Referat fra styremøtet i Buvassbrenna Hytteforening 11.01.2022

Til stede: Eldbjørg Alise, Bjørn, Sigve og Marie

Sak 1: Vann og avløp

Bjørn og Sigve hadde møte med grunneier Nils Rodegård 28.desember 2021 vedrørende plan for vann og avløp, Knut Robertsen (Asplan Viak) deltok i møtet. I møtet ble det foretatt en grundig gjennomgang av status for vann og avløp slik situasjonen er per i dag. Bjørn informerer om at det skal forfattes et skriv som omhandler en konkret beskrivelse av situasjonen slik den foreligger. Det planlegges et nytt møte med grunneier Rodegård, Robertsen og styret i løpet av første kvartal -22. Fokus vil være kostnadsstruktur og kostnadsfordeling.

Det informeres om at Robertsen selger sine tjenester til Øie og Rodegård. Robertson er tydelig på hvilke rolle han innehar vedrørende samarbeidet med styret.

Det er besluttet bygget et nytt vann- og avløpsanlegg for hele Nesbyen kommune. Anlegget er en stor investering for kommunen. Flere nabokommuner planlegger det samme. I møtet med styret ble grunneier spurt om han tenker at kommunen på sikt kan være interessert i å overta anlegget på Buvassbrenna.  Slik Bjørn og Sigve forstår grunneier, kan det være en vag mulighet for overtakelse. Det er ønskelig at grunneier sjekker status med kommunen. Det er snakk om et tidsperspektiv på flere år (5-12) om en eventuelle overtakelse. Robertsen frykter at kommunen ikke ønsker å ta over. Det kan være nyttig at en eventuell overtakelse av vann- og avløpsanlegget kan ligge som en betingelse i den nye reguleringsplanen.

Sak 2: Regulering

Styret har mottatt innspill fra fem hytteeiere. Bjørn har lagt innspillene inn i et eget dokument som er lagt ut på hytteforeningens side. Det er mulig andre hytteeiere sender sine egne innspill direkte til kommunen.

Det sendes en egen kommentar fra styret hvor det blant annet etterspørres svar på eierskapet i forhold til vann- og avløpsanlegget på hyttefeltet. Kommentaren vil også omhandle trafikksikkerhet og et ønske om redusert hastighet på fylkesveien, gjerne fra Lysernkrysset til innkjørselen til Tunhovdåsen.  Her ligger styrets «Kommentarer og innspill vedr reguleringsplan Buvasslie hyttegrend gbnr 56 bnr 328 mfl 2022-01-22».

Eldbjørg har vært i kontakt med prosjektleder for 1.utkast til reguleringsplan for hyttene til Bent Øie (øst for blå strek). I følge prosjektleder er reguleringsplanen forsinket på grunn av manglende ROS- analyse.

Midlertidig plankart for hytteområdet «Buvassbrenna»

Robertsen er involvert i vann og avløp i forhold til nye hytter (10, pluss én i Buvassvegen og én i Buvasskroken) tilhørende Øie og Rodegård. I følge Robertsen utgjør ikke antallet nye hytter utfordringer vedrørende kapasitet når det gjelder vann og avløp.

Sak 3: Økonomi og informasjon fra kasserer

Eldbjørg har meldt inn det nye styret til Brønnøysundregisteret. Hun informerer om at hun har fått dokumentet i retur på grunn av avvik; Per Kolstad er valgt som revisor for 1 ½ år. Erna Feydt og Christin Øie er kontaktet i forhold til underskrifter av protokoll. Eldbjørg sender innmeldingen til nytt styre til Brønnøysundregisteret på nytt, hun informerer om at avviksmeldingen forsinker prosessen.

Det er oppdaget svindel i forhold til bruk av Bjørn sin mailadresse. Eldbjørg og Liv Hove har hatt dialog i forhold til dette.

Årsavgiften til Buvassbrenna Hytteforening på kroner 250,- videreføres. En eventuell endring i årsavgift skal ifølge vedtektene vedtas på Årsmøtet. I følge Eldbjørg har tidligere kasserer Liv Hove tilbudt seg å fakturere medlemskontingent og løypekjøring for 2022. Eldbjørg og Liv Hove planlegger en gjennomgang av regnskapet.

Årsmøtet i Buvassbrenna Hytteforening avholdes 15.april klokka 11:00. Eldbjørg tar kontakt med Nore og Uvdal kommune for å bestille lokaler. Saker til årsmøtet må meldes til styret innen tre uker før årsmøtet. Bjørn legger ut informasjon om dette på hytteforeningens side. Innkalling til årsmøtet og årsberetningen sendes medlemmene senest fjorten dager før årsmøtet.

Det er behov for å oppdatere medlemslistene våre. Eldbjørg kontakter Liv Hove angående medlemslisten, Bjørn oppdaterer ved eventuelle endringer og legger medlemslisten ut på siden vår. Styret diskuterer hvilke kontaktinformasjon medlemslisten skal inneholde og ønsker å fremme dette som egen sak på årsmøtet. Per i dag ligger navn, e-postadresse og hyttenummer på listen.

Medlemsavgift og løypeavgift skal være innbetalt før Årsmøtet-22.

Sak 4: Rekruttering av nye medlemmer

Innmeldingsskjema for nye medlemmer til hytteforeningen redigeres og flyttes som egen post, Bjørn tar ansvar for dette.

Det informeres om at Facebookgruppa har 160 medlemmer.

Det er ikke jobbet aktivt med rekruttering av nye medlemmer siden forrige styremøte.

Sak 5: Løypeplaner

Sigve har jevnlig kontakt med løypekjører Lindborg. Planen er å kjøre løype til Nedre Lysern når det er nok snø. Løypene skal kjøres opp før hver helg, men per i dag er det for lite snø.

Når det gjelder henvendelser angående løypekjøring, oppfordres det til at all kontakt skal gå gjennom Sigve. Eventuelle henvendelser i forbindelse med løypekjøring blir infosak på årsmøtet.

Sak 6: Kjøring på området

Det er viktig for styret å opprettholde fokus på trafikksikkerhet på begge felt.  Styret er bekymret for utfordringer knyttet til at økt tetthet av hytter øker trafikken.  I høringsutkastet styret sender til kommunen, kommer det forslag om at det skal stilles krav i reguleringsplanen om trafikksikkerhetstiltak og en avklaring av hvilke ansvar utbygger har i forhold til dette.

Sak 7: Dokumenthåndtering

Det er ønskelig å finne nye løsninger i forhold til dokumenthåndtering, per nå benyttes «Wordpress», Bjørn har fått tilgang fra Valle. Bjørn jobber videre med dette. Hvem står som eier av «Buvassbrenna hytteforening.no»?

Sak 8: Eventuelt

Sigve ønsker en drøfting på tema «gjengroing på feltet». Forslag om at dette er et tema som bør drøftes på Årsmøtet. Vedlikehold, vegetasjon og hvilke type landskap ønsker hytteforeningen det skal være der ingen eier (fellesområder)? Forskrifter vedrørende vedlikehold der ingen eier bør inn i reguleringsplanen, den enkelte hytteeier forvalter sin egen eiendom.

Merk: Bjørn og Sigve forfatter innspill og kommentarer til høringsutkastet på vegne av styret i Buvassbrenna Hytteforening.

Et forslag til Høringsuttalelse ligger her fram til 22.januar.

Neste styremøte er 1.mars 2022.

Referent: Marie (Mie) Myre Løstegård,

Drammen 14.01.22

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *