Alle innlegg av Styret

Referat fra Årsmøte 2017

Referat fra Årsmøte langfredag 14. april 2017, Buvassbrenna hytteforening

Årsmøtet ble avholdt på Tunhovd skole.

Innkallingen var sendt til alle tomte- og hytteeiere i Buvassbrenna hyttegrend.

I 2016 ble det registret 27 betalende medlemmer. I 2017 er det kommet til 1 nytt medlem, 2 er ikke lenger medlem, og 1 ønsker å bli medlem. Det er altså 26 medlemmer, 20 stemmeberettigede møtte opp på årsmøtet, samt 1 uten stemmerett.

 1. Valg av møteleder: Knut Erik Nygård
 2. Valg av referent: Andrea Kleiv
 3. Valg av to til å signere protokollen: Hege Lily Galtung og Erna Feydt
 4. Godkjenning av møteinnkalling: Godkjent uten kommentarer
 5. Godkjenning av referat fra forrige årsmøtet: Godkjent uten kommentarer
 6. Årsmelding: fremlagt årsmelding, godkjent uten kommentarer
 7. Regnskap 2016/Budsjett 2017: godkjent uten kommentarer
 8. Valg av styre: Jørn Karl Haagensen, Liv Hove, Irene Hortman, Egil Iversen (formann)-disse ble klappet inn. Formann velges for 1 år, de resterende for 2 år. Valg av ny valgkomite: Gunnar Flaat, Erik Bjørlin. Revisor: Per Kolstad.
 9. Innkomne forslag. Det er ikke kommet inn forslag for behandling på årsmøtet ut over styrets to forslag til vedtektsendringer.
  • Styret kom med forslag om å endre antall styremedlemmer fra 5 til 4 medlemmer. Dette ble vedtatt enstemmig ved votering. Ordlyden endres til:
   Buvassbrenna Hytteforening ledes av et styre bestående av 4 medlemmer som velges på årsmøtet. Styret består av styreleder og 3 medlemmer, der styreleder har dobbeltstemme ved stemmelikhet. Styreleder velges for ett å av gangen, de resterende styremedlemmene velges for 2 år. Et av styremedlemmene fungerer som kasserer og er signaturberettiget i fellesskap med ett av de medlemmene. Det skal også velges en valgkomité bestående av to medlemmer.
  • Styret foreslo å endre ordlyden slik at foreningen kan registreres i Brønnøysundregisteret og få et organisasjonsnummer. Dette ble vedtatt enstemmig ved votering. Ordlyden endres til:
   Med 2/3 flertall av samtlige stemmeberettigede medlemmer kan Foreningen besluttet oppløst. Ved opphør skal foreningens midler og eiendeler overføres til Tunhovd IL. Utmelding av foreningen skjer skriftlig.
 10. Brøyting, orientering ved Nils Rodegård: Det har vært en spesiell 2016/17 vintersesong med regn/kulde som fører til stålis. Det er få som har strøbil i området-hovedveier blir prioritert når det er glatt. Rodegård har lagt ut informasjon om brøyting på e-post. Han må prioritere-fastboende, og spesielt de som er i behov av hjemmesykepleien. Det blir alltid brøytet til helger. Ved behov bestilles strøbil. Han vil brøyte hovedveiene på hyttefeltet først, deretter rydding av gårdsplasser om han har tid. Dette er en ekstra service til hytteeierne som ikke inngår i brøyteavgiften.
 11. Løypekjøring: Det har vært lite snø i år, derav også manglende skiløyper, men det har vært kjørt løyper etter nyttår. Løypene blir kjørt fredag kveld eller lørdag formiddag, endringer av dette kan avtales i løpet av sesongen. Det legges ut info om løypekjøring på Facebookside: Buvassbrenna Hytteforening. Det tar ca. en til to timer å kjøre opp nåværende løypetrase. Løypekjører har tatt kr 600 kr pr time for dette i 2016. Hytteforeningen er fornøyd med den nye løypa bort til Tunhovdåsen. Det nye styret skal vurdere å forlenge kjøring av løype opp til Lysern og ned mot Synstevann. Dette er et ønske fra betalende hytteeiere i det tilstøtende hytteområdet. Nytt styre vil se på muligheter for GPS-logging på «Skisporet.no»

Dette ble også tatt opp:

 • Det er 3 ledige postkasser-en hytteeier ønsket en av disse
 • Forslag om at bidrag til løypekonto og innmelding i hytteforeningen betales før utgangen av januar
 • Pumpehus: fungerer bra. Meld fra til Nils Rodegård ved problemer, bytte av filter/tomt for filter
 • Fiber: nei-signalene er ikke gode nok

Styremøte – september 2017

Buvassbrenna Hytteforening avholdt styremøte på Buvassbrenna lørdag 30.09.

I forbindelse med oppkjøring av skiløyper på Buvassbrenna 2017/2018 har styret fornyet avtale med scooter kjører Jørn Vidar Lindborg fra Tunhovd.

Avtalen innebærer at han skal kjøre opp samme løype som i fjor samt en forlenget sløyfe til nedre del av Buvassbrenna. Styret har mottatt henvendelser fra hytteeiere i nevnte området som svært gjerne ønsker å bli koblet på vår løypetrase. Da det ligger minimum 20 hytter i dette området vil vi kunne motta ytterligere økonomisk bidrag til å finansiere løypekjøringen til vinteren.

I tillegg skal han kjøre opp traktorveien (Buvasshallin) som går fra Krafselivegen og opp til Skreivavegen på Lyseren. Styret har søkt grunneiere om tillatelse og omsider mottatt aksept for å gjenåpne løypa som Bent kjørte i mange år.

Hytteforeningen har vedtatt å melde oss inn og abonnere på skisporet.no

Dette innebærer at ved hjelp av en «GPS Tracker» som er festet til scooteren, kan vi motta oppdateringer når Jørn Vidar har kjørt.

Ved å gå inn på www.skisporet.no søke opp f.eks. Tunhovd Nore og Uvdal så vil man finne oppdatert løypeinformasjon. Det finnes også mobil applikasjon «APP» som heter Skisporet.

Styret vil om kort tid sende ut en brukerundersøkelse eller «Quest back» på epost til alle medlemmene.

Her vil vi stille noen enkle spørsmål om hvor tilfredse dere er med kvaliteten på løypene samt hvor stor betalingsvilligheten er for å få bedre og flere løyper.

Ut fra de tilbakemeldingene vi får fra undersøkelsen kan vi planlegge den videre driften med løypekjøring.

Rydding av ny løypetrasé

Styret i Buvassbrenna hytteforening har innhentet tillatelse til å rydde en løypetrasé mellom Krafseliveien og den nederste løypetraseen mellom Lyseren og Såtanatten.
I første omgang er planen å rydde en trasé for scooterløype.

Jeg har tatt på meg jobben med å koordinere arbeidet, men trenger hjelp av flere.

Jeg tenker arbeidet kan gjøres dels på felles dugnad og dels enkeltvis etter som det passer. Vi kan bruke Facebook gruppen til å avtale tidspunkter og oppdatere hverandre om fremdriften.

Konkret består arbeidet i å felle og kviste små trær og busker og enkel planering med spade/spett (flytte noen steiner). Traseen er ca en kilometer.

Nødvendig verktøy: Motorsag/håndsag og øks, spade og spett.

Oppstart er planlagt til lørdag 23. september. Vi starter med en befaring av
traseen kl 12:00. Oppmøte utenfor vår hytte i Buvassvegen 92.

Fint med en melding fra dere som har lyst til å være med å rydde traseen, enten dere møter på lørdag eller kan være med seinere.
Greit med en oversikt over hvem som kan stille med motorsag.

Med hilsen

Geir Krogh
Tlf 91514818
Mail: geir.krogh@gmail.com

Innkalling årsmøte 2017

Buvassbrenna hytteforening avholder sitt årsmøte:

Fredag 14. april 2017 (langfredag) – KL. 12.00.

Sted: Tunhovd skole

Saksliste:

 1. Åpning og konstituering
  – valg av møteleder
  – valg av referent
  – valg av to medlemmer til underskriving av protokollen
 2. Godkjenning av innkalling
 3. Godkjenning av referat fra forrige årsmøte
 4. Årsmelding for 2016
 5. Regnskap for 2016
 6. Budsjett for 2017
 7. Innkomne forslag
 8. Valg av styret

 

Forslag til saker sendes styret innen onsdag 1. mars 2017 til:
styret@buvassbrennahytteforening.no

Forslag til valgkomiteen sendes til:
Hege Galtung, Hege.Galtung@kistefos.no

Velkommen!

Med hilsen Buvassbrenna hytteforening

Bredbånd

Aasberg Alarm har nå hatt en befaring på Buvassbrenna og melder at de dessverre ikke kan levere internettjenester i vårt område.

Takk for tilbakemelding fra alle som viste interesse.

Sitat fra Aasberg Alarm:
«Har vært rundt på hyttene og sett, men jeg finner ingen måte å få gode signaler via vårt system. Dette fordi vi er avhengige av et (max to) høye punkter for å få fri sikt linje til alle kunder, og dette ser ikke ut til å være mulig på en god måte i dette området. Uten fri sikt vil signalene bli for dårlige til at vi kan levere en god og stabil tjeneste.»

Postkasser

Som mange av dere har sett er postkassestativet oppe og klar til bruk.
Dere som ønsker postkasse kan bestille dette av styret i Buvassbrenna hytteforening.

Kostnad postkasse 750,- andel stativ 400,- Totalt 1150,-

Ønsker du postkasse send mail til styret@buvassbrennahytteforening.no. Skriv også ønsket navn på postkassen.

Løypekjøring

Som noen av dere allerede kjenner til, har Bent Øye gitt beskjed om at han ikke lenger kommer til å kjøre løyper i vårt område kommende sesong. Via Bent Øye har styret i Buvassbrenna hytteforening fått kontakt med Jørn Vidar Lindeborg som kjører løyper på Tunhovd og Tunhovdåsen. Han er villig til å kjøre basisløyper hos oss som knytter hyttefeltet til omkringliggende (tilstøtende) løypetraseer. Løypenettet vil bli noe begrenset i første omgang, da vi må se an hvor mange som blir med. (Det vil eksempelvis ikke bli kjørt løyper på Buvatn.)

Jørn Vidar Lindeborg har lang erfaring med løypekjøring og vi tror dette kan bli bra. Løypene vil bli kjørt opp til hver helg (lørdag morgen) ved bruk av snøscooter med sporutstyr. I vinterferie og påske etter behov.

Løypetraseer kan utvides etterhvert. Dette er avhengig av hvor mange som blir med på spleiselaget. Vi ser for oss en frivillig “løypeavgift” på 600,- per sesong, noe som dekker 1 times kjøring. Hvor mye løypekjøring det blir utover sesongen er avhengig av hvor mye penger vi får samlet inn. Jo flere som blir med, jo mer løype får vi.

Om du ønsker å bidra, kan 600,- settes inn på konto 2230.27.11171 innen 1. november 2016.

Håper flest mulig vil være med å bidra slik at vi kommende sesong får gode langrennsløyper.