringer ved vannforsyning
  • Vannmåleravlesing
  • Viktig oppfordring til alle hytteeiere – Kun bæsj, tiss og dopapir i toalettene!

Sigve Oltedal og Bjørn H.Moshuus fra styret og Knut Robert Robertsen hadde i romjulen et møte med Nils Rodegård fra Buvatn Renseanlegg DA om vann- og avløpssituasjonen for Buvassbrenna hyttefelter.

Formålet med møtet var å etablere en god og konstruktiv dialog om vann- og avløpssystemet mellom Buvassbrenna Hytteforening og Buvatn Renseanlegg DA.  Og denne dialogen ønsker vi å videreformidle til alle i hytteforeningen slik at alle sitter med den samme informasjonen.

Vi får god solid faglig hjelp fra Knut Robert Robertsen, som har hytte i Buvassvegen 45 og til daglig er Senior Rådgiver i Asplan Viak.

Oversikt over avløpsanleggene og vannforsyningen

Knut Robert har delt med oss informasjon som alle bør ta til seg slik at man forstår hva vi har av vann og avløp i dag og hvordan borebrønner og renseanlegg er fordelt og installert på vårt hyttefelt.

Figur 2 viser tilknytning til de to renseanleggene, figur 3 tilsvarende tilknytning til de ulike borebrønnene, tabell 1 viser det vi foreløpig vet om de enkelte borebrønnene.

Figur 2 viser installerte avløpsrenseanlegg (markert svarte ringer) og hvilke hytter som ikke er tilknyttet, er markert med røde firkanter. 

Den røde streken skiller mellom de to hyttefeltene, vest for denne er det hyttefeltet med regulerings-planene fra Nils Rodegård. Øst for den rød streken er det hyttefeltet med reguleringsplan fra Bent Øye.

Figur 3 viser et oversiktskart over Buvassbrenna vannverk bestående av 7 borebrønner i fjell markert med blå sirkler. Brønn 1 og 5 er ikke i drift, grunnet høyt innhold av jern/mangan.

Private borebrønner er markert med lyseblå sirkler. Private avløpsanlegg er markert med røde sirkler.  Felles renseanlegg , 2 stk er vist med røde sirkler med svart ramme.

I tillegg har Knut Robert delt med oss tabell 1 som viser det vi foreløpig vet om de enkelte borebrønnene.

Utfordringer ved avløpsanlegg

Tilsyn utført av Nesbyen kommune og KAV Hallingdal i høstferien 2021. Det er gitt flere pålegg om utbedring/prøvetaking fra KAV Hallingdal. Klage på vedtak er sendt fra Buvassbrenna vannverk, og det er mottatt positive tilbakemeldinger på e-post. Det er bedt om et møte med KAV Hallingdal for å diskutere kravene.

Krav som må oppfylles er bl.a.:

  • Etablere en prøvetakingskum på utløp av begge renseanlegg.
  • Dokumentere avløpsmengder som tilføres renseanleggene (montere vippeteller eller tilsvarende).
  • Prøvetaking 6 x årlig, og beregne antall pe (person ekvivalenter)*1 tilknyttet renseanleggene.

Dette er krav som allerede står i utslippstillatelsen fra 2006, men som ikke er oppfylt.

Det fremgår også av rekkefølgebestemmelsene*2 i planbestemmelsen for revidert reguleringsplan (§8.2) at det må dokumenteres at det er tilstrekkelig kapasitet på renseanlegget (W30) før det kan gis igangsettingstillatelse for ny bebyggelse.

Renseanlegget til  Niels Rodegård (markert med rødt med sort sirkel i felt B i figur 3)  har en total kapasitet på 49 hytter og renseanlegget til  Bent Øye (markert med rødt med sort sirkel i øst i figur 3) har en total kapasitet på 30 hytter.

Utfordringer ved vannforsyning

Område A

Begrenset kapasitet på vannledningsnettet.

Område B

Begrenset kapasitet på borebrønnen.

Område C, D, E

For høyt innhold av jern/mangan i grunnvannet.

Vannmåleravlesing

Buvatn vannverk ved Nils Rodegård har lest av forbruket av vann i brønn 2 og 3, det er som følger:

Brønn 2 dekker pt 14 hytter og er oppgitt å gi 500 l/h
22 – 23 des. Vannforbruk 1.9m3 (avlest ca kl.13.00 begge dager)
27 – 28 des. Vannforbruk 3.0m3 (avlest ca kl.15.30 begge dager)
31/12 – 1/1 Vannforbruk 3.5m3 (avlest ca kl.13.30 begge dager)
Hele perioden 22.des – 1.januar 26.5m3

Brønn 3 dekker 25 hytter og er oppgitt å gi 3000 l/h
22 -23 des. Vannforbruk 2.1 m3 (avlest ca kl.13.00 begge dager)
27 – 28 des. Vannforbruk 5.0m3 (avlest ca kl.15.30 begge dager)
31/12 – 1/1 Vannforbruk 10m3 (avlest ca kl.13.30 begge dager)
Hele perioden 22.des – 1.januar 50.0 m3

Nils Rodegård tar nye målinger i forbindelse med vinterferien og ikke minst i påsken.

Viktig oppfordring til alle hytteeiere – Kun bæsj, tiss og dopapir i toalettene!

Tilsynet med de to renseanleggene viste at det var svært mye fettavleiringer i begge anlegg.

Av miljøhensyn og for å holde drifts- og abonnementskostnader nede, oppfordres det til ikke å benytte toalettet som en søppelkasse eller utslagsvask for ulike kjemikalier.

Husk at det kun er 3 ting som skal tilføres toalettene: bæsj, tiss og dopapir!

De to renseanleggene som er etablert er kun basert på fjerning av organisk materiale (slam) og fosfor. Alt som tilføres av kjemikalier, medisinrester etc. vil gå tvers gjennom renseanleggene, og ut i Buvatnet.

Fett eller oljer skal ikke tilføres avløpsnettet. Når fettet stivner i avløpsrør eller i renseanleggene, vil dette kunne skape driftsproblemer, og økte driftskostnader. Husk derfor å tørke av stekepanner med papir etter bruk, og kast papiret i søpla.

Bleier, bind og våtservietter må heller ikke kastes i toalettene.

Det bør også brukes mykt do-papir. Det ”billige” harde do-papiret er fullt av lim og løser seg ikke opp. Det blir bare en hard klump som kan skade knivene i kloakkpumpene. Det samme gjelder papir fra tørkeruller/papirhåndklær.

Fotnoter:

*1: Personekvivalenter (pe) er et mål på mengden organisk materiale i avløpsvannet og 1 pe defineres som den mengden organisk stoff som brytes ned biologisk med et biokjemisk oksygenforbruk over fem døgn. For mindre avløpsanlegg (<50 pe) dvs enkelthus og -hytter, benyttes generelt 1 person = 1 pe. Dersom flere boliger eller hytter er tilknyttet et fellesanlegg, kan det pga. sannsynligheten for samtidighet reduseres noe på antall pe per enhet.

*2: Rekkefølgebestemmelsene: Bestemmelser om tiltak som må utføres før man kan igangsette utbygging av et område eller en tomt kalles rekkefølgebestemmelser.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *